Przycinanie na osi czasu za pomocą uchwytów

Najszybszym sposobem przycięcia klipu jest przeciągnięcie jego krawędzi bezpośrednio na osi czasu. Przycinając klip, można oglądać go w odtwarzaczu, aby odszukać klatkę, która ma rozpoczynać lub kończyć klip.

Rozważmy najpierw najprostszy przypadek: film zawierający tylko jeden klip. Następnie weźmiemy pod uwagę bardziej typowe sytuacje, w których przycinany klip jest otoczony innymi.

Aby przyciąć jedyny klip na osi czasu:

1.      Usuń z osi czasu wszystkie klipy oprócz jednego. Jeżeli oś czasu jest pusta, przeciągnij scenę z albumu.

2.      Rozciągnij oś czasu, aby ułatwić sobie precyzyjne przycięcie klipu.

Umieść wskaźnik myszy w dowolnym miejscu na osi czasu, ale nie bezpośrednio na linii edycji. Wskaźnik myszy zostanie wyświetlony jako symbol zegara. Kliknij oś czasu i przeciągnij w prawo, aby ją rozciągnąć.

Ilustracja poniżej przedstawia maksymalnie rozciągniętą oś czasu. Każdy znacznik wskazuje jedną klatkę:

Pinnacle Studio 117 timescale fully expanded Przycinanie na osi czasu za pomocą uchwytów

3.      Umieść wskaźnik myszy na jednej z krawędzi klipu. Wskaźnik zostanie wyświetlony jako strzałka w lewo.

Pinnacle Studio 117 trim single 1 Przycinanie na osi czasu za pomocą uchwytów

4.      Kliknij krawędź klipu i przeciągnij w lewo, obserwując jednocześnie odtwarzacz, w którym jest wyświetlona ostatnia klatka przycinanego klipu.

Podczas skracania klipu wskaźnik myszy jest wyświetlany jako strzałka dwukierunkowa, co wskazuje, że krawędź klipu można przeciągnąć w lewo lub w prawo. Klip można skrócić nawet do jednej klatki albo rozciągnąć tak, aby obejmował całą scenę źródłową.

Pinnacle Studio 118 trim single 2 Przycinanie na osi czasu za pomocą uchwytów

5.      Zwolnij przycisk myszy. Klip zostanie przycięty.

Wiele klipów

Jeżeli na osi czasu znajduje się więcej niż jeden klip, należy najpierw kliknąć klip, który ma zostać przycięty, aby go zaznaczyć.

Aby przyciąć jeden z wielu klipów na osi czasu:

1.      Przygotuj oś czasu zawierającą dwa krótkie klipy.

2.      Dopasowuj skalę czasu do momentu, aż klip od edycji osiągnie odpowiedni rozmiar.

3.      Kliknij drugi klip. Ścieżka wideo będzie wyglądać podobnie do ścieżki na ilustracji:

Pinnacle Studio 118 trim multiple 1 Przycinanie na osi czasu za pomocą uchwytów

Możesz przyciąć prawą krawędź klipu, postępując tak samo jak w opisanym powyżej przykładzie przycinania jedynego klipu na osi czasu. Podczas przycinania ostatnia klatka klipu jest wyświetlana w odtwarzaczu. Dopóki drugi klip pozostaje zaznaczony, można kontynuować przycinanie wideo, przeciągając krawędź w lewo, albo przywrócić usunięty materiał, przeciągając krawędź klipu w prawo.

4.      Nie usuwając zaznaczenia drugiego klipu, umieść wskaźnik myszy na jego lewej krawędzi. Wskaźnik zostanie wyświetlony jako strzałka w prawo.

Pinnacle Studio 119 trim multiple 2 Przycinanie na osi czasu za pomocą uchwytów

5.       Przeciągnij lewą krawędź drugiego klipu w prawo.

Pinnacle Studio 119 trim multiple 3 Przycinanie na osi czasu za pomocą uchwytów

Podczas przeciągania krawędzi w odtwarzaczu jest wyświetlana pierwsza klatka klipu. Dopóki drugi klip pozostaje zaznaczony, można kontynuować przycinanie wideo, przeciągając krawędź w prawo, albo przywrócić usunięty materiał, przeciągając krawędź klipu w lewo.

6.       Zwolnij przycisk myszy. Przycięty klip zostanie dosunięty do prawej krawędzi pierwszego klipu.

Pinnacle Studio 119 trim multiple 4 Przycinanie na osi czasu za pomocą uchwytów

Luki i wypełnienia: przycinanie za pomocą klawisza Ctrl

Jak przedstawiono w powyższym przykładzie, skrócenie klipu na ścieżce wideo powoduje przesunięcie tego klipu i klipów znajdujących się po jego prawej stronie w lewo w celu wypełnienia powstałej luki. Jednocześnie skracane są klipy na pozostałych ścieżkach, dzięki czemu zostaje zachowana synchronizacja osi czasu. Natomiast przycięcie klipu na dowolnej ścieżce innej niż ścieżka wideo nie powoduje automatycznego zamknięcia luki i nie ma wpływu na pozostałe ścieżki.

Ten domyślny sposób działania funkcji przycinania w większości przypadków upraszcza edycję, ale program Studio umożliwia też w razie potrzeby odwrócenie go. Jeżeli przed rozpoczęciem przycinania klipu na ścieżce wideo zostanie naciśnięty klawisz Ctrl, to nie zostanie zmienione położenie ani tego, ani innych klipów i luki nie zostaną zamknięte. Nie będzie to też wpływać na pozostałe ścieżki.

Naciśnięcie klawisza Ctrl podczas przycinania klipów na innych ścieżkach również spowoduje odwrócenie normalnego działania. Klipy na ścieżce zostaną skrócone w celu wypełnienia luki powstałej w wyniku przycięcia. Natomiast klipy na pozosta

Przycinanie na osi czasu za pomocą uchwytów