Nástroj Změna hlasitosti

Pinnacle Studio 293 audio tool icon   volume and balance Nástroj Změna hlasitostiV porovnání s editací zvuku na časové ose nabízí nástroj Změna hlasitosti rozsáhlejší a přehlednější funkce. K dispozici jsou také ovládací prvky pro stereofonní a prostorové vyvážení. Nástroj pracuje podobně jako jednoduchý mixážní pult.

Dostupnost: Prostorový zvuk je podporován pouze v aplikaci Studio Plus.

Pinnacle Studio image002 Nástroj Změna hlasitosti

V nástroji Změna hlasitosti jsou k dispozici jednotlivé ovládací prvky úrovní pro všechny zvukové stopy: Originální zvuk (na obrázku vlevo), Překryvný zvuk, Zvukové efekty a hlasové komentáře a Hudba na pozadí (vpravo). Ovládací prvek Překryvný zvuk se zobrazí pouze tehdy, jestliže jsou v okně Film otevřeny překryvné videostopy a zvukové stopy.

Pomocí ovládacího prvku vyvážení umístěného v pravé části nástroje lze použít zvuk libovolného klipu – nebo jeho část – v stereofonním režimu (jednorozměrný) nebo v některém ze dvou prostorových režimů (dvourozměrné). Režim můžete vybrat z rozevíracího seznamu nad ovládacím prvkem.

Pinnacle Studio 294 track volume panel Nástroj Změna hlasitostiKaždá zvuková stopa má vlastní sadu ovládacích prvků pro nastavení úrovní. Sada pro Originální zvuk je znázorněna vlevo.

Mezi samostatné ovládací prvky patří tlačítko Vypnout stopu button Œ. Je-li toto tlačítko stisknuté, ve filmu nebudou použity žádné klipy umístěné ve stopě. Ikona tlačítka Vypnout stopu má i další význam: znázorňuje stopu, se kterou ovládací prvek pracuje. Jedná se o jediný viditelný prvek, ve kterém se všechny tři sady ovládacích prvků pro nastavení úrovně liší (nebo čtyři sady, pokud je viditelná překryvná stopa).

Knoflík Úroveň stopy  zvyšuje nebo snižuje celkovou hlasitost stopy. Ovlivňuje proto vertikální polohu čáry hlasitosti všech klipů na dané stopě, ale nemění jejich tvar. Chcete-li zvýšit hlasitost, klepněte na knoflík a otočte jej ve směru hodinových ručiček. (Maximum je na pozici 2 hodin.) Hlasitost snížíte otočením proti směru hodinových ručiček. (Minimum je na pozici 6 hodin.)

Pinnacle Studio 295 track volume knobs Nástroj Změna hlasitosti

Knoflíky úrovně hlasitosti (zleva minimální, výchozí a maximální).

Posuvný jezdec, označovaný jako jezdec stopyŽ, nastaví aktuální úroveň stopy na stupnici relativní úrovně , která je kalibrována v decibelech (dB). Značka 0 dB odpovídá původní úrovni klipu. Aktuální úroveň je zobrazena číselně pomocí samostatné hodnoty .

Poloha jezdce odpovídá úrovni hlasitosti klipu v aktuálním místě filmu relativně k původní úrovni. Úroveň upravíte přetažením jezdce nahoru nebo dolů. Jezdec je nepřístupný (šedivý), pokud není v aktuálním místě filmu na dané stopě žádný klip. Je-li stopa vypnutá, je jezdec nepřístupný a umístěný na dolním okraji stupnice. Při změně polohy jezdce jsou do stopy přidávány manipulační body hlasitosti popsané v tématu Editace zvuku na časové ose.

Čára hlasitosti stopy (nazývaná též obálka) kombinuje celkovou úroveň hlasitosti stopy s relativní úrovní danou manipulačními body. Tato kombinovaná úroveň, zobrazená graficky čarami hlasitosti stopy ve zvukových klipech, je použita na vlastní zvuková data. Výsledkem je výstupní úroveň stopy, znázorněná pomocí ukazatele úrovně , který se během přehrávání rozsvěcuje v závislosti na úrovni zvuku v daném okamžiku. Chcete-li předejít nežádoucímu oříznutí úrovně zvuku, způsobenému snahou o reprodukci zvuku s hlasitostí mimo rozsah digitálního zařízení, dbejte na to, aby ukazatel úrovně nikdy nedosáhl horního okraje stupnice. Po každém oříznutí se na chvíli rozsvítí ukazatel oříznutí .

Tlačítka přechodu vytvoří zesílení nebo zeslabení k aktuálnímu místu v rámci filmu. Jejich funkci můžete dobře pozorovat na chování čáry hlasitosti klipu. Stačí klepnout na tato tlačítka a pozorovat čáru. Délka přechodu může být od nuly do 59 sekund. Nastavuje se na panelu Úpravy nastavení (Nastavení Ø Upravit nastavení) v části Změna hlasitosti. Přechodové změny hlasitosti nelze použít v blízkosti začátku nebo konce klipu.

Ovládací prvek vyvážení

Ovládací prvek má tři režimy: stereofonní, prostorový a dialogový. Režim určuje rozbalovací seznam nad ovládacím prvkem. Režim je možné podle potřeby změnit – dokonce i v rámci jednotlivých zvukových klipů.

Pinnacle Studio image005 Nástroj Změna hlasitosti

Dostupnost: Prostorový zvuk je podporován pouze v aplikaci Studio Plus.

Ve všech režimech určuje umístění každé stopy v jednotlivých bodech filmu odpovídající ikona reproduktoru či puku. Ikona se shoduje s některým z indikátorů pro ztlumení v závislosti na příslušné stopě.

Ve stereofonním režimu nastavujete umístění stopy přetažením příslušného puku doleva nebo doprava mezi párem hlavních reproduktorů:

Pinnacle Studio image006 Nástroj Změna hlasitosti

Umístění originálního zvuku doprostřed stereováhy se stopou zvukových efektů (vlevo) a překryvnou stopou (vpravo) na protilehlých stranách. V tomto příkladu je ikona hudební stopy vykreslena nevýrazně (vpravo od středu). To označuje, že stopa byla vypnuta nebo v aktuálním časovém bodě neobsahuje žádný klip.

V prostorovém režimu můžete umístit j
ednotlivé stopy kromě směru pravolevého (stereováha) také ve směru předozadního (prostorové rozložení). Každou stopu lze umístit do samostatné  pozice v rámci obdélníkové poslechové oblasti, která je definovaná čtyřmi reproduktory.

Koncept dialogového režimu je podobný, zahrnuje však středový reproduktor v přední části poslechové oblasti. Odeslání části zvuku klipu středovým reproduktorem přispěje ke stabilizaci zjevného umístění zvuku v rámci posunu prostorového zvuku. Zároveň lze volně měnit umístění zdroje zvuku ve dvou rozměrech, podobně jako u standardního prostorového režimu.

Pinnacle Studio image007 Nástroj Změna hlasitosti

Prostorový a dialogový režim: Na obrázku vlevo je zvuková stopa v prostorovém režimu umístěná v zadní části poslechového pole. Na obrázku vpravo je originální zvuková stopa se stejným časovým indexem v dialogovém režimu. V dialogovém režimu je použitím středového reproduktoru při míchání zvuku zdůrazněn originální zvuk.

V ovládacím prvku vyvážení lze ikonu stopy umístit dvěma způsoby. Můžete buď klepnout na ikonu stopy a na požadované místo ji přetáhnout, nebo ji můžete přemístit přetažením trojúhelníkových úchytů na dolním a pravém okraji ovládacího prvku. Úchyt pod ovládacím prvkem vyvážení nastavuje umístění zvuku aktuálně vybraného klipu v pravolevém směru, zatímco úchyt napravo mění umístění v předozadním směru.

Pinnacle Studio 299 dragging audio track icons Nástroj Změna hlasitosti

Přetáhněte přímo ikonu stopy (vlevo), nebo použijte trojúhelníkový úchyt (vpravo).

Zobrazení čar hlasitosti a vyvážení

Všechny klipy v projektu mohou zobrazovat čáry úrovně a vyvážení. Jedna čára připadá na hlasitost, druhá na stereofonní vyvážení a třetí na prostorové vyvážení. K výběru, která z těchto čar bude zobrazena, slouží příkazy v místní nabídce, kterou vyvoláte klepnutím pravým tlačítkem myši na zvukový klip (viz Struktura zvukového klipu).

Čáry kontur lze upravovat přímo na časové ose použitím manipulačních bodů.

Nástroj Změna hlasitosti