Licencszerződés

Végfelhasználói licencszerződés Pinnacle szoftverre

A jelen végfelhasználói licencszerződés („Licenc”) jogi megállapodás Ön és a Pinnacle Systems („Pinnacle”) vállalat között a Pinnacle szoftverét és annak kísérő dokumentációját (együttesen a „Szoftvert”) illetően.  FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI LICENCET. A SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA A LICENC FELTÉTELEIT.  HA NEM FOGADJA EL VAGY NEM ÉRTI A LICENC FELTÉTELEIT, NE TELEPÍTSE A SZOFTVERT, ÉS MIELŐBB JUTTASSA VISSZA A TERMÉKET ODA, AHOL VÁSÁROLTA.

1. A licenc által biztosított jogok. Az alábbi korlátozások figyelembe vétele mellett a Licenc nem kizárólagos, örökös licencet biztosít (a) a Szoftver egy számítógépen történő telepítéséhez; (b) a szoftver egy számítógépen történő használatához vagy használatának engedélyezéséhez; (c) egy másolat készítéséhez kizárólag biztonsági másolat céljából, számítógép által olvasható formátumban, valamennyi szerzői és tulajdonosi jog a másolaton történő feltüntetésével; és (d) a Szoftver és a Licenc másik fél számára történő átruházásához, amennyiben a másik fél elfogadja a Licencben foglalt feltételeket. A Szoftver átruházása esetén az összes másolatot át kell adni az új tulajdonosnak, vagy meg kell azokat semmisíteni. Amennyiben a Szoftver bármely másolatát átruházza egy másik félre, az Ön Licence automatikusan érvényét veszti. A Szoftver egyes szolgáltatásai zároltak lehetnek, és csak aktiválás után használhatók. Ez az aktiválás az esetek egy részében ingyenes, máskor viszont további licencdíjak befizetését teszi szükségessé. A Pinnacle továbbá – ingyenesen vagy további licencdíjak kifizetése fejében – feljogosíthatja a felhasználót a Szoftverhez tartozó, a Pinnacle által gyártott és forgalmazott egyes beépülő modulok (a továbbiakban Beépülő modulok) használatára. Az ilyen szolgáltatások és beépülő modulok használatát a jelen szerződés szabályozza, kivéve, ha a szolgáltatáshoz vagy modulhoz szintén tartozik licencszerződés. Utóbbi esetben a beépülő modul licencszerződése lesz érvényes.

2. A Licenc korlátozásai. Ön, vagy harmadik fél (a) nem adhatja bérbe vagy lízingbe, nem adhatja el, nem adhatja kölcsönbe vagy más módon nem ruházhatja át a Szoftvert vagy a Licenc hatálya alá eső bármely jogát vagy kötelezettségét; (b) nem telepítheti a Szoftvert több felhasználó által is elérhető hálózaton, hacsak valamennyi felhasználó nem rendelkezik licenccel; (c) a Szoftvert vagy a hardvert sem teljesen, sem részlegesen nem fejtheti vissza, nem fordíthatja vissza és belső felépítését nem elemezheti, illetve nem szerelheti szét; (d) nem távolíthatja el vagy törölheti a Szoftver vagy más gyártó által előállított szoftver szerzői jogi vagy egyéb tulajdonosi jelzéseit; (e) nem módosíthatja vagy adaptálhatja a szoftvert, nem olvaszthatja be más programba, vagy hozhat létre származékos termékeket a Szoftver alapján; (f) haszonszerzési vagy egyéb céllal nem készíthet másolatokat a szoftverről és nem terjesztheti azokat, kivéve a fent említett esetet; (g) semmit nem módosíthat, változtathat meg, tehet hozzá vagy vehet el, javíthat vagy igazíthat ki a Szoftveren, és csak a csatolt dokumentációban és a Licencben leírt módon használhatja azt; végül pedig (h) a Licencben külön leírt eset kivételével nem licencelheti tovább, ruházhatja át vagy adhatja át a Licencet vagy a Licenc által biztosított bármely jogot vagy kötelezettséget. Az ilyen irányú átruházás és átadás semmisnek tekintendő. Licenckorlátozások a Dolby Digital 5.1 Creator esetében A Dolby Digital 5.1 Creator technológiát a felhasználó nem alkalmazhatja olyan anyagok kódolására, amelyeket kereskedelmi forgalomban kíván terjeszteni.

3. Exportkorlátozások. A Pinnacle szoftvertermékek exportálása az Amerikai Egyesült Államok Exportfelügyelete szabályainak hatálya alá esik, ezért az ilyen szoftverek nem exportálhatók olyan országokba, amelyek ellen az Amerikai Egyesült Államok termékembargót hirdetett. Ezen kívül Pinnacle szoftver nem értékesíthető bizonyos tiltólistákon szereplő személyek részére. Ezek a listák a következők: Table of Denial Orders, Entity List és List of Specially Designated Nationals. A Pinnacle szoftver letöltésével és használatával tanúsítja, hogy nem olyan ország állampolgára, amellyel szemben az Amerikai Egyesül Államok termékembargót hirdetett, és neve nem szerepel a fent említett tiltólistákon.

4. Tulajdonjog. A biztosított licenc nem jogosít fel a Szoftver tulajdonosi jogainak átruházására vagy értékesítésére. A fentiekben biztosított licencjogok kivételével a Pinnacle a Szoftverre vonatkozó minden jogcímet és érdekeltséget fenntart, ide értve valamennyi szellemi tulajdonjogot is. A Szoftver a vonatkozó szellemi tulajdonjogot védő törvények védelme alatt áll, ide értve az Amerikai Egyesült Államok szerzői jogi törvényeit és a nemzetközi szerződéseket.

5. Harmadik fél tulajdonjoga. Előfordulhat, hogy a Szoftver mások tulajdonát képező elemeket tartalmaz, melyeket a Pinnacle licencelés révén hasznosít. A Szoftvert csak úgy használhatja, ha elfogadja, hogy a harmadik fél szoftverére vonatkozó semmilyen szerzői jogi vagy egyéb tulajdonosi jelölést nem távolít el.

6. Biztonság. Elismeri és elfogadja, hogy bizonyos külső cég által készített termékek integritásának védelme érdekében a Pinnacle és/vagy licenctulajdonosai a Szoftverhez biztonsági frissítéseket biztosíthatnak, melyek automatikusan letöltődnek és települnek számítógépére. Az ilyen biztonsági frissítések korlátozhatják a Szoftver (vagy a számítógépén található, kifejezetten a Szoftvertől függő bármely más szoftver) működését, előfordulhat például, hogy nem tud „biztonságos” (azaz digitális jogkezelő által védett) tartalmat másolni és/vagy lejátszani. Ilyen esetben a Pinnacle és/vagy licenctulajdonosai minden ésszerű erőfeszítést megtesznek, hogy mielőbb figyelmeztető üzeneteket tegyenek közzé a Pinnacle webhelyén. Ezek az üzenetek ismertetik a biztonsági frissítést és útmutatást nyújtanak a végfelhasználók számára a Szoftver biztonságos tartalmának és kapcsolódó szolgáltatásainak elérését lehetővé tévő új verziók vagy további frissítések beszerzésére vonatkozóan.

7. Frissítések. A felhasználó elismeri és elfogadja, hogy a Pinnacle automatizált eszközökkel ellenőrizheti az általa használt Szoftver, illetve a Szoftver összetevőinek verzióját, továbbá a Szoftverhez frissítéseket és javításokat nyújthat, amelyek automatikusan letöltődnek a felhasználó számítógépére. A korlátozott jótállás alábbi 9. szakaszban megszabott időtartamának lejárta után biztosított frissítésekre semmilyen jótállás nem vonatkozik.

8. A szerződés hatálya és felbontása. A Licenc a Szoftver telepítésével lép életbe, és akkor szűni
k meg, ha (a) megszegi a Licencben foglalt bármely feltételt; (b) visszaküldi, megsemmisíti vagy törli a tulajdonában álló valamennyi Szoftverpéldányt, vagy (c) az 1 (d) szakasznak megfelelően más félre ruházza át a Szoftvert és a jelen Licencet.
A Pinnacle jogai és a végfelhasználó kötelezettségei a jelen Licenc felbontását követően is hatályosak.

9. Korlátozott jótállás.

9.1. Felelősségvállalás korlátozások nélkül:  A Pinnacle korlátozások nélkül felelős:

·     A Pinnacle képviselői, alkalmazottai és értékesítői által elkövetett szándékos mulasztásból vagy gondatlanságból eredő károkkal kapcsolatos követelésekért.

·     A személyi sérülésből és termékfelelősségből eredő károkkal kapcsolatos követelésekért.

·     A Szoftver hibáinak Pinnacle általi tisztességtelen eltitkolásából, illetve a Szoftver vállalttól eltérő minőségéből eredő károkért.

9.2. Felelősségvállalás a fő kötelezettségek megszegésére vonatkozóan. A Pinnacle vállalatot felelősség terheli a Pinnacle főbb kötelezettségeinek megszegéséből eredő anyagi károk követeléseinek tekintetében. A Pinnacle főbb kötelezettségének a jelen szerződésnek elsődlegesen tárgyát képező és az Ön méltányos elvárásainak megfelelő kötelezettség minősül. A Pinnacle korlátozott felelősséget vállal a Szoftver használatából eredő azon károk vonatkozásában, amelyeknek előfordulása a mellékelt dokumentáció szerint várható volt.

9.3. A felelősség korlátozása: A Pinnacle semminemű további felelősséget nem vállal.

9.4. A korlátozás időtartama: A Pinnacle 9.1. és 9.2. jelű szakasz szerinti felelőssége a törvényi szabályozás által meghatározott korlátozási időtartam tárgyát képezi.

10. Hibák.

10.1. Hibák orvoslása: A Pinnacle a Szoftver szállításának dátumától számított két évig orvosolja a Szoftver Ön által jelentett hibáit (ideértve többek között a működési hibákat és a jogi hiányosságokat). A Pinnacle e célból az Ön kérésének megfelelően vagy javítja a hibát, vagy hibamentes szoftvert juttat el Önhöz.

10.2. Az orvoslás elmulasztása: Ha a Pinnacle nem orvosolja a hibát elvárható időn belül, vagy ha a javítás vagy csere más okból meghiúsul, akkor Ön igény szerint:

·     Követelheti a vételár csökkentését.

·     Elállhat a jelen Licenctől.

·     Kártérítést követelhet, vagy kérheti a fölösleges kiadások visszatérítését.

Kártérítés és visszatérítés csak a 9. szakasz kikötéseivel összhangban követelhető.

10.3. Megállapítás: A hiba orvoslásának elmulasztása kizárólag akkor állapítható meg, ha:

·     Ön kellő lehetőséget biztosított a Pinnacle vállalatnak a szoftver javítására vagy a hibamentes szoftver átadására, elvárásai mégsem teljesültek.

·     Semminemű javítás vagy helyettesítés nem lehetséges.

·     A Pinnacle elutasítja vagy ésszerűtlenül halogatja a javítást vagy a helyettesítő termék átadását.

·     Alaposan indokolható kételyek merülnek a sikeres csere vagy javítás esélyeivel kapcsolatban.

A javítás vagy csere nem fogadható el az Ön számára más törvényes okból.

11. Általános. A Licenc az Ön lakóhelyeként szolgáló ország törvényeinek hatálya alá esik, és azokkal összhangban értelmezendő. A jelen Licenc bármely szerződő felével szemben kezdeményezett bárminemű törvényi eljárás, illetőleg a Licencre vonatkozó bárminemű jogvita kizárólagos helyszíne az Ön lakóhelyének illetékes bírósága. Ez a Licenc képezi a teljes szerződést Ön és a Pinnacle között, és hatálytalanít minden más, a Szoftverre vonatkozó közlést. A Licenc csak mindkét fél írásos hozzájárulásával módosítható vagy egészíthető ki. Ha a Licencbe foglalt bármely feltétel vagy kikötés érvénytelennek vagy nem alkalmazhatónak bizonyul, az nem befolyásolja a többi feltétel és kikötés érvényességét és alkalmazhatóságát.

12. A szerzői jogok tiszteletben tartása: Jelen termék kizárólag olyan tartalommal használható, amelynek Ön a tulajdonosa, amelyhez licenccel rendelkezik, vagy amelyet nyilvános helyről szerzett be. A terméket nem használhatja törvénysértő tevékenységekre, ideértve a szerzői jogok megsértését is. A termék használatakor tartsa tiszteletben a tartalomtulajdonosok jogait.

Licencszerződés