Glosář

Terminologie z oblasti multimédií zahrnuje terminologii počítačů a zpracování videa. Tento glosář obsahuje definici většiny důležitých termínů. Křížové odkazy jsou označeny ikonou &.

720p: Formát videa s vysokým rozlišením (HD) s rozlišením 1280 x 720 a progresivními (neprokládanými) snímky.

1080i: Formát videa s vysokým rozlišením (HD) s rozlišením 1440 x 1080 a prokládanými snímky.

ActiveMovie: Software rozhraní společnosti Microsoft určené pro řízení multimediálních zařízení v systému Windows. & DirectShow, DirectMedia

ADPCM: Zkratka z anglických slov Adaptive Delta Pulse Code Modulation. Metoda ukládání zvukových informací v digitálním formátu. Jedná se o metodu komprese a kódování zvuku používanou při vytváření disků CD-I a & CD-ROM.

Adresa: Všechny dostupné pozice pro uložení dat v paměti počítače jsou očíslovány (je jim přiřazena adresa). Prostřednictvím těchto adres lze na jednotlivé pozice uložit data. Některé adresy jsou vyhrazeny pro výhradní použití určitými hardwarovými komponentami. Pokud dvě komponenty používají stejnou adresu, dochází k takzvanému konfliktu adres.

Aliasing: Nepřesné zobrazení obrazu z důvodů omezení výstupního zařízení. Aliasing se zpravidla projevuje zubatými okraji křivek a skloněných linií.

Antialiasing: Metoda vyhlazování zubatých okrajů v rastrových obrázcích. Zpravidla spočívá v doplnění okrajů pixely, jejichž barva leží mezi barvou okraje a barvou pozadí. Přechod je pak méně zřetelný. Další metoda antialiasingu spočívá v použití výstupních zařízení s vyšším rozlišením.

AVI: Zkratka z anglických slov Audio Video Interleaved. Standardní formát pro digitální video (a & Video for Windows).

Bajt: Jeden bajt odpovídá osmi & bitům. Prostřednictvím jednoho bajtu lze zobrazit právě jeden alfanumerický znak (tj. písmeno nebo číslici).

Barevná hloubka: Počet bitů, které jsou nositeli barevné informace pro jednotlivé pixely. 1bitová barevná hloubka umožňuje 21=2 barvy, 8bitová barevná hloubka umožňuje 28=256 barev a 24bitová barevná hloubka umožňuje 224=16 777 216 barev.

Barevný klíč: Barva určující průhledné oblasti obrazu, v kterých se zobrazí obraz v pozadí. Nejčastěji je používána při překryvu jedné videosekvence jinou. Umožňuje zobrazení podkladového videa tam, kde se objeví klíčová barva.

Barevný model: Způsob matematického vyjádření a definice barev a jejich vzájemného vztahu. Každý barevný model má jiné přednosti. Nejběžnějšími barevnými modely jsou model & RGB a model & YUV.

BIOS: Zkratka z anglických slov Basic Input Output System. Označuje základní software uložený v paměti & ROM, PROM nebo & EPROM. Základním úkolem systému BIOS je řízení vstupu a výstupu. Při spuštění systému provede ROM-BIOS určité testy. & Paralelní port, IRQ, I/O

Bit: Zkratka pro BInary digiT, což je nejmenší prvek paměti počítače. Bity mimo jiné slouží k uložení hodnot barev pixelů v obrazu. Čím více bitů je pro jednotlivé & pixely použito, tím vyšší je počet dostupných barev. Příklad:

1 bitů: Pixely jsou buď černé nebo bílé.

4 bitů: Umožňuje použít 16 barev nebo odstínů šedi.

8 bitů: Umožňuje použít 256 barev nebo odstínů šedi.

16 bitů: Umožňuje použít 65 536 barev.

24 bitů: Umožňuje použít 16,7 milionu barev.

CD-ROM: Médium pro ukládání digitálních dat, jako je například digitální video. Disky CD-ROM lze číst, ale nelze na ně zapisovat (nahrávat): & ROM je zkratka pro Read-Only Memory (paměť pouze pro čtení).

COM, port: Sériový port, který je umístěn na zadní straně počítače a slouží k připojení modemu, plotru, tiskárny nebo myši.

Časový kód: Časový kód identifikuje pozici jednotlivých snímků v rámci videosekvence vzhledem k výchozímu bodu (obvykle je jím začátek klipu). Obvyklý formát je H:M:S:S (hodiny, minuty, sekundy, snímky), např. 01:22:13:21. Na rozdíl od čítače pásky (který lze na libovolném místě pásky vynulovat nebo resetovat) je časový kód tvořen elektronickým signálem zapsaným na videopásku a po nahrání se již nemění.

Datový tok: Množství dat přenesených za jednotku času; například počet bajtů načtených nebo zapsaných na pevný disk za minutu nebo množství videodat zpracovaných za sekundu.

Dávkové nahrávání: Automatizovaný proces, který pomocí & seznamu klipů vyhledá a znovu nahraje určité klipy z videopásky, a to zpravidla ve vyšší kvalitě, než ve které byly klipy původně nahrány.

DCT: Zkratka pro Discrete Cosine Transformation. Součást algoritmů pro kompresi dat obrazů & JPEG a souvisejících algoritmů. Informace o barvě a jasu jsou uloženy jako koeficienty složek frekvenčního spektra.

Decibel (dB): Jednotka měření relativní hlasitosti zvuku. Zvýšení o 3 dB znamená zdvojnásobení hlasitosti.

Digital8: Formát digitálních videopásek, který zaznamenává zvuková data a videodata v kódování & DV na pásky & Hi8. Videorekordéry a videokamery Digital8, které nyní dodává pouze společnost Sony, mohou přehrávat rovněž analogové kazety Hi8 i 8mm.

Digitální video: Digitální video ukládá informace po jednotlivých & bitech do souboru (na rozdíl od analogových záznamových médií).

DirectMedia: Systémové rozšíření společnosti Microsoft určené pro multimediální aplikace v systému Windows. & ActiveMovie

DirectShow: Systémové rozšíření společnosti Microsoft určené pro multimediální aplikace v systému Windows. & ActiveMovie

DirectX: Balík několika systémových rozšíření vyvinutý společností Microsoft pro systém Windows 95 a jeho následovníky, který usnadňuje využití urychlovacích funkcí hardwaru v hrách a multimédiích.

DMA: Zkratka pro Direct Memory Access (přímý přístup k paměti).

Doplňková barva: Doplňkové barvy jsou opakem základních barev. Pokud byste zkombinovali základní barvu s příslušnou barvou doplňkovou, výsledkem by byla v aditivním barevném modelu barva bílá. Doplňkovými barvami červené, zelené a modré jsou po řadě azurová, purpurová a žlutá.

DV: Formát digitálních videopásek pro záznam digitálního zvuku a videa na čtvrtpalcovou metalickou pásku. Pásky Mini-DV umožňují uložit až 60 minut videa, standardní pásky DV umožňují uložit až 270 minut.

ECP: Zkratka pro Enhanced Compatible Port (rozšířený kompatibilní port). Umožňuje rychlejší obousměrný přenos dat prostřednictvím & paralelního portu. & EPP

Edit Decision List (EDL): Seznam klipů a efektů v určitém pořadí, ve kterém budou zaznamenány na výstupní pásku, na disk nebo do souboru. Aplikace Studio umožňuje vytvářet vlastní seznamy klipů, a to přidáváním, odstraňováním a změnou uspořádání klipů a efektů v okně Film.

EPP: Zkratka pro Enhanced Parallel Port (rozšířený paralelní port). Umožňuje rychlejší obousměrný přenos dat prostřednictvím & paralelního portu, který je doporučen pro Studio DV. & ECP

EPROM: Zkratka pro Erasable Programmable Read‑Only Memory (vymazatelná programovatelná paměť určená jen pro čtení). Paměťový čip, který po naprogramování uchovává data i bez napájení. Obsah paměti lze vymazat pomocí ultrafialového světla a přepsat.

Filtry: Nástroje, které mění data s cílem dosáhnout různých efektů.

FireWire: Název pro sériové datové rozhraní & IEEE‑1394, který je chráněn ochrannou známkou Apple Computer.

Formát souboru: Uspořádání informací v rámci počítačového souboru, jako je například obrázek nebo dokument textového procesoru. Formát souboru je obvykle udáván příponou souboru (např. doc, avi nebo wmf).

Formátování pásky: Proces přípravy videopásky pro střih vložením, a to záznamem prázdného obrazu a souvislého časového kódu na celou pásku. Pokud záznamové zařízení podporuje časový kód, bude rovněž současně zaznamenán nepřetržitý časový kód (používány jsou též termíny blacking, striping).

Frekvence: Počet opakování periodického procesu (například zvuková vlna nebo střídavé napětí) za jednotku času. Zpravidla se měří v počtu opakování za sekundu, tj. v hertzech (Hz).

GOP: V rámci komprese & MPEG je datový tok nejprve rozdělen na skupiny obrázků (GOP, Groups Of Pictures), které vždy obsahují několik snímků. Každá skupina GOP obsahuje tři typy snímků: I‑snímky, P‑snímky a B-snímky.

Hardwarový kodek: Implementace kompresního algoritmu, která k vytváření a přehrávání digitálních videosekvencí používá speciální hardware. Hardwarový kodek může poskytnout vyšší rychlost kódování a lepší kvalitu než kodek, který je implementován výhradně softwarově. & Kodek, Softwarový kodek

HD: Video s vysokým rozlišením. Většina používaných formátů HD používá rozlišení 1920 x 1080 nebo 1280 x 720. Mezi formáty 1080 a 720 existuje podstatný rozdíl: větší formát používá 2,25krát více pixelů na snímek. Tento rozdíl výrazně zvyšuje požadavky na zpracování obsahu ve formátu 1080 z hlediska času potřebného na kódování, rychlosti dekódování a velikosti úložiště. Všechny formáty 720 jsou progresivní. Formát 1080 obsahuje kombinaci progresivních a prokládaných typů snímků. Počítače a jejich obrazovky jsou progresivní, zatímco televizní vysílání je založeno na prokládaných postupech a standardech. V terminologii HD označujeme progresivní formáty písmenem p a prokládané formáty písmenem i.

HDV: Formát pro nahrávání a přehrávání videa s vysokým rozlišením na kazetovou pásku DV. Byl ustanoven jako formát HDV. Místo kodeku DV používá formát HDV typ kódování MPEG-2. Existují dvě varianty formátu HDV: HDV1 a HDV2. HDV1 je rozlišení 1280 x 720 s progresivními snímky (720p). Rychlost datového proudu přenosu MPEG je 19,7 Mb/s. HDV2 j
e rozlišení 1440 x 1080 s prokládanými snímky (1080i). Rychlost datového proudu přenosu MPEG je 25 Mb/s.

Hi8: Zlepšená verze formátu & Video8 zaznamenávající formát & S-video na metalickou pásku. Díky vyššímu rozlišení jasové složky a větší šířce pásma jsou výsledkem ostřejší obrázky než u formátu Video8.

HiColor: U obrazů zpravidla znamená 16bitový (5‑6‑5) datový typ, který může obsahovat až 65 536 barev. Obrazy tohoto typu lze uložit do souborů TGA. Ostatní formáty souborů vyžadují nejprve konverzi obrazu HiColor na formát & TrueColor. U zobrazení se termín HiColor obvykle používá k označení 15bitových (5‑5‑5) zobrazovacích adaptérů, které mohou zobrazit až 32 768 barev. & Bit

Huffmanovo kódování: Technika používaná u formátu & JPEG a ostatních metod komprese dat, při níž je zřídka se vyskytujícím hodnotám přidělen dlouhý kód a naopak častým hodnotám krátký kód.

I/O: Zkratka pro Input/Output (vstup/výstup).

IDE: Zkratka pro Integrated Device Electronics (integrované elektronické zařízení). Rozhraní pevného disku, které slučuje veškerou elektroniku pro řízení jednotky do vlastní jednotky, a nikoli do adaptéru, který jednotku připojuje k rozšiřující sběrnici.

IEEE-1394: Sériové datové rozhraní s rychlostí až 400 Mb/s, který byl pod názvem FireWire vyvinut společností Apple Computers. Společnost Sony nabízí pod názvem i.LINK lehce upravenou verzi pro přenos signálu DV, která poskytuje přenosové rychlosti do 100 Mb/s.

IRQ: Zkratka pro Interrupt Request (požadavek přerušení). Přerušení je dočasné pozastavení zpracovávání hlavních procesů v počítači, které umožňuje provádění úloh údržby nebo zpracování úloh na pozadí. Přerušení mohou být požadována hardwarem (např. klávesnicí nebo myší) nebo softwarem.

Jas: Rovněž světelnost. Označuje jas videa.

JPEG: Zkratka pro Joint Photographic Experts Group a standard vyvinutý touto skupinou pro kompresi digitálních snímků na základě transformace & DCT.

Kanál: Klasifikace informací v rámci datového souboru s cílem oddělit určitý aspekt souboru. Barevné obrazy například používají kanály ke klasifikaci barevných komponent v obrazu. Zvukové soubory stereo používají kanály k identifikaci zvuků, které jsou určeny pro levý a pravý reproduktor. Videosoubory používají kombinace kanálů určených pro obrazové a zvukové soubory.

Kilobajt (zkratka kB): Jeden kilobajt obsahuje 1 024 & bajtů. Symbol k zde představuje hodnotu 1 024 (210), a nikoli hodnotu 1 000 jako u metrických jednotek.

Klíčové snímky: U některých metod komprese, jako je například & MPEG, jsou určité snímky (klíčové) uloženy v komprimovaném souboru celé, zatímco všechny ostatní snímky jsou uloženy pouze částečně. Při dekompresi jsou na základě klíčových snímků data těchto částečných snímků obnovena.

Klip: V aplikaci Studio libovolný typ média, který je přehráván v okně scénáře nebo časové osy, včetně videoobrazů, trimovaných videoscén, obrazů, zvukových souborů a menu disku.

Kodek: Zkratka slov kompresor/dekompresor. Implementace algoritmu, který umožňuje komprimovat (zabalit) a dekomprimovat (rozbalit) data obrazu. Kodeky mohou být implementovány v softwaru nebo v hardwaru.

Kompozitní video: Kompozitní video kóduje informace o jasu, barvě a synchronizaci do jednoho signálu (vodiče). Pro záznam a přehrávání kompozitního videa slouží formáty & VHS a 8mm.

Komprese: Metoda zmenšení velikosti souboru. Existují dva typy komprese: bezeztrátová a ztrátová. Soubory komprimované pomocí bezeztrátových algoritmů lze obnovit do původního stavu beze změny informace. Ztrátové algoritmy vyřazují v průběhu komprese některá data, a proto dochází ke snížení kvality obrazu. Ztráta kvality obrazu může být v závislosti na síle komprese zanedbatelná, ale také zřetelně viditelná.

Komprese obrazu: Metoda snížení množství dat nutných k uložení souborů digitálního obrazu a videa.

Kvantizace: Součást algoritmu komprese obrazových dat & JPEG. Významné podrobnosti jsou reprezentovány přesně, zatímco detaily, které jsou pro lidské oko méně významné, jsou reprezentovány s menší přesností.

Laserový disk: Médium pro ukládání analogového videa. Informace na laserových discích nelze měnit.

LPT: & Paralelní port

Luminance: & Jas

M-JPEG: Formát & Video for Windows specifikovaný společností Microsoft, který slouží ke kódování videa pro účely střihu. K samostatné kompresi jednotlivých snímků je používána komprese & JPEG.

M1V: (Přípona pro) soubor MPEG, který obsahuje pouze videodata. & MPA, MPEG, MPG

MCI: Zkratka pro Media Control Interface (rozhraní řízení médií). Programové rozhraní vyvinuté společností Microsoft pro záznam a přehrávání zvukových dat a videodat. Používá se rovněž k připojení počítače k externímu zdroji videa, jako je například videorekordér nebo laserový disk.

Megabajt (rovněž MB): Jeden megabajt (MB) odpovídá 1 024 & kilobajtů – 1 024 × 1 024 bajtů.

Modulace: Kódování informací na nosné vlně signálu.

MPA: (Přípona pro) soubor MPEG, který obsahuje pouze zvuková data. & M1V, MPEG, MPG

MPEG: Zkratka pro Motion Picture Experts Group a standard vyvinutý touto skupinou pro kompresi videa. Ve srovnání se standardem M-JPEG nabízí snížení množství dat o 75 – 80 % při zachování stejné vizuální kvality.

MPG: (Přípona pro) soubor MPEG, který obsahuje videodata i zvuková data. & M1V, MPEG, MPA

MPV: (Přípona pro) soubor MPEG, který obsahuje pouze videodata. & MPA, MPEG, MPG

NTSC: Zkratka pro National Television Standards Committee a standard barevné televize vytvořený v roce 1953. Video NTSC obsahuje 525 řádků na půlsnímek a 60 půlsnímků za sekundu. Používá se ve severní a střední Americe, v Japonsku a v dalších zemích. & PAL, SECAM

Obraz: Termínem obraz je označována reprodukce nebo obrázek. Tento termín se obvykle používá pro digitalizované obrázky skládající se z pixelů, které lze zobrazit na obrazovce počítače a zpracovávat prostřednictvím softwaru.

Oříznutí: Výběr oblasti obrazu, která má být zobrazena.

Ovladač: Soubor obsahující informace nutné k ovládání periferních zařízení. Například ovladač pro nahrávání (zachytávání) videa umožňuje ovládat zařízení pro digitalizaci videa.

PAL: Zkratka pro Phase Alternation Line, standard barevné televize vyvinutý v Německu a používaný ve většině evropských zemí. Video PAL obsahuje 625 řádků na půlsnímek a 50 půlsnímků za sekundu. & NTSC, SECAM

Paralelní port: Data paralelního portu jsou přenášena prostřednictvím 8bitové datové linky. To znamená, že může být přeneseno osm & bitů (jeden & bajt) současně. Tento typ přenosu je mnohem rychlejší než sériový přenos, ale není vhodný pro připojení na velkou vzdálenost. Pro paralelní porty je často používáno označení LPTn, kde n je číslo (např. LPT1). & Sériový port

Pixel: Nejmenší prvek obrazu na monitoru. Slovo je zkratkou z anglických slov picture element (obrazový prvek).

Poměr stran: Poměr výšky a šířky obrazu nebo grafiky. Zachování pevného poměru stran znamená, že se změna jednoho z rozměrů okamžitě promítne do druhého rozměru.

Port: Elektronický přenosový bod pro přenosy zvukových dat, videodat, řidicích dat a dalších typů dat mezi dvěma zařízeními. & Sériový port, Paralelní port

Progresivní snímání: Popisuje metodu obnovování obrazu, při níž jsou celé obrazy vytvářeny jako jediný snímek, tj. bez prokládání půlsnímků. Neprokládaný obraz (např. na většině počítačových monitorů) bliká mnohem méně než prokládaný obraz (většina televizorů).

Prokládání: Metoda obnovování obrazovky používaná v televizních systémech. Televizní obraz & PAL se skládá ze dvou prokládaných & půlsnímků, z nichž každý obsahuje 312½ řádků. Televizní obraz & NTSC se skládá ze dvou půlsnímků, z nichž každý obsahuje 242½ řádků. Půlsnímky jsou zobrazovány střídavě a vytvářejí tak smíšený obraz.

Prokládání: Uspořádání zvuku a videa, které napomáhá snadnějšímu přehrávání a synchronizaci nebo kompresi. Ve standardním formátu & AVI se zvuk a video pravidelně střídají.

Prolínání: Přechodový efekt, v jehož rámci obraz přechází plynule z jedné scény do druhé.

Přechod: Vizuální propojení mezi sousedícími videoklipy, od jednoduchého střihu až po okázalé animované efekty. Běžné přechody, jako jsou střihy, stmívání, prolnutí, setření či přesunutí, jsou součástí vizuálního jazyka filmu a videa. Umožňují přesně vyjádřit plynutí času a změny úhlu záběru, a to často podprahově.

Přenosová rychlost: Rychlost, jakou jsou informace předávány mezi paměťovým zařízením (např. diskem & CD-ROM nebo pevným diskem) a zobrazovacím zařízením (např. monitorem nebo zařízením & MCI). V závislosti na použitých zařízeních mohou být některé přenosové rychlosti lépe použitelné než jiné.

Půlsnímek: & Snímek prokládaného videa se skládá z vodorovných řádků a je rozdělen do dvou půlsnímků. Liché řádky snímku tvoří půlsnímek 1; sudé řádky tvoří půlsnímek 2.

QSIF: Zkratka pro Quarter Standard Image Format. Formát MPEG-1 používající rozlišení 176 × 144 v systému PAL a 176 × 120 v systému NTSC. & MPEG, SIF

Rastr: Oblast zobrazovacího zařízení, přes kterou periodicky přechází elektronový paprsek ve vodorovných řádkách od pravého horního do levého dolního rohu (z pohledu pozorovatele).

Rastrový obrázek: Formát obrazu tvořený kolekcí teček, neboli pixelů, uspořádaných do matice. & Pixel

Redundance: Tato vlastnost obrazů je využívána kompresními algoritmy. V průběhu komprese je možné eliminovat nadbytečné informace, které pak lze v průběhu dekomprese obnovit bez jakýchkoli ztrát.

RGB: Zkratka pro Red, Green a Blue (červená, zelená a modrá): základní barvy v aditivním barevném modelu. RGB označuje metodu, která je používána v rámci počítačových technologií a kóduje informace obrazu v pixelech, z nichž každý obsahuje určitou kombinaci tří základních barev.

RLE (Run Length Encoding): Technika používaná mnoha metodami komprese obrazu, včetně & JPEG. Opakující se hodnoty nejsou ukládány samostatně, ale s  čítačem udávajícím, kolikrát se hodnota po sobě vyskytuje (délka běhu).

ROM: Zkratka pro Read Only Memory (paměť jen pro čtení): Paměťové úložiště, které po naprogramování zachovává data, aniž by vyžadovalo napájení. & EPROM

Rozlišení: Počet pixelů, které lze na monitoru zobrazit ve vodorovném a svislém směru. Čím vyšší je rozlišení, tím více podrobností lze zobrazit. & Pixel

Řádkovací frekvence: Frekvence, s níž je videosignál přenášen na obrazovku. Čím vyšší je řádkovací frekvence, tím vyšší je kvalita obrazu a blikání je méně zřetelné.

S-VHS: Vylepšená verze systému VHS zaznamenávající signál S-video na metalickou pásku. Výsledkem je ostřejší obraz než u systému VHS. & VHS, S-video

S-video: Prostřednictvím signálů S-videa (Y/C) jsou informace o jasu (luminance nebo Y) a barvě (chrominance nebo C) přenášeny samostatně pomocí několika vodičů. Nedojde tedy k modulaci a demodulaci videa na společnou nosnou vlnu a následné ztrátě kvality obrazu.

Samostatný snímek: Samostatný & snímek je součástí posloupnosti nebo sekvence. Je-li taková série zobrazována dostatečnou rychlostí, vzniká iluze pohyblivých obrázků.

SCSI: Zkratka pro Small Computers System Interface (rozhraní malých počítačových systémů). Rozhraní SCSI je díky své vysoké přenosové rychlosti některými vysoce výkonnými počítači již delší dobu upřednostňováno jako rozhraní pevných disků. K počítači lze současně připojit až osm zařízení SCSI.

SECAM: Zkratka pro Séquentiel Couleur a Mémoire, přenosový systém barevné televize používaný ve Francii a ve východní Evropě. Stejně jako PAL obsahuje i video SECAM 625 řádků na snímek a 50 půlsnímků za sekundu. & NTSC, PAL

Sériový port: Data přenášená prostřednictvím sériového portu jsou zpracovávána po jednotlivých & bitech; to znamená sériově. Přenosová rychlost je mnohem nižší než u paralelního portu, protože paralelní datové linky umožňují odesílání několika bitů současně. Pro sériové porty je často používáno označení COMn, kde n je číslo (např. COM2). & Paralelní port

Schránka: Dočasná úložná oblast sdílená všemi programy systému Windows, která slouží k uložení dat v průběhu operací vyjímání, kopírování a vkládání. Pokud do schránky umístíte nová data, automaticky nahradí již existující data ve schránce.

SIF: Zkratka pro Standard Image Format. Formát MPEG-1 používající rozlišení 352 × 288 v systému PAL a 352 × 240 v systému NTSC. & MPEG, QSIF

Snímek: Jeden obraz ve videosekvenci nebo animaci. Používáte-li plné rozlišení NTSC nebo PAL, skládá se každý snímek ze dvou prokládaných půlsnímků. & NTSC, PAL, půlsnímek, progresivní snímání, rozlišení

Snímková frekvence: Snímková frekvence  určuje, kolik snímků videa je přehráno za jednu sekundu. Snímková frekvence pro normu & NTSC je 30 snímků za sekundu. Snímková frekvence pro normu & PAL je 25 snímků za sekundu.

Softwarový kodek: Implementace kompresního algoritmu, která umožňuje vytváření a přehrávání digitálních videosekvencí bez speciálního hardwaru. Kvalita sekvencí závisí na výkonu celého systému. & Kodek, Hardwarový kodek

Statické video: Statické obrazy (nebo t
aké zmrazené snímky) extrahované z videa.

Stmívání/roztmívání: Přechodový efekt, který způsobí plynulé zesílení z černé na začátku klipu nebo zeslabení do černé na konci.

Sytost barvy: Intenzita barvy.

Tónování: Zvýšení počtu rozlišitelných barev v obrazu pomocí vzorku bodů různých barev.

TrueColor: Označení obrazu s dostatečným rozlišením barev, který vypadá jako skutečný. V praxi se termín TrueColor obvykle používá pro 24bitové barvy RGB, které umožňují současně zobrazit zhruba 16,7 miliónu kombinací základních barev (červené, modré a zelené). & Bit, HiColor

TWAIN: TWAIN je standardizované softwarové rozhraní umožňující grafickým a digitalizačním programům komunikovat se zařízeními poskytujícími grafická data. Je-li ovladač TWAIN nainstalován, lze funkce digitalizace grafické aplikace využít k přímému načtení obrazů ze zdroje videa do programu. Ovladač podporuje pouze 32bitové programy a digitalizuje obrazy v 24bitovém režimu.

Velikost GOP: Velikost GOP určuje, kolik I-snímků, B-snímků a P-snímků je zahrnuto v jedné skupině & GOP. Obvyklé velikosti skupin GOP jsou 9 nebo 12.

Velikost snímku: Maximální velikost pro zobrazování dat obrazu ve videosekvenci nebo animaci. Pokud je požadovaný obraz větší než velikost snímku, musí být oříznut nebo odpovídajícím způsobem zmenšen.

VHS: Zkratka pro Video Home System, rozšířený standard pro domácí videorekordéry. Používá půlpalcovou pásku, na niž jsou ukládány kompozitní signály zahrnující informace o barvě i jasu.

Video8: Analogový videosystém využívající pásku šíře 8 mm. Rekordéry Video8 generují kompozitní signály.

Video CD: Standard disků CD-ROM, který používá video s kompresí & MPEG.

Video for Windows: Rozšíření systému Microsoft Windows, které umožňuje nahrát digitální videosekvence do souborů na pevném disku a následně je přehrávat.

Videodekodér: Převádí digitální video na analogový signál.

Videokodér: Převádí analogový videosignál na digitální informace.

Videorekordér: Zařízení VCR (Video Cassette Recorder).

VISCA: Protokol používaný u některých zařízení k řízení externích zdrojů videa prostřednictvím počítače.

Vyvážení bílé: U elektronické kamery se jedná o nastavení zesilovačů pro tři barevné kanály (červená, zelená a modrá) tak, aby se v bílých oblastech scény nezobrazoval barevný nádech.

WAV: (Přípona pro) oblíbený formát souborů pro digitalizované zvukové signály.

Y/C: Y/C je barevný signál se dvěma složkami: jasovou (Y) a barevnou (C).

YUV: Barevný model videosignálu, kde Y představuje informace o jasu a U a V informace o barvě.

Zavřená skupina GOP: & GOP

Základní barvy: Barvy, které jsou základem barevného modelu RGB: červená, zelená a modrá. Úpravou poměru těchto základních barev lze na obrazovce počítače vytvořit většinu ostatních barev.

Změna velikosti: Přizpůsobení obrazu na požadovanou velikost.

Značka začátku/značka konce: Při editaci videa časy značky začátku a konce odkazují na časové kódy identifikující část klipu, která má být zahrnuta do projektu.

GLOSÁŘ