Lisenssisopimus

Pinnacle-ohjelmiston
loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus

Tämä Pinnaclen ohjelmistoa ja siihen liittyvää dokumentaatiota (yhteisesti nimitettynä ”Ohjelmisto”) koskeva loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus (”Lisenssi”) on laillinen sopimus käyttäjän ja Pinnacle Systemsin (”Pinnacle”) välillä. LUE SEURAAVA LISENSSI TARKKAAN. KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ OHJELMISTOA OSOITAT HYVÄKSYNEESI TÄMÄN LISENSSIN EHDOT. JOS ET HYVÄKSY TAI YMMÄRRÄ TÄMÄN LISENSSIN EHTOJA, ÄLÄ ASENNA OHJELMISTOA, VAAN PALAUTA TUOTE HETI JÄLLEENMYYJÄLLE.

1. Lisenssin myöntäminen. Alla mainittujen rajoitusten mukaisesti tämä Lisenssi myöntää sinulle ei-eksklusiivisen, jatkuvan käyttöoikeuden (a) asentaa Ohjelmisto vain yhteen tietokoneeseen; (b) käyttää Ohjelmistoa tai valtuuttaa sen käyttö vain yhdessä tietokoneessa; (c) tehdä yksi kopio Ohjelmistosta konekoodisessa muodossa, yksinomaan varmuuskopiointitarkoituksiin; edellyttäen että sisällytät kaikki tekijänoikeus- ja muut omistusoikeudelliset ilmoitukset kopioon, ja (d) siirtää Ohjelmisto ja tämä Lisenssi toiselle osapuolelle, jos toinen osapuoli suostuu hyväksymään tämän Lisenssin ehdot. Jos siirrät Ohjelmiston, sinun on samalla joko siirrettävä kaikki kopiot samalle osapuolelle tai tuhottava kaikki siirtämättömät kopiot. Jos siirrät Ohjelmiston kopion omistuksen toiselle osapuolelle, sinun Lisenssisi lakkautetaan automaattisesti.

2. Lisenssin rajoitukset. Sinulla ei ole lupaa, etkä saa antaa myöskään kolmannen osapuolen (a) vuokrata, liisata, myydä, lainata tai muutoin siirtää Ohjelmistoa tai mitään tämän Lisenssin alaisia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi; (b) asentaa Ohjelmistoa verkkoon monien käyttäjien käytettäväksi, ellei kukin käyttäjä ole ostanut lisenssiä; (c) aukikoodata, purkaa tai hajottaa Ohjelmistoa tai laitteistoa kokonaan eikä osittain; (d) poistaa tai tuhota Ohjelmiston tai minkään kolmannen osapuolen ohjelmiston tekijänoikeusilmoituksia tai muita omistusoikeudellisia merkintöjä; (e) muuttaa tai mukauttaa Ohjelmistoa, yhdistää Ohjelmistoa toiseen ohjelmaan tai luoda Ohjelmistoon pohjautuvia johdannaisia teoksia; (f) tehdä Ohjelmistosta kopioita tai jaella niitä ansaitsemismielessä tai muussa tarkoituksessa, muutoin kuin on nimenomaisesti esitetty yllä; (g) tehdä mitään muutosta, muunnosta, yhteyttä, irti kytkemistä, parannusta tai minkäänlaista säätöä Ohjelmistoon tai käyttää Ohjelmistoa muutoin kuin eksplisiittisesti on suunniteltu oheisessa dokumentaatiossa ja tässä Lisenssissä tai (h) alilisensoida, siirtää tai määrittää tämä Lisenssi tai mitään tämän Lisenssin alaisena myönnetyistä oikeuksista ja velvollisuuksista muutoin kuin tässä Lisenssissä eksplisiittisesti suunnitellulla tavalla. Mikä tahansa oletettu siirto tai määritys todetaan mitättömäksi. Dolby Digital 5.1 Creatorin lisenssin rajoitukset. Dolby Digital 5.1 Creator -teknologiaa ei saa käyttää kaupallisesti jaettavaksi tarkoitetun sisällön koodaamiseen.

3. Vientirajoitukset. Pinnacle-ohjelmistotuotteiden vienti ja uudelleenvienti on Yhdysvaltain vientihallinnon säädösten alaista eikä tätä ohjelmistoa saa viedä tai uudelleen viedä mihinkään maahan, johon Yhdysvalloilla on tavaraembargo. Tämän lisäksi Pinnacle-ohjelmistoa ei saa jakaa henkilöille, jotka ovat tilausten kieltotaulukossa (Table of Denial Orders), Entiteettiluettelossa (Entity List) tai erityisesti nimettyjen kansalaisten luettelossa (Specially Designated Nationals). Lataamalla Pinnacle-ohjelmistotuotteen tai käyttämällä sitä vakuutat, ettet ole minkään sellaisen maan kansalainen, johon Yhdysvalloilla on tavaraembargo, etkä ole henkilö, joka on tilausten kieltotaulukossa (Table of Denial Orders), entiteettiluettelossa (Entity List) tai erityisesti nimettyjen kansalaisten luettelossa (Specially Designed Nationals).

4. Omistusoikeus. Tässä myönnetty käyttöoikeus ei käsitä Ohjelmiston omistusoikeuksien siirtoa tai myyntiä. Lukuun ottamatta yllä myönnettyjä käyttöoikeuksia, Pinnacle pidättää itselleen kaikki Ohjelmiston omistusoikeudet ja osuudet mukaan lukien kaikki siihen sisältyvät immateriaalioikeudet. Ohjelmisto on asianmukaisten immateriaalioikeuslakien suojaama, mukaan lukien Yhdysvaltain tekijänoikeuslait ja kansainväliset sopimukset.

5. Kolmannen osapuolen omistusoikeudellinen omaisuus. Tämä Ohjelmisto voi sisältää muiden omistusoikeudellista omaisuutta, joka on lisensoitu Pinnaclelle. Ohjelmiston käyttö on nimenomaisesti sen ehdollisen suostumuksen alaista, ettet poista mitään kolmannen osapuolen ohjelmiston tekijänoikeusilmoitusta tai muita omistusoikeudellisia merkintöjä.

6. Suojaus. Myönnyt ja suostut siihen, että määrätyn kolmannen osapuolen sisällön eheyden suojaamiseksi, Pinnacle ja/tai sen lisenssinmyöntäjät voivat tarjota Ohjelmiston suojaukseen liittyviä päivityksiä, jotka automaattisesti ladataan ja asennetaan tietokoneeseesi. Sellaiset suojausta koskevat päivitykset voivat heikentää Ohjelmistoa (ja muita ohjelmistoja tietokoneessasi, jotka ovat riippuvaisia Ohjelmistosta) mukaan lukien kykyä kopioida ja/tai toistaa ”suojattua” sisältöä (sisältöä, joka on suojattu digitaalisten oikeuksien hallinnalla). Sellaisessa tapauksessa Pinnacle ja/tai sen lisenssinmyöntäjät yrittävät kohtuullisessa määrin lähettää ilmoituksia Pinnaclen verkkosivulle selittääkseen suojauspäivitystä ja antaakseen ohjeita loppukäyttäjille sellaisten Ohjelmiston uusien versioiden tai lisäpäivitysten saamiseksi, jotka palauttavat suojatun sisällön ja siihen liittyvien ominaisuuksien käytön.

7. Päivitykset. Sinä tiedostat ja hyväksyt, että Pinnacle saattaa automaattisesti tarkistaa käyttämäsi ohjelmiston ja/tai sen osien version ja saattaa automaattisesti ladata tietokoneellesi päivityksiä tai korjauksia  ohjelmistoon. Osiossa 9 kuvatun rajoitetun takuuajan jälkeen ilmestyvät päivitykset eivät ole minkään julkituodun, piilotetun tai lakimääräisen takuun piirissä.

8. Voimassaolo ja päättyminen. Tämä Lisenssi astuu voimaan Ohjelmiston asennuksen yhteydessä ja päättyy (a) jonkin tämän Lisenssin ehdon noudattamatta jättämisen yhteydessä; (b) omistuksessasi olevien kaikkien kopioiden palautuksen, tuhoamisen tai poistamisen yhteydessä tai (c) Ohjelmiston ja tämän Lisenssin siirron yhteydessä osan 1 mukaisesti (d). Pinnaclen oikeudet ja sinun velvollisuutesi jatkuvat tämän Lisenssin päättymisen jälkeen.

9. Rajoitettu takuu.

9.1. Rajoittamaton vastuu:  Pinnacle on rajoituksetta vastuussa

·     korvausvaatimuksista, jotka koskevat Pinnaclen edustajien, työntekijöiden tai agenttien tahallisesta virheestä tai törkeästä laiminlyönnistä johtuvia vahinkoja,

·     henkilövahinko- ja tuotevastuuseen perustuvista vahinkovaatimuksista ja

·     jos ja siinä laajuudessa kuin Pinnacle on tahallaan salannut sen Ohjelmistossa olevan vian, joka on aiheuttanut vahinkoa tai joka on ollut Ohjelmiston puutteellisen laadun taustalla.

9.2. Vastuu ydinvelvoitteiden rikkomuksista. Pinnacle on lisäksi vastuussa sen ydinvelvoitteiden aineellisia rikkomuksia koskevista vahingonkorvausvaatimuksista. Pinnaclen ydinvelvoitteita ovat pääasialliset sopimukselliset velvoitteet, jotka mahdollistavat tämän sopimuksen ja jotka ovat yhdenmukaisia oikeutettujen oletustesi kanssa. Tällaisissa tapauksissa Pinnaclen vastuuvelvollisuus rajataan vaurioihin, joiden voi normaalisti olettaa johtuvan Ohjelmiston käytöstä asiaankuuluvassa dokumentaatiossa esitetyllä tavalla.

9.3. Vastuun rajoitus: Pinnaclella ei ole mitään muita vastuuvelvollisuuksia.

9.4. Rajoituksen kesto: Pykälissä 9.1 ja 9.2 esitelty Pinnaclen vastuuvelvollisuus on vastaavan lakisääteisen rajoitusajan alainen huolimatta pykälissä sanotusta.

10. Viat.

10.1. Vikojen korjaus: Pinnacle korjaa pyydettäessä Ohjelmiston viat (siis sekä laatuviat että oikeudelliset puutteet) kahden vuoden kuluessa Ohjelmiston jakelun aloittamisesta. Tätä varten Pinnacle halusi mukaisesti joko korjaa vian tai toimittaa sinulle virheettömän Ohjelmiston.

10.2. Korjauksen epäonnistuminen: Jos Pinnacle ei onnistu korjaamaan vikaa kohtuullisessa ajassa tai jos korjaus tai korvaavan ohjelmiston toimittaminen epäonnistuu jostain muusta syystä, voit halutessasi

·     vaatia ostohinnan alennusta,

·     perua tämän Lisenssin tai

·     vaatia vahingonkorvausta tai turhien kustannusten takaisinmaksua.

Kaikki vahingonkorvausvaatimukset ja turhien kustannusten takaisinmaksuvaatimukset ovat pykälän 9 alaisia.

10.3. Hyväksyntä: Vian korjaaminen katsotaan epäonnistuneeksi vain, jos

·     Pinnaclelle on annettu riittävät mahdollisuudet Ohjelmiston korjaamiseen tai virheettömän Ohjelmiston toimittamiseen eikä Pinnacle ole onnistunut tehtävässä,

·     korjausten tekeminen tai korvaavan ohjelmiston toimittaminen on mahdotonta,

·     Pinnacle kieltäytyy tekemästä korjausta tai toimittamasta korvaavaa ohjelmistoa tai viivästyttää korjausta tai toimitusta kohtuuttomasti,

·     onnistumisen mahdollisuutta on oikeus epäillä tai

jos sinä et hyväksy mitään korjausta tai korvaavaa ohjelmistoa mistä tahansa muusta laillisesta syystä.

11. Yleistä. Tätä Lisenssiä hallitaan ja tulkitaan asuinmaasi lakien mukaisesti. Minkä tahansa tämän Lisenssin jotakin osapuolta vastaan käytävän oikeuskäsittelyn tai minkä tahansa tästä Lisenssistä syntyvän kiistan ainoa selvityspaikka on asuinmaasi toimivaltainen tuomioistuin. Tämä Lisenssi on koko sopimus sinun ja Pinnaclen välillä ja se korvaa kaiken muun Ohjelmistoon liittyvän kommunikoinnin. Mikään tähän Lisenssiin tehty muutos tai muunnelma ei ole voimassa, ellei se ole molempien osapuolten allekirjoittama. Jos jotain tämän Lisenssin ehtoa pidetään kelpaamattomana tai toimeenpanemattomana, voimassaolo muilta osin jatkuu kuitenkin täysin.

12. Kunnioita tekijänoikeuksia: Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi sellaisen sisällön kanssa, jonka sinä omistat, jota käytät lisenssillä tai jonka olet saanut julkiselta toimialueelta. Sinulla ei ole lupaa käyttää tätä tuotetta minkään lain rikkomiseen, tekijänoikeuslait mukaan luettuina. Ole hyvä ja kunnioita sisällön omistajien oikeuksia tätä tuotetta käyttäessäsi.

Lisenssisopimus