Przyciski typu tytułu

Pinnacle Studio 250 title type buttons Przyciski typu tytułuCztery przyciski w tym zestawie znajdują się z lewej strony ekranu nad oknem edycji Edytora tytułów. W dowolnym momencie może być wybrany tylko jeden z nich. Jeśli tworzony jest tytuł nieruchomy, należy wybrać pierwszy przycisk. Kliknięcie drugiego przycisku spowoduje utworzenie tytułu unoszącego się, w którym tekst tytułu i grafika przesuwają się do góry po ekranie, podobnie jak napisy końcowe po zakończeniu filmu. Po kliknięciu trzeciego przycisku zostanie utworzony tytuł przesuwany, w którym tekst jest wyświetlany w jednym wierszu przemieszczającym się z prawej do lewej, podobnie jak informacje dodatkowe w telewizyjnych programach informacyjnych.

Dostępność: Tytuły unoszące się i przesuwane są obsługiwane tylko w programie Studio Plus.

Po kliknięciu czwartego przycisku powstanie menu dysku, zwane też „tytułem z przyciskami”. Menu jest takim samym obiektem jak inne tytuły, ale wyróżnia się dwoma cechami charakterystycznymi:

·     Menu ma przynajmniej jeden przycisk. Natomiast tytuł nie ma przycisków. Dodanie przycisku do tytułu zmienia go w menu, a usunięcie ostatniego przycisku z menu powoduje jego zamianę w tytuł. W przypadku naciśnięcia przycisku Menu podczas edytowania tytułu program Studio automatycznie doda przycisk.

·     Menu nie może zawierać tekstu unoszącego się ani przesuwanego. Dodawanie przycisków menu do tytułu unoszącego się lub przesuwanego jest w Edytorze tytułów niedozwolone.

Ponieważ menu dysków można umieszczać tylko w głównej ścieżce wideo na osi czasu okna filmu, przycisk służący do tworzenia menu dysków nie jest wyświetlany w przypadku tworzenia lub edytowania tytułu z innej ścieżki.

Przyciski typu tytułu