Narzędzie Głośność i balans

Pinnacle Studio 293 audio tool icon   volume and balance Narzędzie Głośność i balansW porównaniu do dopasowywania audio na osi czasu narzędzie Głośność i balans udostępnia większą liczbę funkcji dopasowywania, zgrupowanych na jednym, prostym w obsłudze panelu. Zawiera ono także elementy sterujące ustawieniem balansu strony lewej i prawej oraz dźwięku przestrzennego. Narzędzie działa podobnie do tradycyjnego miksera audio.

Dostępność: Dźwięk przestrzenny nie jest obsługiwany w wersjach SE i QuickStart programu Studio.

Pinnacle Studio image002 Narzędzie Głośność i balans

Narzędzie Głośność i balans udostępnia osobne elementy sterujące poziomem dla każdej ścieżki audio: oryginalne audio (po lewej stronie na ilustracji), audio nakładek, efekty dźwiękowe i narracja oraz muzyka w tle (po prawej stronie na ilustracji). Elementy sterujące dla ścieżki audio nakładki są wyświetlane tylko w przypadku, gdy w oknie filmu są otwarte ścieżki audio i wideo nakładki.

Regulator balansu, znajdujący się po prawej stronie panelu narzędzia, umożliwia przenoszenie audio dowolnego klipu – lub jego fragmentu – w trybie stereo (jednowymiarowym) lub jednym z dwóch trybów przestrzennych (dwuwymiarowych). Tryb jest wybierany z listy rozwijanej znajdującej się nad regulatorem.

Pinnacle Studio 294 track volume panel Narzędzie Głośność i balansKażda ścieżka audio ma własny zestaw elementów sterujących ustawieniami poziomu. Zestaw elementów sterujących ścieżki oryginalne audio jest widoczny po lewej stronie.

Do dostępnych elementów sterujących i wskaźników należy przycisk wyciszenia ścieżki Œ. Kiedy przycisk jest wciśnięty, w filmie nie zostaną użyte klipy audio umieszczone na ścieżce. Ikona przycisku wyciszenia ścieżki ma również drugie przeznaczenie: identyfikuje ścieżkę, do której mają zastosowanie elementy sterujące. Jest to jedyny widoczny element odróżniający od siebie trzy zestawy elementów sterujących (cztery, jeśli widoczna jest ścieżka nakładek).

Pokrętło poziomu ścieżki  zwiększa lub zmniejsza ogólną głośność ścieżki. Dlatego ustawienie pokrętła ma wpływ na pionowe położenie linii dopasowywania głośności na wszystkich klipach ścieżki, ale nie zmienia ich konturów. Aby zwiększyć głośność, należy kliknąć pokrętło i przeciągnąć je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (maksymalnie do położenia wyznaczonego przez godzinę drugą na tarczy zegara). Aby zmniejszyć głośność, należy przeciągnąć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (do położenia wyznaczonego przez godzinę szóstą).

Pinnacle Studio 295 track volume knobs Narzędzie Głośność i balans

Pokrętła głośności: głośność minimalna (po lewej), głośność domyślna (na środku) i głośność maksymalna (po prawej).

Suwak zmiany głośności Ž służy do ustawiania bieżącego poziomu ścieżki na skali poziomu względnego , która jest wyrażona w decybelach (dB). Oznaczenie 0 dB odpowiada poziomowi, na którym został nagrany klip. Bieżący poziom jest wyświetlany w postaci numerycznej przez oddzielny licznik .

Położenie suwaka zmiany głośności wskazuje poziom głośności w danym miejscu odtwarzania filmu względem pierwotnego poziomu. Przesuwając suwak w górę lub w dół, można zmieniać poziom. Suwak jest w kolorze szarym (wyłączony), jeśli ścieżka nie zawiera żadnego klipu w bieżącym indeksie czasu. Jeśli ścieżka jest wyciszona, suwak jest w kolorze szarym i jest ustawiony w najniższym położeniu. Ustawienie zmiany głośności powoduje dodanie do ścieżki uchwytu dopasowywania głośności, zgodnie z opisem w temacie Dopasowywanie audio na osi czasu.

Kontur głośności odtwarzania ścieżki (koperta) jest kombinacją ogólnego poziomu ścieżki i poziomu względnego w każdym punkcie ścieżki. Ten połączony poziom, wyrażony graficznie przez linie dopasowywania głośności na klipach audio, jest używany z rzeczywistymi danymi audio w celu wygenerowania poziomu wyjściowego ścieżki, prezentowanego na wskaźniku poziomu . Podczas odtwarzania wskaźnik ten graficznie odzwierciedla poziom na bieżącym indeksie czasu. Aby zapobiec „przycinaniu” audio — czyli nieprzyjemnemu dźwiękowi wytwarzanemu przy próbie ustawienia poziomu głośności na wartość spoza zakresu sygnału cyfrowego — nie należy dopuścić do osiągnięcia najwyższej wartości na pasku przez wskaźnik. Wskaźnik przycinania pali się zawsze w czasie przycinania i jeszcze chwilę po jego ustąpieniu.

Przyciski stopniowej zmiany głośności powodują stopniowe zwiększenie głośności lub zmniejszenie głośności od/do bieżącej pozycji filmu. Graficzny wskaźnik ich działania jest widoczny na linii dopasowywania głośności klipu po kliknięciu przycisków zmiany głośności. Czas trwania stopniowej zmiany głośności można zmieniać od zera do pięćdziesięciu dziewięciu sekund.
Można go ustawić w panelu opcji Preferencje projektu (polecenia Ustawienia
Ø Preferencje projektu) w obszarze Płynne zmienianie głośności. Stopniowe zmienianie głośności jest niedostępne zbyt blisko początku lub końca klipu.

Element sterujący ustawieniem balansu

Ten element sterujący działa w trzech trybach: stereo, przestrzennym i dialogowym. Można je wybierać z listy rozwijanej znajdującej się powyżej elementu. Tryb można zmienić w dowolnej chwili – nawet w obrębie pojedynczego klipu audio

Pinnacle Studio image005 Narzędzie Głośność i balans

Dostępność: Dźwięk przestrzenny jest obsługiwany tylko w programie Studio Plus.

W każdym trybie pozycja każdej ścieżki w danym punkcie filmu jest wskazywana przez ikonę głośnika („krążek). Ikona odpowiada ikonie na wskaźniku wyciszenia dla odpowiedniej ścieżki.

W trybie stereo pozycję ścieżki można ustawić, przeciągając jej krążek w lewo lub w prawo między parą głośników głównych:

Pinnacle Studio image006 Narzędzie Głośność i balans

Umieszczanie oryginalnego audio na środku miksu stereo, ze ścieżką efektów dźwiękowych (po lewej) i ścieżką nakładek (po prawej) znajdującymi się po przeciwnych stronach. Ścieżka muzyczna (na prawo od głośnika centralnego) ma szare obramowanie, co oznacza, że została wyciszona lub nie zawiera klipu w tym indeksie czasu.

W trybie przestrzennym każdą ścieżkę można przenosić z kanałów przednich do tylnych (stopniowa zmiana głośności) oraz z kanału lewego do prawego (balans). Każdą ścieżkę można umieszczać niezależnie w dowolnym miejscu wewnątrz prostokątnego obszaru odsłuchowego wyznaczonego przez cztery głośniki narożne.

Tryb dialogu jest podobny w swej koncepcji, ale zawiera głośnik centralny z przodu obszaru odsłuchowego. Przesyłanie części audio klipu poprzez głośnik centralny pomaga w stabilizacji widocznej lokalizacji dźwięku w obrębie przesuwalnego miksu przestrzennego. Jednocześnie położenie źródła dźwięku może być dowolnie zmieniane w dwóch wymiarach, tak jak w przypadku standardowego trybu przestrzennego.

Pinnacle Studio image007 Narzędzie Głośność i balans

Tryb przestrzenny i tryb dialogu: Na ilustracji po lewej ścieżka muzyczna w trybie przestrzennym jest umieszczona z tyłu pola odsłuchowego. Ścieżka oryginalnego audio w tym samym indeksie czasu znajduje się w trybie dialogu, tak jak przedstawiono na ilustracji po prawej. W trybie dialogu oryginalne audio jest skupiane poprzez dodanie głośnika centralnego do miksu.

Istnieją dwa sposoby ustawiania pozycji ikony ścieżki w elemencie sterującym ustawieniem balansu. Można kliknąć ikonę jednej ze ścieżek i przeciągnąć ją w wymagane miejsce lub przenieść ją, przeciągając trójkątne wskaźniki lokalizacji znajdujące się przy dolnej i prawej krawędzi elementu sterującego. Wskaźnik lokalizacji przy dolnej krawędzi elementu sterującego ustawieniem balansu umożliwia ustawienie balansu lewej-prawej strony w bieżącym klipie, a wskaźnik przy prawej krawędzi umożliwia dostosowanie balansu przodu-tyłu.

Pinnacle Studio 299 dragging audio track icons Narzędzie Głośność i balans

Przeciągnij ikonę ścieżki (po lewej) lub ustaw ją za pomocą wskaźników lokalizacji (po prawej).

Wyświetlanie konturów głośności i balansu:

Dla każdego klipu audio w projekcie wyświetlana jest linia konturu wskazująca ustawienie głośności, balansu lewej-prawej strony lub balansu przodu-tyłu. Aby wybrać z tych trzech typów linie, które będą wyświetlane, należy użyć poleceń z menu kontekstowego klipu audio dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy (zobacz temat Budowa klipu audio).

Linie konturu można zmieniać bezpośrednio na osi czasu, korzystając z uchwytów dopasowywania.

Narzędzie Głośność i balans