Nástroj Obraz v obraze

Obraz v obraze (vložení dalšího rámce videa do hlavního videozáznamu) je všestranný efekt známý z profesionálního použití v televizním vysílání.

Pinnacle Studio 180 pip demo Nástroj Obraz v obraze

Obraz v obraze s volitelným okrajem, stínem a zaoblenými okraji (vlevo). Efekt rozdělení obrazovky, jako je vertikální rozdělení na pravém obrázku, patří mezi mnoho variant využití nástroje Obraz v obraze.

Chcete-li použít Obraz v obraze, začněte obvyklým způsobem přetažením videoklipů do časové osy v okně Film. Klipy, které chcete zobrazit na pozadí, přetáhněte do videostopy. Klip na popředí (klip efektu Obraz v obraze) umístěte do překryvné stopy pod hlavní klip.

Poznámka: Efekt rozdělení obrazovky zobrazený na pravém obrázku v předchozí ilustraci nezávisí na umístění jednotlivých klipů v obou stopách.

Pinnacle Studio 180 video tool icon   pip and ck Nástroj Obraz v obrazePo umístění obrázků vyberte klip na popředí a otevřete nástroj Obraz v obraze a Chromatický klíč. Jedná se o sedmý nástroj na panelu nástrojů videa v okně Film. Obě funkce tohoto nástroje bývají obvykle používány samostatně jako nástroj Obraz v obraze a Chromatický klíč.

Pinnacle Studio image003 Nástroj Obraz v obraze

Nástroj Obraz v obraze a Chromatický klíč obsahuje dva nástroje v jednom rozhraní. Oba nástroje jsou používány samostatně, a proto jsou také nezávisle popisovány. Předchozí obrázek představuje rozhraní nástroje Obraz v obraze. Klepnutím na záložku přepnete na nástroj Chromatický klíč.

Ovládací prvky nástroje Obraz v obraze

Většina levé části nástroje Obraz v obraze obsahuje interaktivní oblast rozložení, v níž lze zobrazit a upravit rozměry, umístění a oříznutí překryvného videa. Provedené úpravy se průběžně zobrazují v náhledu v přehrávači.

Oblast rozložení podporuje dva režimy, které lze vybrat pomocí přepínačů Škála a Oříznout.

Režim Škála: Šedý čtverečkovaný prostor v oblasti rozložení představuje průhlednou část překryvného rámce, v níž se zobrazí původní video. Při běžném použití efektu Obraz v obraze se jedná o většinu obrazovky, protože překryvný rámec bývá obvykle natolik malý, aby hlavní videozáznam nepřestal být zřetelný. Rámec efektu Obraz v obraze lze upravit třemi způsoby:

·     klepnutím na rámec efektu Obraz v obraze a přetáhnutím v oblasti rozložení tak, aby se změnilo jeho umístění v hlavním rámci videa;

·     přetažením středových ovládacích prvků na okrajích rámce efektu Obraz v obraze a libovolnou změnou rozměrů;

·     změnou velikosti při zachování poměrů stran pomocí ovládacích prvků v rozích rámce efektu Obraz v obraze.

Režim Oříznout: V tomto režimu představuje oblast rozložení celý překryvný rámec nezávisle na jeho skutečných rozměrech zadaných v režimu Škála. Obdélník ohraničený pomocí ovládacích prvků představuje viditelnou část snímku. Mimo viditelnou část je rámec napolo průhledný a lze přes něj vidět čtverečkovanou oblast.

V režimu Škála umožňují ovládací prvky na stranách libovolnou úpravu obdélníku oříznutí, zatímco ovládací prvky v rozích slouží k zachování poměru stran.

Pinnacle Studio image004 Nástroj Obraz v obraze

Nástroj Obraz v obraze v režimu Škála (vlevo) a Oříznout (vpravo).

Předvolby: Zadejte název předvolby pro současné nastavení všech ovládacích prvků efektu Obraz v obraze na přednastavené hodnoty spojené s uvedeným názvem. Můžete nejprve zvolit předvolbu pro první přibližné nastavení požadovaných voleb a potom je ručně upravit do požadované podoby.

Průhlednost: Pomocí tohoto jezdce můžete ručně upravit zobrazení videa na pozadí pod překryvnou stopou. Posunutím jezdce vpravo zvýšíte průhlednost překryvné plochy, včetně jejího ohraničení a stínu.

Pinnacle Studio image005 Nástroj Obraz v obrazeOhraničení: Pomocí těchto ovládacích prvků lze nastavit barvu, tloušťku a průhlednost ohraničení zobrazeného kolem překryvného rámce. Jestliže nastavíte šířku na nulu (posunutím jezdce úplně vlevo), nebude zobrazeno žádné ohraničení.

Jezdec Měkkost určuje míru rozmazání vnějšího okraje ohraničení. Posunutím jezdce doleva získáte ostrý okraj, posunutím jezdce doprava dojde k prolnutí ohraničení s videem na pozadí. Pokud chcete zaoblit okraje obdélníkového rámce efektu Obraz v obraze, zaškrtněte políčko Zaoblené rohy.

Pinnacle Studio image006 Nástroj Obraz v obrazeStín: Tyto ovládací prvky umožňují nastavit barvu, šířku, úhel a průhlednost stínu, který dodává zdání, že překryvný rámec se vznáší nad videem na pozadí. Pokud stín nechcete zobrazit, nastavte jeho šířku na nulu (pomocí jezdce Vzdálenost).

Ovládací prvek úhlu stínu umožňuje výběr z osmi možností umístění stínu vzhledem k rámci.

Povolit obraz v obraze: Toto zaškrtávací políčko umožňuje zapnout a vypnout efekt Obraz v obraze.

Použít u nových klipů: Tato možnost lze použít k nastavení stejných vlastností efektu Obraz v obraze u několika různých klipů. Dokud bude toto políčko zaškrtnuto, bude efekt Obraz v obraze automaticky použit u každého nového klipu, který přetáhnete do překryvné stopy, včetně stejného nastavení zadaného při posledním použití tohoto nástroje.

Rozhraní efektu Obraz v obraze

Pokud chcete zadat parametry efektu Obraz v obraz ručně, nikoli graficky, můžete zapnout alternativní rozhraní nástroje Obrazové efekty. Obě metody lze také kombinovat a zadat počáteční nastavení prostřednictvím grafického rozhraní nástroje Obr
az v obraze a potom jej doladit pomocí číselných parametrů efektu.

Dostupné možnosti nastavení parametrů efektu Obraz v obraze se téměř shodují s možnostmi nástroje Obraz v obraze.

Pinnacle Studio image007 Nástroj Obraz v obraze

Nastavení parametrů efektu Obraz v obraze.

Umístění: Jezdce Vodorovné a Svislé umožňují nastavit odsazení středu rámce efektu Obraz v obraze od středu rámce videa na pozadí.

Velikost: Jezdce Šířka a Výška slouží k nastavení velikosti rámce efektu Obraz v obraze pomocí procentuální hodnoty původní velikosti. Je-li použito oříznutí, lze dále zmenšit konečnou velikost rámce efektu Obraz v obrazu na obrazovce.

Oříznutí: Čtyři jezdce v této skupině umožňují trimovat procentuální část rámce originálního videa efektu Obraz v obraze, odstranit nepotřebné části záběru a soustředit se na hlavní část.

Video: Jezdec Průhlednost slouží ke zobrazení videa na pozadí překryvného efektu Obraz v obraze v požadované úrovni.

Ohraničení: Parametry v této skupině se shodují s nastavením Ohraničení v nástroji Obraz v obraze a umožňují zadat barvu, šířku, průhlednost a měkkost okrajů ohraničení překryvného obrazu a v případě potřeby také vybrat použití zaoblených okrajů. Výhodou tohoto rozhraní je samostatné použití ovládacích prvků Šířka a Výška pro nastavení tloušťky okraje, na rozdíl od jediného nastavení v nástroji tohoto efektu.

Stín: Stejně jako u skupiny Ohraničení jsou tyto parametry v zásadě shodné s možnostmi nástroje Obraz v obraze, s výjimkou parametrů Vodorovné odsazení a Svislé odsazení, které umožňují vyšší flexibilitu při vkládání stínu než nastavení Vzdálenost a Úhel v nástroji efektu.

Nástroj Obraz v obraze