Okno filmu

Okno filmu, które służy do tworzenia filmów z materiałów umieszczonych w albumie, znajduje się w dolnej części ekranu w trybie edycji programu Studio. Aby uzyskać dostęp do okna filmu, należy włączyć tryb edycji, jeśli jeszcze nie jest włączony:

Pinnacle Studio image001 Okno filmu

Na pasku tytułu okna filmu znajdują się przydatne elementy sterujące i ważne informacje. Przyciski przybornika z lewej strony paska tytułu powodują otwarcie przybornika wideo i przybornika audio, które zostały omówione tutaj.

Z prawej strony przycisków przybornika znajduje się obszar tekstowy, w którym wyświetlana jest nazwa pliku projektu. W obszarze tym w razie potrzeby wyświetlane są także komunikaty o stanie i komunikaty ostrzegawcze.

Kolejne elementy sterujące są związane ze znacznikami klipów, które są zakładkami dołączonymi do klipów w projekcie. W nowym projekcie jedynym widocznym elementem sterującym znacznika klipu jest przycisk Dodaj znacznik. Po dodaniu pierwszego znacznika pojawia się więcej elementów sterujących.

Pinnacle Studio 085 first clip marker Okno filmu

Przycisk Dodaj znacznik (u góry) umożliwia utworzenie nowego znacznika klipu w pozycji suwaka osi czasu. Po dodaniu znacznika do projektu widoczne stają się elementy sterujące służące do nadawania nazw znacznikom i wybierania ich (u dołu). Więcej informacji można znaleźć w części Znaczniki klipów.

Dalej na prawo znajdują się przyciski przewijania audio, przycinania klipu i usuwania klipu, następnie są dostępne trzy przyciski wyboru widoku (zobacz: Widoki okna filmu), a na końcu kompaktowa wersja wskaźnika poziomu wyjściowego narzędzia Głośność i balans.

Pinnacle Studio image003 Okno filmu

Przycisk przewijania audio

Pinnacle Studio 085 scrub audio button Okno filmuDomyślnie audio projektu można odsłuchiwać tylko podczas odtwarzania. Dostępna w programie Studio funkcja przewijania audio, którą można włączać i wyłączać za pomocą przycisku głośnika, umożliwia odsłuchiwanie audio również podczas przewijania filmu.

Funkcja przewijania audio ułatwia podejmowanie decyzji edycyjnych zależących od wskazówek dźwiękowych.

Przycisk Podziel klip/scenę – żyletka

Pinnacle Studio 085 razor blade button Okno filmuKliknięcie tego przycisku powoduje podzielenie aktualnie zaznaczonego klipu w oknie filmu lub aktualnie zaznaczonej sceny w albumie.

Żadne informacje nie zostaną utracone. Jeśli element jest sceną z albumu, zostanie podzielony we wskazanym punkcie na dwie krótsze sceny. Jeśli jest to klip w oknie filmu, zostanie on zduplikowany i automatycznie przycięty do punktu podziału.

Przycisku żyletki można używać w połączeniu z przyciskami blokady ścieżki w widoku osi czasu okna filmu do wykonywania operacji specjalnych, jak edycja ze wstawianiem, oraz do realizowania edycji, w której audio jest przyspieszone lub opóźnione w stosunku do wideo.

Pinnacle Studio 086 splitting a clip Okno filmu

Dzielenie klipu: Punkt podziału klipu wyznacza linia edycji w oryginalnym klipie. Po zastosowaniu żyletki program Studio zduplikuje klip i w pierwszej kopii odetnie jego fragment znajdujący się za punktem podziału, a w drugiej kopii odetnie fragment przed punktem podziału.

Przycisk Usuń klip – kosz na śmieci

Pinnacle Studio 086 trash can button Okno filmuTen przycisk powoduje usunięcie aktualnie zaznaczonej zawartości w dowolnym widoku okna filmu. Domyślnie usunięcie klipów wideo z głównej ścieżki wideo projektu w dowolnym widoku powoduje automatyczne zamknięcie luki, która powstałaby w wyniku usunięcia, a klipy na innych ścieżkach są usuwane bądź skracane według potrzeb, tak aby zachowana została synchronizacja wszystkich elementów.

Usuwanie klipów z innych ścieżek domyślnie nie powoduje automatycznego likwidowania luk powstających między nimi, zatem nie ma wpływu na koordynację innych klipów.

Jeżeli w momencie kliknięcia przycisku usuwania (bądź naciśnięcia klawisza Delete) będzie naciśnięty klawisz Ctrl, domyślne działanie dla bieżącej ścieżki będzie odwrotne. Oznacza to, że naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+Delete na głównej ścieżce wideo spowoduje pozostawienie luki po usunięciu klipu, natomiast naciśnięcie jej na innych ścieżkach – zamknięcie tej luki. W obu przypadkach nie ma to wpływu na pozostałe ścieżki.

Dostęp do operacji usuwania można też uzyskać za pomocą menu kontekstowego, otwieranego przez kliknięcie klipu prawym przyciskiem myszy w widoku osi czasu.

Pinnacle Studio image008 Okno filmu

Opcje usuwania w menu kontekstowym klipów na osi czasu są różne dla klipów na głównej ścieżce wideo (lewa ilustracja) i dla klipów na pozostałych ścieżkach (prawa ilustracja). Działanie skrótu klawiaturowego jest zależne od kontekstu.

Pozycjonowanie: linia edycji, suwaki

Bieżąca pozycja to klatka widoczna w oknie odtwarzacza podczas pracy z klipem w oknie filmu. W widoku osi czasu jest ona wskazywana przez linię edycji. Bieżącą pozycję mo

Okno filmu