Ordliste

Multimedieterminologi inneholder data- og videoterminologi. De viktigste begrepene defineres nedenfor. Kryssreferanser indikeres av &.

720p: Et videoformat med høy definisjon (high-definition – HD), med en oppløsning på 1280×720 progressive (ikke-interlacede) frames.

1080i: Et videoformat med høy definisjon (high-definition – HD), med en oppløsning på 1440×1080 og interlacede frames.

ActiveMovie: Programvareinterface fra Microsoft for styring av multimedieenheter under Windows. & DirectShow, DirectMedia

ADPCM: Akronym for Adaptive Delta Pulse Code Modulation, en metode for lagring av audioinformasjon i digitalt format. Dette er metoden for audio-omkoding og -komprimering som brukes i fremstilling av CD-I- og & CD-ROM-produksjon.

Address: Alle tilgjengelige lagringsposisjoner i en datamaskin er nummererte (adresserte). Via disse adressene kan hver og en av lagringsposisjonene fylles. Enkelte adresser forbeholdes bestemte maskinvarekomponenter. Hvis to komponenter bruker samme adresse, oppstår en “adressekonflikt”.

Aliasing: Unøyaktig visning av et bilde på grunn av begrensningene i output-enheten. Normalt oppstår aliasing i form av takkete linjer langs kurver og vinklede former.

Anti-aliasing: En metode for utjevning av takkete linjer i bitmap-bilder. Dette oppnås vanligvis ved å jevne ut skarpe kontraster mellom to regioner med ulik farge, slik at overgangen blir mindre tydelig. En annen metode for anti-aliasing involverer bruk av output-enheter som yter høyere oppløsninger.

Aspect ratio: Forholdet mellom bredden og høyden i et bilde eller en grafikk. En fast aspect ratio betyr at eventuelle forandringer av den ene verdien umiddelbart gjenspeiles i den andre.

AVI: Akronym for Audio Video Interleaved, et standardformat for digital video (og & Video for Windows).

Batch capture: En automatisert prosess som benytter en & edit decision list for å lokalisere og redigitalisere bestemte klipp fra en videotape, vanligvis med en høyere datarate enn klippet opprinnelig ble digitalisert med.

BIOS: Akronym for Basic Input Output System, som refererer til grunnleggende In- og Output-kommandoer lagret i en & ROM, PROM eller & EPROM. Hovedoppgaven til en BIOS er styringen av input og output. Når systemet starter foretar ROM-BIOS noen tester. & Parallellport, IRQ, I/O

Bit: Forkortelse for “BInary digiT, det minste elementet i en datamaskins minne. Bits brukes blant annet til å ta vare på fargeverdiene til piksler i et bilde. Jo flere bits i bruk for hver & piksel, desto større antallet tilgjengelige farger. For eksempel:

1-bit: hver piksel er enten sort eller hvit.

4-bit: tillater 16 farger eller gråtoner.

8-bit: tillater 256 farger eller gråtoner.

16-bit: tillater 65.536 farger.

24-bit: tillater omlag 16,7 millioner farger.

Bitmap: Et bildeformat som består av en samling prikker eller “piksler” organisert i rader. & Piksel

Blacking: Å forberede en videotape på innsettingsredigering ved å spille inn svart og et fortløpende kontrollspor på hele tapen. Dersom opptaksenheten støtter tidskode, blir uavbrutt tidskode spilt inn samtidig (også kalt “striping”).

Brightness: Også “luminans”. Indikerer lysstyrke i videoen din.

Byte: En byte tilsvarer åtte & bits. Med en byte kan man vise nøyaktig ett alfanumerisk tegn (f.eks. en bokstav, et tall).

CD-ROM: Cd-rom er et masselagringsmedium for digitale data, som digital video. Cd-rom kan leses fra men ikke skrives til (brennes på): & ROM er et akronym for Read-Only Memory.

Channel: Klassifiserer informasjon i en datafil for å isolere et bestemt aspekt ved hele filen. Eksempel: fargebilder bruker forskjellige kanaler for å klassifisere fargekomponentene i bildet. Stereo-audiofiler bruker kanaler for å identifisere lydene som skal til den venstre og den høyre høyttaleren. Videofiler bruker kombinasjoner av kanalene for bilde- og lydfiler.

Clip: (Klipp) I Studio, enhver medietype som går på Movie Windows Storyboard eller Tidslinje, inkludert videobilder, trimmede videoscener, bilder, audiofiler og diskmenyer.

Clipboard: (Utklippstavle) Et midlertidig lagringsområde som deles av alle Windows-programmer, og brukes til å holde data under operasjonene klipp ut, kopier, og lim inn. Eventuelle nye data du plasserer på utklippstavlen erstatter umiddelbart dataene som var der fra før.

Closed GOP: & GOP

Codec: Sammentrekning av compressor /decompressor – programvare som komprimerer (pakker) og dekomprimerer (pakker ut) bildedata. Codec
s kan implementeres i enten programvare eller maskinvare.

Color depth: (Fargedybde) Antall bits som gir fargeinformasjon for hver piksel. I sort/hvit-operasjonen betyr 1-bit fargedybde 21=2 farger, 8‑bit fargedybde gir 28=256 farger, 24‑bit fargedybde gir 224=16,777,216 farger.

Color model: En fargemodell er en metode for matematisk beskrivelse og definisjon av farger og hvordan de forholder seg til hverandre. Hver fargemodell har sine egne styrker. De to mest brukte fargemodellene er & RGB and & YUV.

Color saturation: (Fargemetning) En farges intensitet.

Complementary color: Komplementære farger har motsatt verdi av primærfarger. Kombinerer du en farge med dens komplementærfarge får du hvit. Eksempel: de komplementære fargene til rød, grønn og blå er henholdsvis cyan, magenta og gult.

COM Port: En seriellport på baksiden av datamaskinen din for tilslutning av modem, plotter, printer, eller mus.

Composite video: Komposittvideo omkoder informasjon om luminans og krominans inn i ett signal. & VHS og 8mm er formater som tar opp og spiller av komposittvideo.

Compression: Komprimering er en metode å gjøre filstørrelsen på disk mindre. Det finnes to typer komprimering: lossless (uten tap) og lossy (med tap). Filer komprimert med et lossless-opplegg kan gjenopprettes til sin opprinnelige tilstand uten endringer til originaldataene. Lossy-opplegg forkaster data under komprimeringen, på bekostning av bildekvaliteten. Kvalitetsforringelsen kan være ubetydelig eller alvorlig, avhegnig av mengden kompresjon.

Cropping: (Kupering) Velge området i et bilde som skal vises.

Data rate: Mengden av data som overføres per tidsenhet; for eksempel antallet bytes som leses fra eller skrives til en harddisk per sekund, eller mengden av videodata som behandles per sekund.

Data transfer rate: (Dataoverføringshastighet): Målet for hastigheten informasjon har mellom lagringsmedia (f.eks. & CD-ROM eller harddisk), og display-enheten, (f.eks. monitor eller & MCI-enhet). Avhengig av enheten som brukes, kan enkelte overføringshastigheter gi bedre ytelser enn andre.

DCT: Forkortelse for Discrete Cosine Transformation – del av & JPEG-bildedatakomprimering og relaterte algoritmer. Informasjonen om lysstyrke og farge lagres som en frekvenskoeffisient.

DirectShow: Systemutvidelse fra Microsoft for multimedia under Windows. & ActiveMovie

DirectMedia: Systemutvidelse fra Microsoft for multimedia under Windows. & ActiveMovie

DirectX: En pakke med en rekke systemutvidelser utviklet av Microsoft for Windows 95 og dens etterfølgere for å muliggjøre video- og spillakselerasjon.

Dissolve: (Overtoning) En overgangseffekt der video fades fra en scene til den neste.

Dithering: Øker antallet tydelige farger i et bilde ved å påføre fargemønstre.

Decibel (dB): Enhet for måling av lydstyrke og støynivå. En økning på 3 dB fordobler lydstyrken.

Digital8: Digitalt videotapeformat som tar opp & DV-kodet audio- og videodata på & Hi8-taper. Digital8-videokameraer og videospillere kan spille både Hi8- og 8mm-kassetter og selges for tiden kun av Sony.

Digital video: Digitalvideo lagrer informasjon & bit for bit i en fil (i kontrast til analoge lagringsmedia).

DMA: Direct Memory Access.

Driver: En fil som inneholder nødvendig informasjon for betjening av eksterne enheter. Studios digitaliseringsdriver betjener Studios digitaliseringskort, for eksempel.

DV: Digitalt videotapeformat for opptak av digital audio og video på ¼” bred  metallfordampet tape. Mini DV-taper tar opp til 60 minutter med innhold, mens standard DV-taper kan ta opp til 270 minutter.

ECP: “Enhanced Compatible Port”. Muliggjør akselerert toveis dataoverføring via & parallellporten. & EPP

Edit decision list (EDL): En liste over klipp og effekter  i en bestemt rekkefølge som skal spilles over på din output-tape, disk eller fil. Studio lar deg lage og redigere din egen edit decision list ved å legge til, slette og endre rekkefølgen på klipp og effekter i Movie Window.

EPP: “Enhanced Parallel Port”. Muliggjør akselerert toveis dataoverføring via & parallellporten; anbefales for Studio DV. & ECP

EPROM: Akronym for “Erasable Programmable Read-Only Memory”. Minnebrikke som etter programmering beholder programmeringen uten strømtilførsel. Minnets innhold kan slettes med ultrafiolett lys og skr
ives til på ny.

Fade to/from black: En digital effekt som fader opp fra svart i begynnelsen av et klipp eller ned til svart ved slutten av klippet.

Field: En & videoframe består av horisontale linjer og er delt i to felter. Alle odde linjer i en videoframe er Field 1. Alle like linjer er Field 2.

Filformat: Organiseringen av informasjon i en datafil, som et bilde eller et tekstbehandlingsdokument. En fils format indikeres vanligvis av dens “file extension” (f.eks. doc, avi eller .wmf).

Filtere: Verktøy som endrer data for å produsere spesialeffekter.

FireWire: Apple Computers varemerkede navn for den serielle dataprotokollen & IEEE-1394.

Frame: Ett enkelt bilde i en A video- eller animasjonssekvens. Ved full NTSC- eller PAL-oppløsning består en frame av to interlaced (sammenflettede) felt. & NTSC, PAL, field, resolution

Frame rate: Frame raten definerer hvor mange frames fra en videosekvens som spilles av på ett sekund. Frame raten for & NTSC-video er 30 frames per sekund. Frame raten for & PAL-video er 25 frames per sekund.

Frame size: Maksimumstørrelsen for visning av bildedata i en video- eller animasjonssekvens. Hvis et bilde tiltenkt for sekvensen er større en framestørrelsen, må det kuperes eller skaleres for å passe.

Frequency: Antallet repetisjoner i en periodisk prosess (f.eks. en lydbølge eller alternerende spenning) per tidsenhet. Måles normalt i repetisjoner per sekund, eller Hertz (Hz).

GOP: I & MPEG-komprimering deles datastrømmen først i “Groups Of Pictures” – seksjoner som hver inneholder flere frames. Hver GOP inneholder tre typer frames: I-Frames, P-Frames (bilder) og B-Frames.

GOP size: GOP-størrelsen definerer hvor mange I-, B-, eller P-Frames som skal inkluderes i en & GOP. Nåværende GOP-størrelser er for eksempel 9 eller 12.

Hardware codec (maskinvare-codec): Kompresjonsmetode som bruker spesiell maskinvare for å skape og spille av komprimerte digitalvideosekvenser. En hardware codec kan gi bedre hastighet ved omkoding og bildekvalitet enn en codec som implementeres helt og holdent i programvare. & Codec, Software codec

HD: High Definition video (video med høy definisjon). De fleste HD-formatene som er i bruk har en oppløsning på enten 1920×1080 eller 1280×720. En nevneverdig forskjell mellom 1080- og 720-standardene: det større formatet bruker 2.25 flere piksler per frame. Denne forskjellen øker kravene for å prosessere 1080-materiale drastisk når det gjelder omkodingstid, dekodingshastighet og lagring. Alle 720-formatene er progressive. 1080-formatet har en blanding av progressive og interlacede frametyper. Datamaskiner og dataskjermer er av natur progressive, mens fjernsynskringkasting har vært basert på interlacing-teknikker og -standarder. I HD-terminologien indikerer vi progressiv med bokstaven “p” og interlaced med bokstaven “i”

HDV: Et format for opptak og avspilling av video med høy definisjon på et DV-kassettbånd. Har vært etablert som selve “HDV-formatet”. I stedet for “DV”-codec-en bruker HDV en avart av MPEG-2. HDV har to nyanser: HDV1 og HDV2. HDV1 har en oppløsning på 1280×720 med progressive frames (720p). MPEG-transportstrømmen er på 19.7 Mbps/s. HDV2 har en oppløsning på 1440×1080 med interlacede frames (1080i). MPEG-transportstrømmen er på 25 Mbps/s.

Hi8: Forbedret utgave av & Video8 som bruker & S-Video spilt inn på metallpartikkeltape eller metallfordampet tape. På grunn av høyere luminansoppløsning og større båndbredde, er resultatene skarpere bilder enn med Video8.

HiColor: For bilder betyr dette normalt en 16-bit (5-6-5) datatype som kan inneholde opp til 65.536 farger. TGA-filformatet støtter bilder av denne typen. Andre filformater krever konvertering på forhånd av et HiColor-bilde til & TrueColor. For displays refererer HiColor normalt til 15-bit (5-5-5) displayadaptere som kan vise opp til 32.768 farger. & Bit

Huffman coding: Teknikk som benyttes i & JPEG og andre datakomprimeringsmetoder, hvor sjeldne verdier mottar en lang kode, mens hyppige verdier mottar en kort kode.

IDE: Akronym for “Integrated Device Electronics” – et harddiskgrensesnitt som kombinerer all elektronikk for diskkontroll på selve disken, fremfor på adapteren som forbinder disken med utvidelsesbussen.

IEEE-1394: Utviklet av Apple Computers og introdusert som FireWire. Dette er en seriell dataoverføringsprotokoll med hastigheter på opp til 400 Mbits/sek. Sony har en lettere modifisert versjon for overføring av DV-signaler med navnet iLINK, som gir overføringshastigheter på opp til 100 Mbits/sek.

Image: Et image er en reproduksjon eller et bilde av noe. Begrepet brukes ofte på digitaliserte bilder, bestående av piksler, som kan vises på en dataskjerm og manipuleres av bilderedigeringsprogrammer.

Image compression: Metode for reduksjon av mengden data nødvendig for lagring av digitale b
ilde- og videofiler.

Interlaced (sammenflettet): Skjermoppdateringsmetoden som brukes av tv-systemer. & PAL TV-bilder består av to interleavede image-halvparter (& fields) på 312½ linjer hver. & NTSC TV-image består av to image-halvparter på 242½ linjer hver. Feltene vises skiftevis for å gi et avstemt bilde.

Interleave: Organisering av audio og video for mykere avspilling og synkronisering eller komprimering. Standard & AVI-formatet anbringer audio og video likt.

I/O: Input/Output.

IRQ: “Interrupt Request”. Et “interrupt” er et midlertidig avbrudd i hovedprosesseringsflyten til en datamaskin, slik at ”husholdnings-” eller bakgrunnsoppgaver kan utføres. Interrupts kan anmodes av enten maskinvare (f.eks. tastatur, mus) eller programvare.

JPEG: Akronym for Joint Photographic Experts Group og den standarden de utviklet for komprimering av digitale frames basert på & DCT.

Kbyte (eller KB): En Kbyte (kilobyte) tilsvarer 1024 & bytes. “K”-en star for tallet 1024 (210), og ikke 1000 som det metriske prefikset.

Key color: En farge som undertrykkes slik at et bakgrunnsbilde kan ses igjennom. Typisk brukt ved overlaying av en videosekvens over en annen, slik at den underliggende videoen er synlig der key color dukker opp.

Key frames: I enkelte kompresjonsmetoder, som & MPEG, lagres videodataen til visse frames – key frames – helt og holdent i den komprimerte filen, mens mellomliggende frames kun lagres delvis. Ved dekomprimering av delvise frames rekonstrueres dataene deres fra key frames.

Laser disc: Medium som lagrer analog video. Informasjon på laserdisker kan ikke endres.

LPT: & Parallellport

Luminans: & Brightness (lysstyrke)

M1V: (Filutvidelse til) en MPEG-fil som inneholder kun videodata. & MPA, MPEG, MPG

Mbyte (eller MB): En Mbyte (megabyte) tilsvarer 1024 & Kbytes – 1024 x 1024 bytes.

Mark In / Mark Out: I videoredigering refererer tidene mark in og mark out til start- og sluttidskodene som identifiserer deler av klippene som skal inkluderes i et prosjekt.

MCI: Media Control Interface. Programmeringsgrensesnitt utviklet av Microsoft for avspilling av audio- og videodata. Brukes også til å forbinde en datamaskin med en ekstern videokilde som en videospiller eller laserdisk.

Modulation: Omkoding av informasjon på et tomt bæresignal.

Motion-JPEG (M-JPEG): En & Video for Windows-format, spesifisert av Microsoft, for omkoding av videosekvenser. & JPEG-komprimering brukes til å komprimere hver frame individuelt.

MPA: (Filutvidelse til) en MPEG-fil som inneholder kun audiodata. & M1V, MPEG, MPG

MPEG: Akronym for Motion Picture Experts Group, og standarden de utviklet for komprimering av bevegelige bilder. Sammenlignet med M-JPEG gir den 75-80% datareduksjon med den samme visuelle kvaliteten.

MPG: (Filutvidelse til) en MPEG-fil som inneholder både video- og audiodata. & M1V, MPEG, MPA

MPV: (Filutvidelse til) en MPEG-fil som inneholder kun videodata. & MPA, MPEG, MPG

Non-interlaced: Bildeoppdateringsmetode hvor bildet i sin helhet genereres uten å hoppe over linjer. Et non-interlaced bilde (som de fleste datamonitorene) flimrer mye mindre enn et interlaced bilde(de fleste tv-er).

NTSC: National Television Standards Committee, og farge-TV-standarden de opprettet i 1953. NTSC-video har 525 linjer per frame og 60 bildefelt per sekund. Det brukes i North- og Latinamerika, Japan og andre land. & PAL, SECAM

PAL: Akronym for “Phase Alternation Line”, en farge-tv-standard utviklet i Tyskland som brukes i det  meste av Europa. PAL video bruker 625 linjer per frame og 50 bildefelt per sekund. & NTSC, SECAM

Parallellport: Parallellportdata overføres via en 8-bit datalinje. Dette betyr at 8 & bits (en & byte) kan overføres av gangen. Denne typen overføring er mye raskere enn seriell overføring, men egner seg ikke
over langdistanseforbindelser. Parallellporter kalles ofte “LPTn”, hvor n er et nummer (f.eks. “LPT1”).
& Serial port

Piksel: De minste elementene i et monitorbilde. Ordet er en forkortelse for “picture element”.

Port: Elektrisk overføringspunkt for overføring av audio-, video- eller kontrolldata mellom to enheter. & Serial port, Parallellport

Primary colors: Primærfargene er grunnlaget for fargemodellen RGB: rød, grønn, og blå. Ved å variere måten disse fargene blandes på skjermen på er det mulig å lage de fleste andre fargene.

QSIF: Quarter Standard Image Format. En MPEG-1-format som beskriver oppløsningen 176 x 144 under PAL og 176 x 120 under NTSC. & MPEG, SIF

Quantization: En side av strategien for & JPEG-bildedatakomprimering. Relevante detaljer gjengis presist, mens mindre relevante detaljer for det menneskelige øyet gjengis med mindre presisjon.

Raster: Området i et videodisplay som dekkes ved å sveipe displayets elektronstråle i en rekke horisontale linjer fra øverst til venstre mot nederst til høyre (fra seerens perspektiv).

Redundancy: Denne egenskapen ved bilder utnyttes av komprimeringsalgoritmer. Redundant (overflødig) informasjon kan fjernes under komprimeringen av bildet, og under dekomprimeringen gjenopprettes bildene uten tap.

Resolution: (Oppløsning) Antallet piksler som kan vises på monitoren horisontalt og vertikalt. Jo høyere oppløsning, desto større detaljgrad. & Piksel

RGB: Akronym for Red, Green and Blue: De grunnleggende fargende ved fremstilling av farger ved blanding. RGB beskriver metoden som benyttes i datateknologi hvor informasjon overføres ved å dele den inn i tre grunnleggende farger.

ROM: Forkortelse for Read Only Memory: Minnelagring som beholder dataene sine uten strømtilførsel etter å ha blitt programmert én gang. & EPROM

Run Length Encoding (RLE): En teknikk som benyttes i mange metoder for bildekomprimering, inkludert & JPEG. Repeterende verdier lagres ikke individuelt, men snarere sammen med en teller, som oppgir hvor ofte verdiene forekommer på rekke – lengden på ”the run” (løpet).

Scaling: Tilpassing av et bilde til en ønsket størrelse.

SCSI: Akronym for Small Computers System Interface. SCSI bruktes i lang tid som harddiskgrensesnitt for en del høyytelses-pc-er i kraft av sin høye datarate. Opp til åtte SCSI-enheter kan til en hver tid være koblet til en datamaskin.

SECAM: Akronym for “Séquentiel Couleur à Mémoire”, et overføringssystem for farge-tv i bruk i Frankrike og Øst-Europa. SECAM-video bruker 625 linjer per frame og 50 bildehalvparter per sekund. & NTSC, PAL

Serial port: Data som overføres via en serial port behandles en & bit av gangen; det vil si “serielt” – den ene etter den andre. Overføringshastigheten er mye lavere enn med en parallellport, hvor parallelle datalinje lar flere bits sendes samtidig. Serial ports kalles “COMn”, hvor n er et nummer (f.eks. “COM2”). & Parallellport

SIF: Standard Image Format. En MPEG-1-format som beskriver oppløsningen 352 x 288 under PAL og 352 x 240 under NTSC. & MPEG, QSIF

Single frame: En enkelt & frame er del av en serie eller sekvens. Når denne serien vises med tilstrekkelig høy hastighet, oppstår illusjonen av et “bevegelig bilde”.

Software codec: Komprimeringsmetode som kan skape og spille av komprimerte digitalvideosekvenser uten spesiell maskinvare. Kvaliteten på sekvensene avhenger av hele systemets ytelse. & Codec, Hardware codec

Still video: Stillbilder (eller “freeze-frames”) trukket ut fra video.

S-VHS: Forbedret utgave av VHS som bruker S-Video og metallpartikkeltape for å gi høyere luminansoppløsning. Resultatet er skarpere bilder enn med VHS. & VHS, S-Video

S-Video: Med S-Videosignaler (Y/C), overføres informasjonen om lysstyrken (luminans eller “Y”) og fargen (krominans eller “C”) separat med flere ledninger, og slik unngås modulering og demodulering av videoen og påfølgende tap av bildekvalitet.

Timecode: Tidskoden identifiserer en frames posisjon i en videosekvens med hensyn til et startpunkt, (vanligvis begynnelsen av klippet). Normalt format er Timer:Minutter:Sekunder:Frames (f.eks., 01:22:13:21). Til forskjell fra en counter (teller, som kan “nulles” eller nullstilles på et hvert punkt på en tape), er tidskoden et elektronisk signal som skrives på en videotape, og som er permanent så snart det er tildelt.

Transition (overgang): Den visuelle forbindelsen mellom tilstøtende videoklipp, alt fra et enkelt “klipp” til en flashy animert effekt. Vanlige overganger som klipp, fades, overtoning, wipes og slides er en del av det visuelle språket i film o
g video. De kan formidle tidsforløp og endringer i synsvinkel presist – og ofte umerkelig.

TrueColor: Et bilde som inneholder nok farge til å virke “true to life”, eller levende. I praksis henviser TrueColor normalt til 24-bit RGB-farge, som muliggjør omlag 16.7 millioner kombinasjoner av de røde, grønne og blå primærfargene. & Bit, HiColor

TWAIN driver: definerer et standardisert programvaregrensesnitt for kommunikasjon mellom grafikk- og/eller digitaliseringsprogrammer og enheter som leverer grafisk informasjon. Hvis TWAIN-driveren er installert, kan digitaliseringsfunksjonen til et grafikkprogram brukes til å laste bilder direkte fra videokilden din og inn i programmet. Driveren støtter kun 32-bit programmer og digitaliserer bilder i 24-bit modus.

VCR: Akronym for “Video cassette recorder”. Videobåndopptaker.

VHS: Akronym for “Video Home System” – populær videostandard for hjemmevideospillere. Halvtommestapes brukes for å lagre “sammensatte” signaler som består av lysstyrke- og fargeinformasjon.

VISCA: En protokoll i bruk av flere enheter for styring av eksterne videokilder med datamaskiner.

Video8: Analogt videosystem som bruker 8mm tape. Video8-opptakere genererer composite signaler.

Video CD: Cd-rom-standard som bruker & MPEG-komprimerte videoer.

Video decoder: Konverterer digital informasjon til analoge videosignaler.

Video encoder: Konverterer analoge videosignaler til digital informasjon.

Video for Windows: En Microsoft Windows systemutvidelse som  spiller inn, lagrer og spiller av videosekvenser fra harddisk.

Video scan rate: Frekvensen videosignalet skannes til et bildedisplay med. Jo høyere video scan rate desto høyere bildekvalitet og mindre merkbar flimring.

WAV: (Filtype for) et populært filformat for digitaliserte audiosignaler.

White balance: I et elektronisk kamera tilpasses forsterkerne til de tre fargekanalene rød, grønn og blå hverandre på en slik måte at hvite deler av et bilde i en scene spilles uten fargeavvik.

Y/C: Y/C er et fargesignal som består av to komponenter: Lysstyrkeinformasjon (Y) og fargeinformasjon (C).

YUV: Fargemodell for et videosignal der Y leverer lysstyrkeinformasjonen og U og V fargeinformasjonen.

Ordliste