Lisensavtale

Pinnacle Sluttbrukerlisensavtale

Denne Sluttbrukerlisensavtalen (“Lisens”) er en juridisk avtale mellom deg og Pinnacle Systems (“Pinnacle”) vedrørende Pinnacles programvare og den medfølgende dokumentasjonen (samlet, “Programvaren”).  LES DEN FØLGENDE LISENSEN NØYE. BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU SAMTYKKER I Å VÆRE BUNDET AV DENNE LISENSEN.  HVIS DU IKKE SAMTYKKER ELLER FORSTÅR BETINGELSENE I DENNE LISENSEN, SKAL DU LA VÆRE Å INSTALLERE PROGRAMVAREN, OG RETURNERE DETTE PRODUKTET TIL FORSELGEREN.

1.  Lisensbevilgning.  Underlagt begrensningene spesifisert nedenfor, bevilger denne Lisensen deg en ikke-eksklusiv, evig lisens til (a) å installere Programvaren på kun én datamaskin; (b) å bruke eller godkjenne bruk av Programvaren på kun én datamaskin; (c) å lage én kopi av Programvaren, i maskinleselig form, kun for backup; så fremt du inkluderer all opphavsrett og andre notiser om merkebeskyttede rettigheter på kopien og (d) å overføre Programvaren og denne Lisensen til en annen part hvis den andre parten samtykker i å være bundet til betingelsene og forutsetningene i denne Lisensen.  Hvis du overdrar denne Programvaren, må du samtidig enten overføre alle kopier til samme part eller ødelegge samtlige kopier som ikke overdras.  Hvis du overdrar eiendomsretten til en kopi av Programvaren til en annen part, bringes Lisensen din automatisk til opphør.

2. Brukerbegrensninger på lisens. Hverken du eller en tredje part kan (a) leie, selge, låne eller på annen måte overføre programvaren eller noen av retttighetene eller forpliktelsene som dekkes av denne lisensen; (b) installere programvaren på et nettverk som har mange brukere, med mindre hver bruker har skaffet seg en lisens; (c) reverse-engineer, ta fra hverandre eller demontere programvaren eller hardwaren som helhet eller som deler; (d) fjerne eller ødelegge meddelelser om opphavsrett eller annen markering om eiendomsrett til programvaren eller en tredje parts programvare; (e) endre eller tilpasse programvaren, slå programvaren sammen med et annet program eller lage avledede produkter som er basert på programvaren; (f) lage kopier av eller distribuere programvaren, i vinnings eller annen hensikt, unntagen på den måten som det er forutsatt ovenfor; (g) foreta endringer, modifikasjoner, koblinger, frakoblinger, forbedringer eller tilpasninger av programvaren på noen måte, unntagen på den måten som det tydelig er overveiet i den vedlagte dokumentasjonen og i denne lisensen og (h) videreføre lisensen, overføre eller tildele denne lisensen eller noen andre rettigheter og forpliktelser som hører inn under denne lisensen, unntagen på den måten som det er tydelig overveiet i denne lisensen. All påstått overførsel eller tildeling vil være ugyldig. Brukerbegrensninger for lisens på Dolby Digital 5.1 Creator. Du kan ikke bruke Dolby Digital 5.1 Creator-teknologi til å kode innhold som du har til hensikt å distribuere kommersielt.

3.  Eksportrestriksjoner.   Eksport og reeksport av Pinnacle programvareprodukter kontrolleres av United States Export Administration Regulations og slik programvare kan ikke eksporteres eller reeksporteres til noe land som er underlagt USAs eksportrestriksjoner. Videre kan ikke Pinnacle programvare distribueres til personer oppført på Table of Denial Orders, Entity List, eller List of Specially Designated Nationals.  Ved å nedlaste eller bruke et Pinnacle programvareprodukt bekrefter du at du ikke er statsborger i noe land som er underlagt USAs eksportrestriksjoner og at du ikke er en person oppført på Table of Denial Orders, Entity List, eller List of Specially Designated Nationals.

4.  Eierforhold. Den lisens som bevilges herunder utgjør ikke en overdragelse eller et salg av eierforholdsrettigheter i eller til Programvaren. Med unntak av lisensrettighetene bevilget over, beholder Pinnacle all hjemmel og adkomstrett i og til Programvaren inkludert all åndelig eiendomsrett i denne.  Programvaren er beskyttet av gjeldende åndelig eiendomslov, inkludert United States copyright-lover og internasjonale avtaler.

5.  Tredjeparts Merkebeskyttede Eiendom. Denne Programvaren kan inneholde merkebeskyttet eiendom tilhørende andre, som er under lisens til Pinnacle, din bruk av Programvaren er uttrykkelig betinget av ditt samtykke til ikke å fjerne opphavsrettsnotiser eller annen merking om merkebeskyttede rettigheter vedrørende tredjeparts programvare.

6.  Sikkerhet.  Du anerkjenner og samtykker i at for å ivareta integriteten til visse tredjeparts elementer, kan Pinnacle og/eller Pinnacles lisensbevilgere sørge for Programvaresikkerhet relatert til oppdateringer som automatisk lastes ned og installeres på din datamaskin.  Slike sikkerhetsrelaterte oppdateringer kan forringe Programvaren (og annen programvare på din datamaskin som er uttrykkelig avhengig av Programvaren), inkludert din evne til å kopiere og/eller spille “sikkert” materiale, det vil si materiale beskyttet av digital rettighetsforvaltning.  I et slikt tilfelle skal Pinnacle og/eller Pinnacles lisensbevilgere bruke rimelige metoder for omgående å poste notis på Pinnacles webside som forklarer sikkerhetsoppdateringen og gir instruksjoner til sluttbrukeren for ervervelse av  nye versjoner eller videre oppdateringer av Programvaren som gjenoppretter tilgang til sikkert materiale og relaterte funksjoner.

7. Oppdateringer. Du anerkjenner og samtykker i at Pinnacle kan kontrollere automatisk hvilken versjon av Programvaren og/eller dens komponenter du bruker og kan sørge for oppdateringer av eller løsninger for Programvaren som kan lastes ned automatisk til maskinen din. Oppdateringer som leveres etter utløp av Begrenset Garanti-perioden som beskrevet i Seksjon 9 nedenfor dekkes ikke av noen garanti, uttrykkelig, underforstått, eller lovbestemt.

8.  Varighet og opphør.  Denne Lisensen skal tre i kraft ved installasjon av Programvaren og skal opphøre ved første forekomst av (a) din unnlatelse av å etterkomme et hvert vilkår i denne Lisensen; (b) retur, ødeleggelse eller sletting av alle kopier av Programvaren i din besittelse eller (c) overdragelse av Programvaren og denne Lisensen til en annen part i henhold til Seksjon 1(d).  Pinnacles rettigheter og dine forpliktelser skal gjelde etter denne Lisensens opphør.

9. Begrenset garanti.

9.1. Erstatningsansvar uten begrensninger:  Pinnacle skal ha ersatningsansvar uten begrensninger

·     med hensyn til krav for skader forårsaket av forsettelig tjenesteforsømmelse eller grov uforsiktighet hos Pinnacles representanter, ansatte eller agenter,

·     med hensyn til krav for skader basert på personskade og produktansvar, og

·     hvis og i den grad Pinnacle bedragerisk skjulte programvarens defekt som har forårsaket skaden eller har garantert programvarens respektive kvalitet.

9.2. Erstatningsansvar for brudd på kardinalforpliktelser. Pinnacle skal videre holdes ansvarlig når det gjelder krav for skader basert på materielle brudd på en av Pinnacles kardinalforpliktelser. En kardinalforpliktelse for Pinnacle er en alvorlig kontraktsmessig forpliktelse som i første omgang gjør utførelsen av denne kontrakten mulig og som samsvarer med vår rettferdiggjorte forventning. I et slikt tilfelle skal Pinnacles erstatningsansvar være begrenset til skader som typisk kan forventes ved bruk av programvaren slik den er lagt frem i den relevante dokumentasjon.

9.3. Begrensninger i erstatningsansvar: Ethvert videre erstatningsansvar til Pinnacle skal ekskluderes.

9.4. Periode for begrensning: Pinnacles erstatningsansvar slik det fremgår i par. 9.1. og 9.2. skal bli gjenstand for den respektive lovbestemte begrensningsperiode, alt i disse paragrafene til tross.

10. Mangler.

10.1. Bøte på mangler: Pinnacle vil på ditt varsel bøte på mangler i programvaren (f.eks. mangler i kvalitet, samt lovlige ufullkommenheter i tittelen) innen to år fra levering av programvaren. Til dette formålet vil Pinnacle – etter ditt valg – enten korrigere manglene eller levere en feilfri programvare.

10.2. Feiling i å bøte på mangler: Hvis Pinnacle feiler i å bøte på manglene innen en fornuftig tidsperiode eller hvis korrigeringen eller erstatningsleveringen feilet av andre grunner, kan du, etter ditt valg,

·     kreve en reduksjon i kjøpsprisen,

·     tilbakekalle lisensen, eller

·     kreve skadeerstatning eller godtgjørelse for nyttesløse utgifter.

Ethvert krav for skader og en godtgjørelse for nyttesløse utgifter skal være gjenstad for par. 9.

10.3. Kvalifikasjon: Feiling i å bøte på mangelen skal antas kun hvis

·     Pinnacle har blitt gitt tilstrekkelig mulighet til å korrigere programvaren eller til å levere feilfri programvare og den ønskede suksess ikke ble oppnådd,

·     enhver korrigering eller levering av ny vare er umulig,

·     Pinnacle nekter eller urimelig forsinker korrigeringen eller leveringen av en ny vare,

·     det er berettiget tvil rundt sjansene for suksess, eller enhver korrigering eller levering av ny vare ikke er akseptabel for deg av en hver annen berettiget årsak.

11. Generelt. Denne lisensen skal være underlagt av, og fortolkes i samsvar med, lovene i det landet hvor du vanligvis bor. Sted for enhver anlagt sagt frembrakt mot noen av partene i denne lisensen, eller enhver uenighet som oppstår av denne lisensen, skal være den habile rett hvor du vanligvis bor. Lisensen er en helhetlige avtale mellom deg og Pinnacle og overgår enhver annen kommunikasjon med hensyn på programvaren. Ingen modifikasjon eller lovtillegg i denne lisensen vil tre i kraft med mindre det skriftlig er signert av begge parter. Hvis en bestemmelse i denne lisensen holdes for ugyldig eller uhåndhevelig, vil resten av lisensen fortsette med full kraft og effekt.

12. Respektér opphavsretten: Dette produktet er ment til å brukes med et innhold som du eier, har lisens på eller som du skaffer deg fra det offentlige domenet. Du har ikke lisens til å bruke dette produktet til å bryte noen lover, herunder heller ikke opphavsretten. Vennligst respekter rettighetene til eierne av dette innholdet når du bruker produktet.

Lisensavtale