Album

Pinnacle Studio image001 Album

Sekcja scen wideo albumu. Klikając karty z lewej strony albumu, można przejrzeć materiały dostępne w innych sekcjach.

Materiały źródłowe używane do tworzenia filmu są przechowywane w różnych sekcjach albumu, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem następujących kart:

Pinnacle Studio 049 album tab   video scenes AlbumSceny wideo: Ta sekcja zawiera fragmenty materiału wideo. Obsługiwane są następujące formaty plików wideo: avi, mpg, mpeg, mod, mp2, mp4, m2ts, tod, m1v, m2v, mpv i wmv. Pliki można otwierać i przeglądać bezpośrednio lub ładować je do albumu, gdzie ich sceny są prezentowane w postaci ikon miniatur. Aby użyć określonej sceny w tworzonym filmie, wystarczy przeciągnąć jej ikonę do okna filmu. Zobacz temat Sekcja scen wideo.

Pinnacle Studio 050 album tab   transitions AlbumPrzejścia: Ta sekcja albumu zawiera efekty zanikania, pojawiania się, rozpraszania, wysunięcia oraz inne typy przejść, w tym również specjalnie opracowane przejścia Hollywood FX. Aby użyć przejścia, należy umieścić je przy lub między klipami wideo i grafiką w oknie filmu. Zobacz temat Sekcja przejść.

Pinnacle Studio 050 album tab   themes AlbumMotywy: Motyw w programie Studio to zestaw dopasowanych szablonów. Za pomocą szablonów można tworzyć efektowne sekwencje łączące nagrania wideo i nieruchome obrazy użytkownika z wbudowanymi animacjami i efektami. Zobacz temat Sekcja motywów.

Pinnacle Studio 050 album tab   titles AlbumTytuły: Ta sekcja zawiera udostępnione do edycji tytuły, których można używać w charakterze nakładek lub grafiki pełnoekranowej. Tytuły można tworzyć samodzielnie od podstaw. Można też używać dostarczonych gotowych tytułów i dostosowywać je do własnych potrzeb. Program Studio obsługuje efekty opadania, przesuwania i wiele efektów typograficznych. Zobacz temat Sekcja tytułów.

Pinnacle Studio 050 album tab   photos AlbumFotografie i pobrane klatki: Jest to sekcja zawierająca zdjęcia, mapy bitowe oraz pobrane klatki wideo. Można ich używać w trybie pełnoekranowym lub też w charakterze nakładek na główne nagranie wideo. Obsługiwana jest większość standardowych formatów plików obrazów: gif, jpg, jpeg, pcx, psd, tga, tif, wmf i png. Zobacz temat Sekcja obrazów nieruchomych.

Pinnacle Studio 051 album tab   menus AlbumMenu dysku: Program Studio zawiera obszerny zbiór menu rozdziałów używanych przy tworzeniu dysków DVD, VCD oraz S-VCD. Można ich używać bez zmian, modyfikować je lub też tworzyć własne. Zobacz temat Sekcja menu dysku.

Pinnacle Studio 051 album tab   sound effects AlbumEfekty dźwiękowe: Program Studio jest dostarczany z szeroką gamą efektów dźwiękowych o wysokiej jakości. Można też używać plików nagranych samodzielnie lub też uzyskanych z innych źródeł. Obsługiwane są następujące formaty: wav, mp3, mpa, m4a, wma, avi i ac3. Zobacz temat Sekcja efektów dźwiękowych.

Pinnacle Studio 051 album tab   music AlbumMuzyka: W tej sekcji albumu można wyszukiwać pliki muzyczne przechowywane na dysku twardym i używać ich w tworzonych filmach. Obsługiwane są następujące formaty: wav, mp3, avi, mpa i wma. Zobacz temat Sekcja muzyki.

Korzystanie z albumu

Każda z sekcji albumu zawiera tyle stron, ile jest potrzebnych do pomieszczenia ikon reprezentujących elementy zawarte w tej sekcji. W prawej górnej części każdej strony albumu program Studio wyświetla bieżący numer strony oraz całkowitą liczbę stron w danej sekcji. Klikając strzałki, można przechodzić między stronami do przodu lub wstecz.

Pinnacle Studio image010 Album

Zawartość albumu każdego typu można łatwo przeglądać, klikając odpowiednie ikony.

Foldery źródłowe zawartości albumu

Ikony scen w trybie Sceny sekcji scen wideo pochodzą z przechwyconego pliku wideo, natomiast sekcja przejść zawiera pozycje z plików zasobów skojarzonych z programem Studio.

Ikony w pozostałych pięciu sekcjach albumu, takich jak tryb Pliki sekcji scen wideo, różnią się pod tym względem: reprezentują bowiem pliki zapisane w określonym folderze na dysku. Każda z
tych sekcji — tytułów, obrazów, menu dysku, efektów dźwiękowych i muzyki — ma przypisany folder domyślny, przy czym w razie potrzeby możliwe jest wybranie innego folderu.

Pinnacle Studio image011 Album

Ikony zawarte w sekcji tytułów reprezentują pliki przechowywane w wybranym folderze źródłowym na dysku twardym. Lista rozwijana u góry sekcji albumu umożliwia wybranie opcji Tytuły standardowe lub Moje tytuły z zainstalowanego folderu Titles. Wymienione mogą też być inne foldery z zainstalowanymi tytułami. Przycisk folderu obok listy umożliwia wyszukanie plików tytułów w innym miejscu na dysku twardym. Sekcja menu dysku działa podobnie.

Folder źródłowy zawartości sekcji jest wymieniony w lewej górnej części sekcji albumu, obok małego przycisku folderu Pinnacle Studio 053 album folder button Album. Aby zmienić lokalizację źródłową bieżącej sekcji, należy wybrać folder z listy rozwijanej lub kliknąć przycisk, odszukać w systemie inny folder i wybrać dowolny plik. Wybrany plik zostanie wyróżniony w ponownie wypełnionej sekcji albumu.

W niektórych sekcjach albumu jest też dostępny przycisk folderu nadrzędnego Pinnacle Studio 053 album parent button Album, umożliwiający przechodzenie w obrębie grupy folderów zawierających odpowiednie pliki.

W sekcjach scen wideo i obrazów nieruchomych albumu znajduje się przycisk Pinnacle Studio 053 album import media button Album, który przywołuje okno dialogowe Importowanie multimediów.

         đSekcja scen wideo

         đSekcja przejść

         đSekcja motywów Montage®

         đSekcja tytułów

         đSekcja obrazów nieruchomych

         đSekcja menu dysku

         đSekcja efektów dźwiękowych

         đSekcja muzyki

Album