Sekcja scen wideo

Pinnacle Studio 054 album tab   video scenes Sekcja scen wideoW tym miejscu, czyli w sekcji scen wideo albumu zawierającej nieprzetworzony materiał wideo, rozpoczyna się właściwy proces edycji. Pierwszą czynnością podczas tworzenia filmu jest zwykle przeciągnięcie scen wideo z albumu do okna filmu poniżej.

Sceny w albumie są wyświetlane w takiej kolejności, w jakiej zostały przechwycone. Kolejności tej nie można zmienić, ponieważ zależy ona od pliku przechwytywania. Sceny mogą być jednakże dodawane do filmu w dowolnej wybranej kolejności. Podobnie nie można przycinać (edytować) scen w albumie, ale można używać dowolnych fragmentów sceny po dodaniu jej do filmu w postaci klipu.

Tryb Pliki i tryb Sceny

Wybranie określonej sceny wideo do użycia w filmie jest procesem dwuetapowym. Najpierw należy wybrać plik wideo zawierający żądaną scenę, wyszukując go za pomocą funkcji przeglądania w poszukiwaniu plików na urządzeniu magazynowania (zwykle jest to dysk twardy) podłączonym do systemu. Następnie należy wybrać żądaną scenę spośród zawartych w wybranym pliku.

Aby wyszukać plik wideo w sekcji scen wideo albumu metodą przeglądania, należy wybrać przycisk radiowy Pliki u góry prawej części strony albumu.

Pinnacle Studio image002 Sekcja scen wideo

Aby przeglądać komputer w poszukiwaniu folderów i plików wideo, należy wybrać tryb Pliki w sekcji scen wideo albumu. Aby przełączyć się do trybu Sceny, należy kliknąć dwukrotnie plik wideo lub wybrać przycisk radiowy Sceny.

Opcje widoku

Oba tryby — Pliki i Sceny — obsługują wiele opcji widoku, które umożliwiają dopasowanie sposobu wyświetlania do własnych potrzeb, przez pokazanie większej lub mniejszej liczby informacji o każdym elemencie w albumie.

Program Studio oferuje kilka metod uzyskiwania dostępu do tych opcji widoku:

·     Za pomocą poleceń w menu Widok.

·     Za pomocą menu kontekstowego strony albumu (otwieranego przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy).

·     Pinnacle Studio 055 video scenes views button Sekcja scen wideoZa pomocą przycisku menu rozwijanego, który pojawia się po kliknięciu przycisku Widok u góry prawej części strony albumu.

Pinnacle Studio image004 Sekcja scen wideo

W trybie Pliki sekcja scen wideo obsługuje trzy widoki o różnych poziomach szczegółowości: Œ Widok ikon,  Widok szczegółów oraz Ž Widok miniatur.

Pinnacle Studio image005 Sekcja scen wideo

Dwie dostępne opcje widoku w trybie Sceny to: Œ Widok miniatur oraz  Widok komentarzy.

Elementy interfejsu

Sekcja scen wideo oferuje kilka specjalnych funkcji interfejsu:

·     Sceny, które zostały dodane do okna filmu, są wyróżnione w albumie zielonym znacznikiem wyboru. Znacznik wyboru jest widoczny tak długo jak jakikolwiek klip w oknie filmu pochodzi z danej sceny.

·     Aby sprawdzić, w którym miejscu bieżącego projektu została użyta określona scena albumu, można skorzystać z polecenia menu Album Ø Znajdź scenę w projekcie. Program Studio wyróżni w oknie filmu wszystkie klipy pochodzące z wybranych scen. Można też wykonać operację odwrotną, korzystając z polecenia Znajdź scenę w albumie, dostępnego w menu podręcznym klipu w oknie filmu.

Prawie wszystkie polecenia menu odnoszące się do scen są dostępne zarówno w menu głównym Album, jak i w menu podręcznym, wyświetlanym po kliknięciu wybranej sceny prawym przyciskiem myszy. Gdy w niniejszej dokumentacji pojawi się odwołanie do polecenia menu, np. Album Ø Połącz sceny, należy pamiętać, że odpowiadające mu polecenie jest zwykle dostępne też w menu podręcznym (kontekstowym).

Zestawienie dostępnych operacji

W związku z kluczową rolą, jaką odgrywa sekcja scen wideo albumu, udostępnia ona bogaty zestaw operacji. Omówiono je w następujących tematach:

         đOtwieranie przechwyconego pliku wideo

         đPrzeglądanie przechwyconego materiału wideo

         đZaznaczanie scen i plików

 &nb
sp;       
đ
Wyświetlanie informacji o scenie i pliku

         đWidok komentarzy

         đŁączenie scen i dzielenie ich na kawałki

         đPonowne wykrywanie scen

Sekcja scen wideo