Importowanie wideo z dysku DVD

Mimo że nie jest to przechwytywanie w ścisłym tego słowa znaczeniu, materiał wideo można też wprowadzić do programu Studio, importując go z niechronionego dysku DVD lub obrazu dysku DVD przechowywanego na dysku twardym. Wybranie polecenia menu Plik Ø Importuj tytuły DVD powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można odszukać odpowiedni materiał DVD i wyświetlić jego podgląd, a następnie zaimportować go jako plik MPEG-2 do wybranego folderu.

Uwaga: Jeśli audio na dysku DVD jest w formacie AC3, konieczne może być nabycie kodu aktywacji do oprogramowania kodeka AC3.

Pinnacle Studio image001 Importowanie wideo z dysku DVD

Aby zaimportować materiał wideo z dysku DVD:

1.      Wybierz dysk DVD lub jego obraz, korzystając z eksploratora folderów w obszarze Wybierz dysk lub obraz.

Program Studio wyświetli w obszarze Wybierz tytuły do zaimportowania listę „tytułów” (plików wideo) dostępnych we wskazanej lokalizacji.

2.      Za pomocą przycisku przeglądania folderów Pinnacle Studio 047 folder browser button Importowanie wideo z dysku DVD wybierz folder docelowy dla importowanych plików.

3.      Wprowadź nazwę dysku DVD. Zostanie ona użyta jako część nazw importowanych plików. Na przykład po nadaniu dyskowi DVD lub jego obrazowi nazwy „Moje DVD” i zaimportowaniu tytułu nr 12 nazwa pliku wynikowego będzie następująca:

Moje DVD_Tytuł_12.mpg

4.      Wybierz tytuły, które chcesz zaimportować, zaznaczając pola wyboru obok ich nazw. Za pomocą elementów sterujących odtwarzaczem po prawej stronie okna dialogowego możesz wyświetlić podgląd zawartości aktualnie wybranego tytułu.

5.      Kliknij przycisk Importuj.

Program Studio wyświetli pasek postępu umożliwiający monitorowanie postępu operacji importowania. Po jej ukończeniu zawartość pliku będzie dostępna do edycji w albumie, tak jak zwykły plik przechwytywania.

Importowanie wideo z dysku DVD