Widok osi czasu

Pinnacle Studio 090 timeline view button Widok osi czasuWidok osi czasu przedstawia pozycje i czasy trwania klipów względem skali czasu. Widok ten zawiera też do ośmiu ścieżek, na których można umieszczać klipy różnego typu:

·     Pinnacle Studio 090 timeline track icon  video Widok osi czasuWideo, pełnoekranowe menu dysku, tytuły i grafika: Ścieżka wideo zawiera główny materiał wizualny w produkcji. Więcej informacji można znaleźć w tematach Klipy wideo,  Obrazy nieruchome i Menu dysku.

·     Pinnacle Studio 090 timeline track icon  audio Widok osi czasuOryginalne (albo „synchroniczne“) audio: Ścieżka orygin1alne audio zawiera dźwięk przechwycony wraz z obrazem wideo z kamery. Klipy audio na tej ścieżce można dowolnie przetwarzać, osiągając różne efekty za pomocą edycji ze wstawianiem lub z dzieleniem. Więcej informacji można znaleźć w tematach Edycja ze wstawianiem i Edycja z dzieleniem.

·     Pinnacle Studio 091 timeline track icon  overlay Widok osi czasuAudio i wideo nakładek: W programie Studio Plus wideo i obrazy umieszczone na ścieżce nakładek mogą być używane z narzędziami Obraz w obrazie oraz Kluczowanie kolorem, co pozwala nadać produkcjom wideo profesjonalny wygląd. Funkcje te są zablokowane w innych wersjach programu Studio, gdzie ich użycie spowoduje powstanie materiału wyjściowego oznaczonego „znakiem wodnym”. W dowolnym momencie, gdy potrzebne będą te zawansowane funkcje, można uaktualnić program do wersji Studio Plus. Oryginalne audio dla wideo nakładki jest przechowywane na połączonej ścieżce audio. Szczegóły dotyczące ścieżki nakładek zawiera temat Edycja dwuścieżkowa w programie Studio Plus.

·     Pinnacle Studio 091 timeline track icon  title+overlay Widok osi czasuNakładki tytułów i grafiki: Obrazy umieszczone na ścieżce tytułu zostaną zrenderowane jako nakładki na głównym obrazie wideo z przezroczystym tłem. Więcej informacji można znaleźć w tematach Obrazy nieruchome i Menu dysku.

·     Pinnacle Studio 091 timeline track icon  sound effects Widok osi czasuEfekty dźwiękowe i narracja: Klipy audio na tej ścieżce są miksowane ze ścieżką oryginalnego audio i ścieżką muzyki w tle w celu utworzenia ostatecznej ścieżki dźwiękowej filmu. Pełne informacje można znaleźć w temacie Efekty dźwiękowe i muzyka.

·     Pinnacle Studio 092 timeline track icon  music Widok osi czasuMuzyka w tle: Muzykę w tle o dowolnej długości można tworzyć za pomocą narzędzia SmartSound. Można też ją importować, korzystając z narzędzia Audio z CD. Ścieżka dźwiękowa może także zawierać pliki mp3 i inne pliki muzyczne.

·     Pinnacle Studio 092 timeline track icon  menus Widok osi czasuMenu dysku, znaczniki rozdziałów i łącza powrotu do menu: Jest to dodatkowa ścieżka wyświetlana nad ścieżką wideo w przypadku filmów z co najmniej jednym menu dysku. Więcej informacji można znaleźć w temacie Menu dysku.

Pinnacle Studio image009 Widok osi czasu

Ponieważ wiele operacji edycji można przeprowadzać wyłącznie w widoku osi czasu, widok ten należy wybrać, jeśli wymagane jest przeprowadzenie edycji szczegółowej lub zaawansowanej.

Blokowanie ścieżki

W przypadku operacji przycinania lub usuwania ścieżka wideo jest zazwyczaj ścieżką nadrzędną w stosunku do innych ścieżek. Pocią
ga to za sobą pewne konsekwencje:

·     Podczas przycinania klipu wideo klipy odtwarzane jednocześnie na innych ścieżkach są także przycinane.

·     Po usunięciu klipu wideo zajmowany przez niego segment czasu jest usuwany ze wszystkich klipów równoległych.

·     Klipy, które całkowicie mieszczą się w czasie trwania usuwanego klipu wideo, są także usuwane.

W razie potrzeby można ten efekt wyeliminować, stosując funkcję umożliwiającą niezależne „zablokowanie“ dowolnej ścieżki, co spowoduje wykluczenie ścieżki z operacji edycji i odtwarzania.

Pinnacle Studio image010 Widok osi czasuPrzyciski z obrazem kłódki umieszczone wzdłuż prawej krawędzi okna Film umożliwiają blokowanie lub odblokowywanie danej ścieżki. Blokowanie ścieżki w programie Studio umożliwia edycję klipów w trybie edycji ze wstawianiem i edycji z dzieleniem (zobacz temat Klipy wideo).

Wyciszanie i ukrywanie ścieżki

Pinnacle Studio image011 Widok osi czasuKażdą ze ścieżek audio można wyciszać niezależnie za pomocą przycisków wyciszania znajdujących się przy prawej krawędzi okna filmu. Przyciski te pełnią takie same funkcje jak przyciski wyciszania narzędzia Głośność i balans.

Pinnacle Studio image012 Widok osi czasuRównoważna operacja dla ścieżek wideo może być wykonywana za pomocą przycisków ukrywania. Za ich pomocą można tymczasowo pomijać wideo na ścieżce w projekcie. Jest to szczególnie przydatne podczas edytowania nakładki wideo w programie Studio Plus, gdyż umożliwia obejrzenie rzeczywistego obrazu.

Informacje o położeniu

Program Studio udostępnia kilka typów informacji dotyczących działań wykonywanych podczas umieszczania klipów w widoku osi czasu.

Linia stanu: W obszarze linii stanu znajdującym się po lewej stronie okna filmu wyświetlane są komunikaty dotyczące umieszczania klipów i wykonywanych działań.

Symbole położenia: Podczas przeciągania klipu w odpowiednie położenie na osi czasu program Studio wyświetla informacje pozwalające stwierdzić, czy bieżące położenie klipu jest poprawne. Kształt wskaźnika myszy i kolory pionowych linii położenia informują, jakie działania można wykonywać.

Jeśli na przykład użytkownik spróbuje przeciągnąć dźwięk na ścieżkę wideo, kolor linii położenia zmieni się z zielonego na czerwony, symbol wskaźnika myszy zmieni się ze stanu „kopiowanie” na „niedostępny”, a w linii stanu zostanie wyświetlony komunikat „Ścieżka wideo – tylko sceny, tytuły, fotografie, menu i przejścia”.

Zielone linie położenia z symbolem wskaźnika „kopiowanie“ Pinnacle Studio 095 plus sign Widok osi czasu oznaczają, że wykonywane działanie jest prawidłowe. Czerwone linie położenia i symbol wskaźnika „niedostępny“ X informują, że wykonywane działanie jest nieprawidłowe.

Pinnacle Studio image014 Widok osi czasu

Znaczniki klipów

Dostępny w programie Studio przystępny system znaczników klipów może ułatwić nawigację w projekcie, szczególnie jeśli projekt jest długi lub złożony.

Elementy sterujące związane ze znacznikami klipów są wyświetlane na pasku tytułu okna filmu. W nowym projekcie jedynym widocznym elementem sterującym w tej grupie jest przycisk Dodaj znacznik. Pozostałe elementy sterujące pojawiają się dopiero po dodaniu pierwszego znacznika.

Pinnacle Studio 095 clip markers  add Widok osi czasu

W nowym projekcie jedynym widocznym elementem sterującym znacznika klipu jest przycisk Dodaj znacznik Œ. Kliknięcie tego przycisku (lub naciśnięcie klawisza M) powoduje utworzenie znacznika w pozycji suwaka osi czasu.

Pinnacle Studio 095 clip markers  delete Widok osi czasu

Po dodaniu znacznika przycisk Dodaj znacznik zmienia się na przycisk Usuń znacznik i pojawiają się pozostałe elementy sterujące . W pozycji suwaka widać etykietkę znacznika “01”. Ž.

Pinnacle Studio 095 clip markers  navigation Widok osi czasu

W miarę dodawania kolejnych znaczników w razie potrzeby pojawiają się przyciski Poprzedni znacznik i Następny znacznik . Program Studio zapamiętuje znaczniki, aby utrzymywać je w kolejności , ale pozostawia bez zmian nazwy nadane przez użytkownika .

Znacznik klipu reprezentuje określoną klatkę w określonym klipie. Nawet jeśli ten klip zostanie przesunięty w inne miejsce w projekcie lub przycięty, położenie kotwicy pozostanie bez zmian. Sam znacznik można jednak przenosić, nawet do innego klipu, przeciągając go za pomocą myszy.

Dostępne są następujące elementy sterujące znacznikiem klipu:

·     Pinnacle Studio 096 marker buttons  add delete Widok osi czasuDodaj znacznik, Usuń znacznik: W widoku osi czasu przycisk Dodaj znacznik jest uaktywniany zawsze po zaznaczeniu klipu, pod warunkiem że w pozycji suwaka nie ma już innego znacznika. Jeśli znacznik już istnieje, dostępny jest zamiast tego przycisk Usuń znacznik.

·     Pinnacle Studio 096 marker buttons – next previous Widok osi czasuPoprzedni znacznik, Następny znacznik: Te przyciski umożliwiają przechodzenie między znacznikami w projekcie. W odróżnieniu od przycisków Dodaj znacznik i Usuń znacznik, te przyciski są aktywne we wszystkich widokach okna filmu, a nie tylko w widoku osi czasu.

·     Tytuł znacznika klipu: Jeśli w pozycji suwaka osi czasu znajduje się znacznik klipu, w tym polu tekstowym są wyświetlane jego numer i nazwa (w przeciwnym razie pole jest niemożliwe do edycji). Wyświetlany numer znacznika jest przydzielany automatycznie i nie można go zmieniać, można jednak dowolnie modyfikować opcjonalną nazwę.

Pinnacle Studio 096 marker title Widok osi czasu

·     Lista tytułów znacznika klipu: Kliknięcie przycisku strzałki z prawej strony tytułu znacznika klipu powoduje otwarcie tej listy, która zawiera numer i nazwę każdego znacznika w projekcie. Wybranie znacznika powoduje przesunięcie suwaka osi czasu do odpowiedniej pozycji.

Pinnacle Studio 096 marker list Widok osi czasu

Uwaga: Jeśli projekt zawiera więcej niż tylko kilka znaczników, zarządzanie nimi może ułatwić nadanie im znaczących nazw. Nazwy są jednak opcjonalne i, jak zaznaczono wcześniej, program Studio pomaga już w zarządzaniu, automatycznie utrzymując listę w porządku czasowym.

Widok osi czasu