Ustawianie opcji

Większość opcji programu Studio ustawia się przy użyciu dwóch okien dialogowych zawierających karty.

Pierwsze z nich pozwala kontrolować opcje związane z trybem przechwytywania i z trybem edycji. Zawiera ono cztery karty:

Pinnacle Studio image001 Ustawianie opcji.

Drugie okno dialogowe zawiera opcje związane z trybem tworzenia filmu. Dostępne są w nim trzy karty, po jednej dla każdego z trzech typów wyprowadzania filmu:

Pinnacle Studio image002 Ustawianie opcji

Każdy panel obu okien dialogowych może zostać otwarty osobno odpowiednim poleceniem menu Ustawienia (np. Ustawienia Ø Źródło przechwytywania). Po otwarciu okna dialogowego w ten sposób wszystkie jego pozostałe panele są wówczas dostępne za pośrednictwem poszczególnych kart.

Dla uproszczenia wszystkie panele opcji są traktowane w niniejszym tekście osobno, na przykład „panel opcji Źródło przechwytywania”.

Opcje zawarte w obu oknach dialogowych zostały szczegółowo omówione tutaj.

Ustawianie opcji