Okno Film

Okno Film, ve kterém vytváříte film z nezpracovaného materiálu uloženého v albu, se nachází v dolní polovině obrazovky aplikace Studio v režimu editace. Chcete-li s tímto oknem pracovat, přepněte nejprve do režimu editace, pokud se v něm již nenacházíte:

Pinnacle Studio image001 Okno Film

Záhlaví okna Film obsahuje několik důležitých ovládacích prvků a zobrazení. Pomocí tlačítek panelu nástrojů v levé části záhlaví můžete otevřít panely nástrojů Video a Audio, které jsou popsány zde.

Napravo od tlačítek panelu nástrojů se nachází textová oblast, kde je zobrazen název souboru projektu. V případě potřeby jsou v této oblasti zobrazeny také stavové zprávy a upozornění.

Další ovládací prvky se vztahují ke značkám klipů, které jsou jako záložky připojeny ke klipům v projektu. V novém projektu je jediný viditelný ovládací prvek značky klipu tlačítko Přidat značku. Když přidáte první značku, zobrazí se další ovládací prvky.

Pinnacle Studio 085 first clip marker Okno Film

Tlačítko Přidat značku (horní) vytvoří novou značku klipu v pozici jezdce na časové ose. Po přidání značky k projektu budou vidět ovládací prvky pro pojmenovávání a výběr (dolní). Veškeré informace naleznete v tématu Značky klipů.

Víc doprava se nachází tlačítka Zvuk při zrychleném přehrávání, Rozdělit klip  a Odstranit klip a dále tři tlačítka pro výběr zobrazení (viz téma Zobrazení okna Film) a nakonec kompaktní verze ukazatele úrovně výstupu nástroje Hlasitost a vyvážení.

Pinnacle Studio image003 Okno Film

Tlačítko Zrychlené přehrávání zvuku

Pinnacle Studio 085 scrub audio button Okno FilmVe výchozím nastavení je zvuk projektu přehrán pouze při přehrávání záznamu. Funkce pro zrychlené přehrávání zvuku aplikace Studio, kterou lze zapnout a vypnout pomocí tlačítka reproduktoru, umožňuje při rychlém přehrávání filmu přehrát i zvuk.

Rychlé přehrávání zvuku usnadňuje rozhodování týkající se úprav, které závisí na zvuku záznamu.

Tlačítko Rozdělit klip nebo scénu – žiletka

Pinnacle Studio 085 razor blade button Okno FilmKlepnutím na toto tlačítko můžete rozdělit klip, který je právě vybrán v okně Film, nebo scénu, která je právě vybrána v albu.

Nedojde ke ztrátě žádných informací. Pokud se jedná o scénu alba, bude rozdělena v označeném místě na dvě kratší scény. Jestliže se jedná o klip v okně Film, bude duplikován a automaticky trimován k místu rozdělení.

Tlačítko s žiletkou můžete použít spolu s tlačítky pro zamknutí stopy, která se nacházejí na časové ose okna Film, k provádění speciálních úprav, jako například střihů vložením nebo střihů, při kterých se zvuk opožďuje za obrazem nebo mu předchází.

Pinnacle Studio 086 splitting a clip Okno Film

Rozdělení klipu: Místo rozdělení je dáno umístěním čáry střihu v původním klipu. Pokud použijete nástroj Žiletka, aplikace Studio vytvoří kopii klipu a trimuje k místu rozdělení konec původního klipu a začátek kopie.

Tlačítko Odstranit klip – popelnice

Pinnacle Studio 086 trash can button Okno FilmPomocí tohoto tlačítka můžete odstranit obsah, který je právě vybrán v libovolném zobrazení okna Film. Pokud ve výchozím nastavení odstraníte v jakémkoli zobrazení část hlavní videostopy, uzavře se automaticky mezera vzniklá ve filmu odstraněním této části a klipy v ostatních stopách budou odstraněny nebo zkráceny tak, aby byla zachována synchronizace filmu.

Jestliže odstraníte klipy v jiných stopách, nebudou vzniklé mezery ve výchozím nastavení odstraněny a časování ostatních klipů nebude ovlivněno.

Pokud spolu s tlačítkem Odstranit nebo s klávesou DELETE stisknete zároveň klávesu CTRL, bude výchozí chování opačné. Při stisknutí kláves CTRL+DELETE zůstane v hlavní videostopě při odstranění klipu mezera, zatímco mezera v ostatních stopách bude odstraněna. V žádném z obou případů nebudou ovlivněny další stopy.

Odstranění můžete také provést pomocí místní nabídky, kterou zobrazíte klepnutím pravým tlačítkem na klip v časové ose.

Pinnacle Studio image008 Okno Film

Možnosti odstranění v místní nabídce zobrazené klepnutím pravým tlačítkem myši na klip v časové ose se liší u hlavní videostopy (vlevo) a ostatních stop (vpravo). Nabídka zobrazuje přehled klávesových zkratek, které lze použít v daném kontextu.

Umístění: čára střihu, jezdce

Aktuální pozice označuje snímek zobrazený v přehrávači během editace klipu v okně Film. V zobrazení časové osy je označen čárou střihu. Aktuální pozici můžete změnit posunutím jezdce časové osy (ke kterému je čára střihu připojena) nebo jezdce přehrávače.

Pinnacle Studio image009 Okno Film

Pokud je otevřen nástroj Vlastnosti klipu, je k dispozici třetí jezdec pro trimování, který umožňuje zobrazení aktuální pozice v rámci klipu během trimování.

ð Zobrazení okna Film

ð Panely nástrojů

Okno Film