Edycja za pomocą narzędzia Właściwości klipu

Pinnacle Studio 240 video tool icon   clip properties Edycja za pomocą narzędzia Właściwości klipuNarzędzie Właściwości klipu dla menu dysku pozwala na tworzenie, edytowanie i precyzyjne dostosowywanie łączy rozdziałów, a także zapewnia dostęp do Edytora tytułów umożliwiającego dopasowanie wizualnej zawartości menu.

Podobnie jak narzędzie Właściwości klipu dla innych typów klipów, również to narzędzie pozwala na ustawienie własnej nazwy menu poprzez edycję pola Nazwa. Możliwe jest także przycięcie klipu poprzez edycję pola Czas trwania.

Pinnacle Studio image002 Edycja za pomocą narzędzia Właściwości klipu

Przycisk Edytuj menu w prawym górnym rogu okna narzędzia otwiera menu w Edytorze tytułów. W tym miejscu można zmienić każdy wizualny aspekt menu: tło i rysunki przycisków, wygląd i zawartość podpisów itp.

Obszar podglądu po lewej stronie okna narzędzia przedstawia wygląd menu, a także zapewnia funkcje interakcyjne, których można użyć podczas tworzenia łączy rozdziału.

Pozostałe elementy sterujące rozmieszczono w czterech grupach:

·     Elementy sterujące podglądem menu

·     Opcje Typ menu

·     Elementy sterujące właściwościami łącza

·     Elementy sterujące edycją rozdziału

Elementy sterujące podglądem menu

Te elementy sterujące zostały umieszczone poniżej obszaru podglądu.

Pinnacle Studio 241 menu tool   page selector Edycja za pomocą narzędzia Właściwości klipuFunkcja wyboru strony: W przypadku menu z wieloma stronami (zawierających zbyt dużo łączy do wyświetlenia na pojedynczej stronie) przyciski strzałek pozwalają na wybór aktywnej strony w obszarze podglądu. Możliwe jest wybranie dowolnej strony w menu, dla której zdefiniowano łącza.

Poniżej przedstawiono alternatywne metody wybierania stron menu:

·     Przechodzenie pomiędzy kolejnymi stronami przez klikanie przycisków łącza strony w obszarze podglądu.

·     Użycie elementu sterującego do wybierania przycisków w celu wybrania przycisku na dowolnej stronie menu.

Pinnacle Studio 242 menu tool   link numbers checkbox Edycja za pomocą narzędzia Właściwości klipuPole wyboru Pokaż numery łączy: Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyświetlenie numerów łączy nad każdym przyciskiem menu w obszarze podglądu. Numery łączy mają identyczny format i kolor jak znaczniki rozdziałów na ścieżce menu.

Opcje Typ menu

Poniższa para opcji decyduje o tym, czy za organizację łączy rozdziałów będzie odpowiedzialny użytkownik, czy program Studio.

Pinnacle Studio image005 Edycja za pomocą narzędzia Właściwości klipu

Po wybraniu opcji Autom. indeks scen program Studio sprawdza, czy łącza rozdziałów w menu występują w identycznej kolejności jak w samym filmie, nawet jeśli zmieniono kolejność klipów w oknie filmu. Po wybraniu ustawienia Ręczne kolejność wyświetlania rozdziałów w menu jest zależna od użytkownika. Aby posortować łącza rozdziałów, zachowując jednak w przyszłości kontrolę nad ich kolejnością, można kliknąć najpierw opcję Autom. indeks scen (w celu posortowania łączy), a następnie opcję Ręczne.

Dostępność: Opcja ręcznego porządkowania rozdziałów menu jest dostępna tylko w programie Studio Plus. W standardowej wersji programu Studio funkcja Autom. indeks scen jest włączona na stałe.

Elementy sterujące właściwościami łącza

Elementy sterujące w tym obszarze służą do ustawiania właściwości wyświetlania łączy rozdziałów w menu.

Pinnacle Studio 242 menu tool   button selector Edycja za pomocą narzędzia Właściwości klipuFunkcja wybierania przycisków: Każdy przycisk łącza w menu ma unikatowy numer sekwencji, niezależnie od tego, na której stronie się znajduje. Przyciski strzałek tego elementu sterującego umożliwiają wybranie przycisku menu do edycji. Wybrany przycisk jest oznaczany podświetleniem w obszarze podglądu. Wybranie przycisku jest możliwe również poprzez kliknięcie go w obszarze podglądu.

Pinnacle Studio image007 Edycja za pomocą narzędzia Właściwości klipuPole tekstowe Podpis przycisku: Umożliwia edycję podpisu bieżącego przycisku bez przełączania się do Edytora tytułów. Znak „#“ w podpisie przycisku ma specjalne znaczenie: Program Studio zastępuje go numerem kolejnym przycisku. Użycie tej funkcji pozwoli zapewnić właściwą numerację przycisków niezależnie od zmian dokonanych w układzie menu. Aby dokonać edycji innych właściwości podpisu przycisku, takich jak jego położenie, czcionka i styl, należy kliknąć przycisk Edytuj menu, co spowoduje otwarcie Edytora tytułów.

Pinnacle Studio 243 menu tool   set thumbnail button Edycja za pomocą narzędzia Właściwości klipuPrzycisk Ustaw miniaturę: Domyślnie miniatura klatki wyświetlana na przycisku menu jest klatką, do której prowadzi przycisk. Możliwe jest jednak wybranie jako miniatury dowolnej klatki w filmie. Wystarczy przesunąć wskaźnik osi czasu do żądanej klatki (pokazywanej w odtwarzaczu), a następnie kliknąć przycisk Ustaw miniaturę.

Pinnacle Studio image009 Edycja za pomocą narzędzia Właściwości klipuPole wyboru Ruchome miniatury: Opcję tę należy zaznaczyć, aby przyciski menu wyświetlały ruchome wideo z docelowych rozdziałów, a nie statyczną miniaturę klatki. Ponieważ ta funkcja wymaga wstępnego renderowania ruchomych miniatur, jej wyniki nie będą natychmiast widoczne podczas wyświetlania podglądu filmu w odtwarzaczu. Zamiast tego na skali czasu ponad klipem menu pojawia się zwykle kolorowy pasek. Pasek ten oznacza, że klip jest renderowany w tle, bez przerywania bieżącej sesji.

Renderowanie w tle jest opcjonalne. W razie potrzeby można je wyłączyć w panelu opcji Preferencje audio i wideo (polecenia Ustawienia Ø Preferencje audio i wideo).

Dostępność: Funkcja Ruchome miniatury jest dostępna tylko w programie Studio Plus.

Elementy sterujące edycją rozdziału

Elementy sterujące z tego obszaru służą do wybierania i modyfikowania poszczególnych przycisków rozdziałów w menu.

Pinnacle Studio image010 Edycja za pomocą narzędzia Właściwości klipuPrzyciski Ustaw rozdział: Przyciski te ustawiają lub usuwają łącze pomiędzy aktualnie wybranym przyciskiem rozdziału w menu i jego klipem docelowym.

Aby ustawić łącze: Ustaw suwak osi czasu na klipie menu, wideo, motywu lub nieruchomego obrazu, a następnie kliknij przycisk Utwórz rozdział Pinnacle Studio 244 menu tool   set chapter button Edycja za pomocą narzędzia Właściwości klipu. W przypadku klipów wideo i obrazów nieruchomych punkt rozdziału jest ustawiany w dokładnym położeniu suwaka wewnątrz klipu.

Aby wyczyścić łącze: Kliknij przycisk Wyczyść rozdział Pinnacle Studio 244 menu tool   clear chapter button Edycja za pomocą narzędzia Właściwości klipu.

Pinnacle Studio 244 menu tool   set return button Edycja za pomocą narzędzia Właściwości klipuPrzycisk Ustaw powrót: Przycisk ten tworzy łącze typu „powrót do menu” na końcu bieżącego klipu, czyli tam, gdzie w większości przypadków jest ono potrzebne. Podczas odtwarzania łącze to powoduje natychmiastowe wykonanie skoku do właściwego menu. Aby utworzyć łącze powrotu do menu poprzez narzędzie Właściwości klipu, należy umieścić suwak osi czasu w żądanym klipie, a następnie kliknąć przycisk Ustaw powrót do menu.

Dostępność: Przycisk Ustaw powrót jest dostępny tylko w programie Studio Plus.

Pole wyboru Powróć po każdym rozdziale: Pole to należy zaznaczyć, aby dodać łącze powrotu do menu po każdym rozdziale w tym menu. Kliknięcie tego pola wyboru (w celu zaznaczenia lub wyczyszczenia) powoduje usunięcie wszystkich istniejących łączy powrotu do danego menu. Zazwyczaj łącza powrotu do menu można przeciągać, jednak gdy to pole wyboru jest zaznaczone, są one zakotwiczone na końcach klipów.

Tworzenie łączy przez przeciąganie i upuszczanie

Narzędzie Właściwości klipu dla menu dysku oferuje przeciąganie i upuszczanie – szybką i wygodną technikę tworzenia łączy dla przycisków menu.

Aby utworzyć łącze metodą przeciągania i upuszczania:

·     W oknie filmu kliknij klip, dla którego chcesz utworzyć łącze, a następnie przeciągnij go na przycisk w obszarze podglądu narzędzia Właściwości klipu. Przycisk zostanie połączony z pierwszą ramką tego klipu. ALBO

·     Kliknij przycisk, dla którego chcesz utworzyć łącze, a następnie przeciągnij go na klip w oknie filmu. W tym przypadku łącze jest tworzone do miejsca w klipie, w którym zostanie upuszczony przycisk – zwykle nie jest to pierwsza ramka.

Edycja za pomocą narzędzia Właściwości klipu