Wykrywanie scen

Automatyczne wykrywanie scen jest jedną z ważniejszych funkcji programu Studio. Podczas przechwytywania program Studio automatycznie wykrywa przerwy w materiale wideo i dzieli go na sceny. Dla każdej wykrytej sceny w sekcji scen wideo albumu tworzona jest odpowiednia ikona.

W zależności od używanego urządzenia przechwytywania automatyczne wykrywanie scen jest przeprowadzane w czasie rzeczywistym podczas przechwytywania lub bezpośrednio po zakończeniu przechwytywania (jako oddzielny proces).

Wykrywanie scen można skonfigurować, korzystając z opcji w obszarze Wykrywanie scen podczas przechwytywania wideo w panelu opcji Źródło przechwytywania (polecenia Ustawienia Ø Źródło przechwytywania). Liczba dostępnych opcji wykrywania scen zależy od typu źródła materiału wideo. Opcje, których nie można zastosować, są w tym oknie dialogowym wyłączone.

Cztery dostępne opcje to:

·     Automatyczne w oparciu o datę i godzinę nakręcenia: Ta opcja jest dostępna jedynie podczas przechwytywania ze źródła DV. Podczas przechwytywania program Studio monitoruje dane sygnatur czasowych na taśmie i rozpoczyna nową scenę po każdej znalezionej przerwie.

·     Automatyczne w oparciu o zawartość wideo: Program Studio wykrywa zmiany w zawartości wideo i tworzy nową scenę po każdej poważnej zmianie obrazu. Ta funkcja może działać nieprawidłowo, jeśli oświetlenie jest niestabilne. W skrajnym przypadku wideo nakręcone w dyskotece z włączonym stroboskopem składałoby się ze scen tworzonych za każdym razem, kiedy zapalała się lampa stroboskopowa.

·     Utwórz nową scenę co X sekund: Program Studio tworzy nowe sceny w określonych odstępach czasowych. Ta funkcja może być przydatna w przypadku dzielenia na sceny materiału zawierającego długie ujęcia.

·     Bez automatycznego wykrywania scen: Opcję tę należy wybrać, jeśli cały proces przechwytywania ma być monitorowany i użytkownik chce ręcznie wskazywać miejsca podziału na sceny. Aby podczas przechwytywania wstawić przerwę między scenami, należy nacisnąć klawisz spacji.

Wykrywanie scen