Licenční smlouva

Licenční smlouva s koncovým uživatelem společnosti Pinnacle

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále Licenční smlouva) je smlouvou mezi vámi a společností Pinnacle Systems (dále Pinnacle) týkající se softwaru společnosti Pinnacle a průvodní dokumentace (souhrnně Software).  PŘEČTĚTE SI POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ LICENCI. BUDETE-LI POUŽÍVAT TENTO SOFTWARE, ZNAMENÁ TO, ŽE SOUHLASÍTE S TOUTO LICENCÍ.  POKUD S PODMÍNKAMI LICENCE NESOUHLASÍTE NEBO JIM NEROZUMÍTE, NEMĚLI BYSTE SOFTWARE INSTALOVAT A MĚLI BYSTE JEJ URYCHLENĚ VRÁTIT NA MÍSTO ZAKOUPENÍ.

1. Udělení licence. Tato licence vám za dále určených omezení poskytuje nevýlučnou trvalou licenci na (a) instalaci Softwaru do pouze jednoho počítače, (b) použití nebo oprávnění použití Softwaru pouze v jednom počítači, (c) vytvoření jedné kopie Softwaru ve strojově čitelné formě, pouze pro účely zálohování, za předpokladu, že do kopie přidáte všechny poznámky o autorských právech a jiných vlastnických právech a (d) převod Softwaru a této licence na třetí osobu, pokud ta bude souhlasit s podmínkami této licence. Pokud Software převedete, musíte na tutéž třetí stranu převést všechny kopie nebo všechny nepřevedené kopie zničit. Jestliže převedete vlastnictví jakékoli kopie Softwaru na třetí stranu, vaše licence tím automaticky končí. Některé součásti Softwaru mohou být zamknuté a vyžadovat aktivaci, a to buď zdarma nebo po zaplacení doplňkového licenčního poplatku, aby je bylo možné používat. Společnost Pinnacle vám navíc může bezplatně nebo za doplňkový licenční poplatek poskytnout licenci k doplňkům vytvořeným k Softwaru nebo distribuovaným společností Pinnacle (dále Doplňky). Používání takových funkcí a Doplňků podléhá podmínkám této licenční smlouvy, není-li doplněno jinou licenční smlouvou. V takovém případě platí přednostně podmínky licenční smlouvy uzavřené k Doplňku.

2. Omezení licence. Vy nesmíte nebo nesmíte žádné třetí straně povolit (a) pronajmout, poskytnout na leasing, prodat, půjčit ani jinak převést Software ani žádná svá práva a povinnosti dané touto licencí, (b) instalovat Software do sítě, aby jej mohlo používat více uživatelů (to je možné pouze v případě, jestliže si každý uživatel zakoupí licenci), (c) zpětně analyzovat, dekompilovat nebo převádět ze strojového kódu celý Software či hardware nebo jeho části, (d) odebrat nebo zničit žádné poznámky o autorských právech nebo jiná vlastnická značení Softwaru nebo jakéhokoli softwaru třetí strany, (e) upravit nebo přizpůsobit Software, sloučit jej s jiným programem nebo na jeho základě vytvářet další produkty, (f) vytvářet kopie Softwaru nebo jej distribuovat za účelem zisku nebo jinak, vyjma případů přesně vymezených výše, (g) nijak změnit, modifikovat, připojit, odpojit, vylepšit ani upravit Software ani jeho použití, kromě výslovně uvedených případů v přiložené dokumentaci a v této licenci, (h) poskytnout dílčí licenci, převést ani přidělit tuto licenci ani žádná práva a povinnosti udělené v této licenci, kromě výslovně uvedených případů v této licenci. Všechny převody nebo přidělení budou neplatné. Licenční omezení technologie Dolby Digital 5.1 Creator. Technologii Dolby Digital 5.1 Creator nesmíte použít ke kódování obsahu, který máte v úmyslu komerčně distribuovat.

3. Exportní omezení. Export a opětovný export softwarových produktů Pinnacle je řízen směrnicemi exportního úřadu Spojených států a takový software nelze exportovat ani dále exportovat do žádné země, na kterou platí embargo Spojených států. Software společnosti Pinnacle navíc nelze distribuovat osobám v Tabulce odmítaných objednávek (Table of Denial Orders), v Seznamu entit (Entity List) nebo v Seznamu zvláště označených příslušníků národů (List of Specially Designated Nationals). Stažením nebo používáním softwarového produktu Pinnacle potvrzujete, že nejste státní příslušník země, na jejíž zboží platí embargo Spojených států, a že nejste osoba z Tabulky odmítaných objednávek, ze Seznamu entit nebo ze Seznamu zvláště označených příslušníků národů.

4. Vlastnictví. Licence udělená za těchto podmínek nepředstavuje převod nebo prodej vlastnických práv v Softwaru nebo na Software. Kromě licenčních práv udělených výše si společnost Pinnacle ponechává všechny právní nároky a zájem v Softwaru a na Software, včetně všech práv duševního vlastnictví v něm. Software je chráněn příslušnými zákony na ochranu duševního vlastnictví, včetně zákonů Spojených států na ochranu autorských práv a mezinárodních dohod.

5. Majetkové vlastnictví třetí strany. Tento Software může obsahovat majetkové vlastnictví jiných vlastníků, které je licencováno společnosti Pinnacle. Při používání Softwaru se výslovně zavazujete k tomu, že neodeberete žádné upozornění o autorských právech ani jiné označení vlastnictví ze softwaru jiných výrobců.

6. Zabezpečení. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že za účelem ochrany určitého obsahu třetí strany může společnost Pinnacle nebo udělovatelé jejich licencí poskytnout pro Software aktualizace související se zabezpečením, které budou automaticky staženy a nainstalovány do počítače. Takové aktualizace mohou Software (a jakýkoli jiný software v počítači, který specificky závisí na Softwaru) narušit, včetně toho, že může být zakázána schopnost kopírovat nebo přehrávat „zabezpečený“ obsah, tj. obsah chráněný digitální správou práv. V takovém případě se společnost Pinnacle nebo udělovatelé jejich licencí budou v rozumné míře snažit neprodleně vydat oznámení na webovém serveru společnosti Pinnacle, které bude vysvětlovat aktualizaci zabezpečení a obsahovat pokyny koncovým uživatelům, jak získat nové verze nebo další aktualizace Softwaru, jež by obnovily přístup k zabezpečenému obsahu a souvisejícím funkcím.

7. Aktualizace. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Pinnacle může automaticky kontrolovat verzi Softwaru a jeho součástí, které používáte, a poskytnout pro Software aktualizace a opravy, které budou automaticky staženy do počítače. Na aktualizace poskytnuté po vypršení omezené záruční doby popsané v části 9 níže se nevztahuje žádná záruka, výslovně uvedená, předpokládaná ani statutární.

8. Doba držení a ukončení. Tato licence nabývá účinnosti po instalaci Softwaru a končí jednou z následujících možností, která nastane dříve: (a) nedodržením jakékoli podmínky licence z vaší strany, (b) vrácením, zničením nebo odstraněním všech kopií Softwaru ve vašem vlastnictví nebo (c) převodem Softwaru a této licence na třetí stranu v souladu s částí 1 (d). Práva společnosti Pinnacle a vaše povinnosti ukončením této licence nekončí.

9. Omezená záruka.

9.1. Odpovědnost bez omezení:  Společnost Pinnacle převezme odpovědnost bez omezení

·     pokud jde o nároky na náhradu škody způsobené záměrným počínáním nebo hrubou nedbalostí zástupců, zaměstnanců nebo zmocněnců společnosti Pinnacle,

·     pokud jde o nároky na náhradu škody v případě zranění souvisejícím s odpovědností za produkt; a

·     v případě, že společnost Pinnacle podvodně zatajila vady Softwaru, které způsobily škodu, nebo garantovala příslušnou kvalitu Softwaru.

9.2. Odpovědnost za nedodržení základních povinností. Společnost Pinnacle převezme odpovědnost, pokud jde o nároky na náhradu škody způsobené zásadním porušením základní povinnosti společnosti Pinnacle. Základní povinností společnosti Pinnacle se rozumí hlavní smluvní závazek, který v prvé řadě umožňuje provedení této smlouvy a který je v souladu s vaším oprávněným očekáváním. V takovém případě se odpovědnost společnosti Pinnacle omezuje na škody, které lze typicky očekávat při použití Softwaru, jak je vysvětleno v příslušné dokumentaci.

9.3. Omezení odpovědnosti: Jakákoli další odpovědnost společnosti Pinnacle je vyloučena.

9.4. Období omezení: Odpovědnost společnosti Pinnacle, jak je uvedena v kapitole 9.1. a 9.2., podléhá příslušnému zákonnému období pro jakákoli omezení uvedená v těchto kapitolách.

10. Vady.

10.1. Odstranění vad: Na základě vašeho upozornění společnost Pinnacle odstraní vady Softwaru (tj. vady kvality a právní nedostatky) v rámci dvouleté lhůty od dodání Softwaru. Do konce této lhůty společnost Pinnacle dle vašeho výběru buď opraví vadu nebo vám dodá bezchybnou verzi Softwaru.

10.2. Neprovedení opravy: Jestliže společnost Pinnacle neodstraní vadu v přiměřené době nebo jestliže z jiných důvodů neuskuteční náhradní dodávku, můžete dle svého uvážení,

·     požadovat snížení kupní ceny,

·     odstoupit od této licence, nebo

·     požadovat náhradu škody nebo náhradu zbytečných výdajů.

Všechny nároky na náhradu škody nebo náhradu zbytečných výdajů se řídí dle kapitoly 9.

10.3. Upřesnění: Neúspěšné odstranění vady lze předpokládat pouze v následujících případech:

·     Společnost Pinnacle se pokusila v dostatečné míře o opravu Softwaru nebo doručení bezchybné verze Softwaru bez žádoucího úspěchu,

·     jakákoli oprava nebo náhradní dodávka je nemožná,

·     společnost Pinnacle odmítla opravu nebo náhradní dodávku provést nebo s ní bez řádného důvodu otálí,

·     existují oprávněné pochybnosti o možnosti úspěšné opravy, nebo

jakákoli oprava nebo náhradní dodávka pro vás není přijatelná z jakýchkoli jiných oprávněných důvodů.

11. Obecné informace. Tato licence bude sestavena a bude se řídit zákony země, ve které máte obvyklé bydliště či sídlo. Výhradním místem pro jakékoli soudní řízení vedené proti libovolné části této licence nebo pro všechny spory na základě této licence je kompetentní soud v místě vašeho obvyklého bydliště či sídla. Tato licence je jedinou smlouvou mezi vámi a společností Pinnacle a má přednost před všemi sděleními týkajícími se Softwaru. Každá modifikace či doplnění této licence budou účinné až po podepsání oběma stranami. Pokud jakékoli ustanovení této licence bude neplatné nebo nevymahatelné, bude zbývající část licence platná v plném znění.

12. Respektujte autorská práva: Tento produkt je určen k používání s obsahem, který vlastníte, máte na něj licenci nebo který získáte z veřejné domény. Nemáte oprávnění používáním tohoto produktu porušovat zákony, včetně zákona o autorských právech. Respektujte při používání tohoto produktu práva vlastníků obsahu.

Licenční smlouva