Łączenie scen i dzielenie ich na kawałki

Po przejrzeniu scen może zajść konieczność ich połączenia w większe lub podzielenia na mniejsze części. Takie manipulacje wykonuje się bardzo prosto.

Aby połączyć sceny w albumie:

1.      Zaznacz sceny przeznaczone do połączenia.

2.      Wybierz polecenie Album Ø Połącz sceny.

Zaznaczone sceny zostaną połączone w jedną.

Łączone mogą być jedynie zaznaczone, sąsiadujące sceny. Sceny są łączone w kolejności, w jakiej występują w albumie, bez względu na to, w jakiej kolejności zostały zaznaczone (kolejność w albumie przebiega wzdłuż wierszy, a następnie w dół strony). Aby cofnąć operację, należy nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Z lub kliknąć przycisk Cofnij.

Jeżeli nie wszystkie zaznaczone sceny sąsiadowały ze sobą, łączone są wszystkie zestawy sąsiadujących stron, ale poszczególne zestawy nie są ze sobą łączone.

Pinnacle Studio 067 combining scenes diagram Łączenie scen i dzielenie ich na kawałki

Łączenie kilku zaznaczonych scen (czarne) w dwie dłuższe sceny. Niesąsiadująca z żadną inną scena 4 pozostała niezmieniona, mimo iż była częścią zaznaczenia.

Aby podzielić sceny w albumie na kawałki:

1.      Zaznacz sceny przeznaczone do podzielenia.

2.      Wybierz polecenie Album Ø Podziel sceny na kawałki.

Wyświetlone zostanie okno dialogowe Dzielenie zaznaczonych scen na kawałki.

Pinnacle Studio image002 Łączenie scen i dzielenie ich na kawałki

3.      Wybierz długość podziału scen, wpisując odpowiednią wartość.

Najmniejszy dozwolony podział to jedna sekunda. Wszelki materiał wideo pozostały po podziale jest dodawany do ostatniej sceny.

4.      Kliknij przycisk OK.

Wyświetlony zostanie pasek postępu, scena zostanie podzielona, a nowe sceny – dodane do albumu. Aby cofnąć operację, należy nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Z lub kliknąć przycisk Cofnij.

W razie konieczności powstałe sceny można dzielić dalej, aż do osiągnięcia minimalnego czasu trwania (jednej sekundy).

Pinnacle Studio 068 subdividing scenes diagram Łączenie scen i dzielenie ich na kawałki

Trzy zaznaczone sceny są podzielone na kawałki o czasie trwania równym pięć sekund. Pionowe paski oznaczają pięciosekundowe podziały w obrębie każdej sceny. Z prawej strony wystąpiły nieregularne czasy trwania klipów, ponieważ czas pozostały po podziale jest dodawany do ostatniej podzielonej sceny. Dlatego też scena 2 pozostała niezmieniona po operacji podziału na kawałki.

Łączenie scen i dzielenie ich na kawałki