Licentieovereenkomst

Licentieovereenkomst tussen Pinnacle en de eindgebruiker

Deze Licentieovereenkomst voor de eindgebruiker (“Licentieovereenkomst”) is een wettelijke overeenkomst tussen u en Pinnacle Systems (“Pinnacle”) aangaande de software en het bijbehorende documentatiemateriaal van de software van Pinnacle (gezamenlijk “Software” genoemd”). LEES DE ONDERSTAANDE LICENTIEOVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. DOOR DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DEZE LICENTIEOVEREENKOMST. ALS U DEZE LICENTIEOVEREENKOMST NIET AANVAARDT OF DE VOORWAARDEN NIET BEGRIJPT, MAG U DE SOFTWARE NIET INSTALLEREN EN MOET U DIT PRODUCT ZO SNEL MOGELIJK AAN DE WEDERVERKOPER RETOURNEREN.

1. Licentieverlening. Onderhevig aan onderstaande beperkingen verleent deze Licentieovereenkomst u een niet-exclusief, eeuwigdurend recht tot (a) installeren van de Software op slechts één computer; (b) gebruiken of verlenen van toestemming tot gebruiken van de Software op slechts één computer; (c) maken van één kopie van de Software in machinaal leesbaar formaat, uitsluitend voor back-updoeleinden en op voorwaarde dat alle vermeldingen van copyright en andere vormen van eigendom op de kopie vermeld worden; (d) overdragen van de Software en deze Licentie aan een derde partij op voorwaarde dat deze partij zich akkoord verklaart met de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst. Als u de Software aan een partij overdraagt, moet u op dat tijdstip tevens alle kopieën aan deze partij overhandigen en eventueel niet-overgedragen kopieën vernietigen. Als u een kopie van de Software aan een derde partij overdraagt, maakt dat uw Licentieovereenkomst automatisch ongeldig.

2. Licentiebeperkingen. U bent niet gerechtigd tot, en mag derden geen toestemming verlenen tot (a) verhuren, leasen, verkopen, uitlenen of op andere wijze overdragen van de Software of uw rechten en plichten volgens deze Licentieovereenkomst; (b) installeren van de Software op een netwerk voor gebruik door meerdere personen, tenzij elke gebruiker een licentie heeft aangeschaft; (c) uitvoeren van reverse engineering, decompilatie of demontage van de Software of hardware, hetzij gedeeltelijk, hetzij in zijn geheel; (d) verwijderen of vernietigen van vermeldingen aangaande copyright of andere vormen van eigendom op de Software of software van derden; (e) modificeren of aanpassen van de Software, inpassen van de Software in een ander programma of creëren van van deze Software afgeleide producten; (f) maken van kopieën van de Software of distribueren van de Software voor winstoogmerken of anderszins, tenzij zoals uitdrukkelijk hierboven vermeld; (g) aanbrengen van wijzigingen, modificaties, verbindingen, ontkoppelingen, verbeteringen of aanpassingen in de Software of gebruiken van de Software op andere wijze dan expliciet voorzien in de meegeleverde documentatie en in deze Licentieovereenkomst; (h) verlenen van sublicentie of overdragen of toewijzen van deze Licentie of de rechten en plichten volgens deze Licentieovereenkomst op andere wijze dan expliciet voorzien in deze Licentieovereenkomst. Alle voorgenomen vormen van overdracht of toewijzing zijn ongeldig. Licentiebeperkingen voor Dolby Digital 5.1 Creator: U mag de Dolby Digital 5.1 Creator technologie niet gebruiken voor het coderen van content die u commercieel wilt distribueren.

3. Exportbeperkingen. Het exporteren en herexporteren van de softwareproducten van Pinnacle vallen onder de exportbeperkingen van de Verenigde Staten; deze software mag niet geëxporteerd of verder geëxporteerd worden naar landen waarvoor in de Verenigde Staten een handelsembargo geldt. Tevens mag de software van Pinnacle niet overhandigd worden aan personen op de Amerikaanse Table of Denial Orders, de Entity List of de List of Specially Designated Nationals. Door softwareproducten van Pinnacle te downloaden of te gebruiken verklaart u dat u geen inwoner bent van een land waarvoor in de Verenigde Staten een handelsembargo geldt en dat u niet vermeldt staat in de Amerikaanse Table of Denial Orders, de Entity List of de List of Specially Designated Nationals.

4. Eigendom. De volgens deze overeenkomst verleende licentie vormt geen overdracht of verkoop van eigendomsrechten op of voor de Software. Met uitzondering van de hierboven vermelde licentierechten behoudt Pinnacle alle juridische rechten en belangen in en voor de Software, inclusief alle vormen van intellectuele eigendom die hiervoor gelden. De Software valt onder de van toepassing zijnde wetgeving voor intellectuele eigendom, inclusief de copyrightwetgeving van de Verenigde Staten en internationale overeenkomsten.

5. Eigendom van derden. Deze Software kan de eigendom van derden bevatten, waarvoor aan Pinnacle een licentie is verleend; uw gebruik van de Software geschiedt uitdrukkelijk op voorwaarde dat u geen vermeldingen aangaande copyright of andere vormen van eigendom van de software van derden verwijdert.

6. Beveiliging. U verklaart zich ermee akkoord dat Pinnacle en/of haar licentieverleners voorzien in updates voor beveiliging van de Software die automatisch naar uw computer gedownload en daarop geïnstalleerd worden.  Deze updates voor beveiliging kunnen de Software (en eventuele andere software op uw computer die specifiek afhankelijk is van de Software) beïnvloeden en onder andere de mogelijkheid tot het kopiëren en/of afspelen van “veilige” content (m.a.w. content die onder beheer van digitale rechten valt) ongedaan maken. In dat geval zullen Pinnacle en/of haar licentieverleners een redelijke poging ondernemen om zo snel mogelijk aankondigingen te doen op de website van Pinnacle over de beveiligingsupdate en instructies aan de eindgebruiker verlenen voor het verkrijgen van nieuwe versies of verdere updates van de Software, die de toegang tot veilige content en aanverwante functies weer herstellen.

7. Updates. U bevestigt en verklaart ermee akkoord te gaan dat Pinnacle de door u gebruikte versie van de software en/of haar componenten automatisch kan controleren en software-updates of -correcties ter beschikking kan stellen, die automatisch op uw computer kunnen worden gedownload. Updates die na afloop van de aan het eind van hoofdstuk 9 opgenomen Beperkte garantie -periode ter beschikking worden gesteld, vallen onder geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend of wettelijk.

8. Geldigheidsduur en beëindiging van de overeenkomst. Deze Licentieovereenkomst wordt van kracht op het tijdstip van installatie van de Software en wordt beëindigd op het moment dat u (a) niet voldoet aan een voorwaarde van deze Licentieovereenkomst; (b) alle kopieën van de Software in uw bezit retourneert, vernietigt of verwijdert of (c) de Software en deze Licentie overdraagt aan een derde partij volgens de voorwaarden in paragraaf 1(d). De rechten van Pinnacle en uw plichten blijven ook na beëindiging van deze Licentieovereenkomst van kracht.

9. Beperkte garantie.

9.1. Onbeperkte aansprakelijkheid:  Pinnacle is onbeperkt aansprakelijk

·     met betrekking tot schadevergoedingsclaims veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van vertegenwoordigers, werknemers of
tussenpersonen van Pinnacle,

·     met betrekking tot schadevergoedingsclaims gebaseerd op persoonlijk letsel en productaansprakelijkheid, en

·     als en voor zover Pinnacle het defect van de Software dat de schade veroorzaakte op bedrieglijke wijze verborgen heeft gehouden of de respectieve kwaliteit van de Software gegarandeerd heeft.

9.2. Aansprakelijkheid voor schending van hoofdverplichtingen. Pinnacle zal verder aansprakelijk zijn met betrekking tot schadevergoedingsclaims gebaseerd op een concrete schending van een hoofdverplichting van Pinnacle. Een hoofdverplichting van Pinnacle is een belangrijke contractuele verplichting die in de eerste plaats de uitvoering van dit contract mogelijk maakt en die in overeenstemming is met uw gerechtvaardigde verwachting. In zo’n geval zal Pinnacle’s aansprakelijkheid beperkt zijn tot schade die verwacht kan worden van het gebruik van de Software zoals uiteengezet in de betreffende documentatie.

9.3. Aansprakelijkheidsbeperking: Elke verdere aansprakelijkheid van Pinnacle wordt uitgesloten.

9.4. Periode van aansprakelijkheidsbeperking: Pinnacle’s aansprakelijkheid zoals beschreven in sectie 9.1 en 9.2 zal onderworpen zijn aan de respectieve wettelijke termijn van aansprakelijkheidsbeperking, niettegenstaande de inhoud van deze secties.

10. Gebreken.

10.1. Herstel van gebreken: Na uw bericht hieromtrent zal Pinnacle de gebreken in de Software herstellen (d.w.z. kwalitatieve gebreken en ook juridische tekortkomingen op het gebied van intellectueel eigendomsrecht) binnen twee jaar vanaf de levering van de Software. Hiervoor zal Pinnacle naar uw keuze ofwel het gebrek corrigeren of u foutloze Software leveren.

10.2. Onmogelijkheid van herstel: Als Pinnacle niet slaagt in het herstellen van het gebrek binnen een redelijke termijn of als de correctie of vervangende levering om andere redenen mislukt is, kunt u naar keuze:

·     een korting op de aankoopprijs verlangen,

·     deze licentie herroepen, of

·     schadeloosstelling of een vergoeding verlangen van gemaakte onkosten.

Elke aanspraak op schadeloosstelling of een vergoeding van gemaakte onkosten is onderworpen aan sectie 9.

10.3. Voorbehoud: Onvermogen om een gebrek te herstellen wordt alleen aangenomen als

·     Pinnacle the juiste mogelijkheid geboden is om de Software te herstellen of om foutloze Software te leveren en het gewenste succes uitbleef,

·     een correctie of vervangende levering onmogelijk is,

·     Pinnacle de correctie weigert of vervangende levering onredelijk vertraagt,

·     er gerechtvaardigde twijfel is over de slagingskans, of

correctie of vervangende levering niet acceptabel is voor u om elke andere gerechtvaardigde reden.

11. Algemeen. Op deze licentie zijn de wetten van het land van uw vaste woonplaats van toepassing en deze licentie zal volgens die wetten geïnterpreteerd worden. De competente rechtbank van uw vaste woonplaats heeft de exclusieve jurisdictie voor elke zaak aangespannen met betrekking tot deze licentie, of elk geschil dat uit deze licentie voortkomt. Deze licentie is de volledige overeenkomst tussen u en Pinnacle en vervangt alle andere communicatie met betrekking tot de Software. Geen enkele wijziging of verbetering van deze licentie zal van kracht zijn, tenzij schriftelijk en ondertekend door beide partijen. Als enige bepaling van de licentie ongeldig of onuitvoerbaar geacht wordt, zal de rest van de licentie volledig van kracht blijven.

12. Respecteer auteursrecht: Dit product is bedoeld voor gebruik met content in uw bezit, waarvoor u toestemming heeft, of die voor iedereen beschikbaar is. U heeft geen toestemming om dit product te gebruiken om enige wet te schenden, inclusief wetgeving op gebied van auteursrecht. Respecteer de rechten van eigenaren van content bij het gebruik van dit product.

Licentieovereenkomst