Przechwytywanie krok po kroku

Poniżej zamieszczono szczegółowy opis procesu przechwytywania. Instrukcje dotyczą przechwytywania materiałów analogowych i cyfrowych, a ewentualne różnice są dokładnie omówione.

Dalsze informacje dotyczące niektórych czynności zawierają tematy Sprzęt do przechwytywania i Opcje ustawień.

Aby przechwycić materiał wideo:

1.      Sprawdź, czy urządzenia są poprawnie podłączone.

W przypadku przechwytywania ze źródła cyfrowego kamera lub magnetowid muszą być podłączone do portu 1394 komputera.

W przypadku przechwytywania materiału analogowego podłącz źródło wideo do gniazda wejściowego (zespolonego sygnału wizyjnego lub S-Video) sprzętu przechwytywania. W razie potrzeby podłącz źródło audio do gniazda wejścia audio sprzętu przechwytywania; jeśli gniazdo nie istnieje, podłącz źródło audio do gniazda wejściowego karty dźwiękowej komputera.

2.      Kliknij przycisk Przechwytywanie znajdujący się w górnej części ekranu, jeśli tryb przechwytywania nie jest jeszcze włączony. Zostanie wyświetlony interfejs trybu przechwytywania.

3.      Kliknij odpowiednie ustawienie przechwytywania na mierniku dysku. Aby wprowadzić szczegółowe ustawienia, kliknij przycisk Ustawienia na mierniku dysku. Spowoduje to otwarcie panelu opcji Format przechwytywania.

Należy pamiętać, że przechwytywanie w formacie DV wymaga dużo więcej miejsca na dysku niż przechwytywanie w formacie MPEG. Jeśli planowane jest wyprowadzenie filmu na dysk optyczny (VCD, S-VCD lub DVD), należy raczej wybrać przechwytywanie w formacie MPEG.

W przypadku przechwytywania ze źródła analogowego należy pamiętać, że wraz ze wzrostem jakości przechwytywania rośnie rozmiar przechwyconego pliku wideo.

4.      Kliknij przycisk Rozpocznij przechwytywanie na mierniku dysku.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przechwytywanie obrazu wideo.

5.      Wpisz nazwę pliku przechwytywania, który zostanie utworzony, lub zaakceptuj nazwę domyślną. Możesz również wprowadzić limit czasu trwania przechwytywania.

6.      Jeśli materiał wideo ma być przechwytywany z kamery analogowej lub magnetowidu, uruchom odtwarzanie. Ta czynność jest zbędna w przypadku przechwytywania ze źródła cyfrowego, ponieważ w razie potrzeby program Studio steruje urządzeniami odtwarzającymi materiał wideo.

7.      Kliknij przycisk Rozpocznij przechwytywanie w oknie dialogowym Przechwytywanie obrazu wideo. Tekst przycisku zmieni się na Zatrzymaj przechwytywanie.

Rozpocznie się przechwytywanie. W oknie odtwarzacza będzie wyświetlany przechwycony materiał wideo zapisywany na dysku twardym (chyba że zostało usunięte zaznaczenie pola wyboru Podgląd przechwytywania w panelu opcji Źródło przechwytywania).

Podczas przechwytywania program Studio automatycznie wykrywa sceny, korzystając z bieżących ustawień w panelu opcji Źródło przechwytywania.

8.      Kliknij przycisk Zatrzymaj przechwytywanie, aby zakończyć przechwytywanie w dowolnym momencie.

Program Studio automatycznie przerwie przechwytywanie, jeśli na dysku twardym zabraknie miejsca lub zostanie osiągnięty wprowadzony maksymalny czas trwania przechwytywania.

Przechwytywanie krok po kroku