Umowa licencyjna

Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania firmy Pinnacle

Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania („Licencja“) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a firmą Pinnacle Systems („Pinnacle“), której przedmiotem jest oprogramowanie firmy Pinnacle i towarzysząca mu dokumentacja (określane zbiorczo mianem „Oprogramowania“). PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZEJ LICENCJI. PRZYSTĄPIENIE DO UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM TEJ LICENCJI. W RAZIE BRAKU ZGODY NA WARUNKI LICENCJI LUB JEŚLI WARUNKI TE SĄ NIEZROZUMIAŁE, NIE NALEŻY INSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIA I NALEŻY NATYCHMIAST ZWRÓCIĆ TEN PRODUKT W MIEJSCU ZAKUPU.

1. Udzielenie licencji. Z uwzględnieniem wymienionych niżej ograniczeń, niniejsza Licencja daje użytkownikowi niewyłączne i wieczyste prawo do (a) zainstalowania Oprogramowania na tylko jednym komputerze; (b) używania lub upoważniania do używania Oprogramowania na tylko jednym komputerze; (c) utworzenia jednej kopii Oprogramowania w postaci możliwej do odczytu na komputerze, wyłącznie w celach archiwizacyjnych, pod warunkiem umieszczenia na kopii wszystkich informacji o prawach autorskich i innych informacji o prawach własności oraz (d) przekazania Oprogramowania i niniejszej Licencji innej osobie, jeżeli osoba ta zgadza się zaakceptować postanowienia i warunki niniejszej Licencji. W przypadku przekazania Oprogramowania należy jednocześnie przekazać wszystkie kopie tej samej osobie lub zniszczyć wszelkie kopie, które nie zostały przekazane. Po przekazaniu własności jakiejkolwiek kopii Oprogramowania innej osobie Licencja osoby przekazującej zostaje automatycznie rozwiązana. Niektóre funkcje Oprogramowania mogą być zablokowane i aby możliwe było ich używanie, konieczne jest przeprowadzenie aktywacji – bezpłatnie lub za dodatkową opłatą licencyjną. Dodatkowo firma Pinnacle może udzielić użytkownikowi – bezpłatnie lub za dodatkową opłatą licencyjną – licencji na dodatki plug-in do Oprogramowania rozprowadzane przez firmę Pinnacle („Dodatki plug-in“). Użytkowanie takich funkcji lub Dodatków plug-in podlega warunkom niniejszej Umowy, chyba że towarzyszy im inna umowa licencyjna, w którym to przypadku umowa licencyjna Dodatku plug-in ma znaczenie rozstrzygające.

2. Ograniczenia Licencji. Użytkownikowi nie wolno (ani zezwalać na to innym osobom) (a) wydzierżawiać, oddawać w leasing, sprzedawać, wypożyczać ani w inny sposób przekazywać Oprogramowania lub jakichkolwiek praw czy zobowiązań wynikających z niniejszej Licencji; (b) instalować Oprogramowania w sieci do użytku przez wielu użytkowników, chyba że każdy użytkownik nabył osobną licencję; (c) odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dezasemblować Oprogramowania lub sprzętu — ani w całości, ani w części; (d) usuwać ani niszczyć informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności do Oprogramowania lub oprogramowania innych firm; (e) modyfikować ani adaptować Oprogramowania, scalać Oprogramowania z innym programem ani tworzyć na podstawie Oprogramowania prac pochodnych; (f) tworzyć kopii lub rozprowadzać Oprogramowania, dla uzyskania korzyści bądź w innym celu, za wyjątkiem przypadków wyraźnie sprecyzowanych powyżej; (g) zmieniać, modyfikować, łączyć, rozłączać, ulepszać lub korygować Oprogramowania w jakikolwiek sposób ani używać go w sposób inny niż wyraźnie opisany w dołączonej dokumentacji oraz niniejszej Licencji (h) udzielać podlicencji, przekazywać ani cedować niniejszej Licencji czy dowolnego z udzielonych w jej ramach praw czy zobowiązań, poza przypadkami wyraźnie sprecyzowanymi w niniejszej Licencji. Każde rozmyślne przekazanie lub cesja będą nieważne prawnie. Ograniczenia licencji dotyczące technologii Dolby Digital 5.1 Creator. Technologii Dolby Digital 5.1 Creator nie można używać do kodowania zawartości, która będzie przeznaczona do dystrybucji komercyjnej.

3. Ograniczenia eksportowe. Eksport i reeksport produktów programowych firmy Pinnacle podlega amerykańskim przepisom eksportowym (U.S. Export Administration Regulations) i oprogramowanie takie nie może być eksportowane ani reeksportowane do kraju, na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo. Oprócz tego oprogramowanie firmy Pinnacle nie może być rozprowadzane do osób wymienionych na listach Table of Denial Orders, Entity List lub List of Specially Designated Nationals. Przez pobranie lub użycie produktu programowego firmy Pinnacle użytkownik potwierdza, że nie jest obywatelem żadnego z krajów, na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo, oraz że nie jest osobą wymienioną na listach Table of Denial Orders, Entity List lub List of Specially Designated Nationals.

4. Prawa własności. Licencja udzielona w niniejszej umowie nie stanowi przekazania bądź sprzedaży praw własności do Oprogramowania. Poza prawami licencyjnymi udzielonymi powyżej, firma Pinnacle zachowuje wszystkie prawa, tytuły prawne i zyski z Oprogramowania, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej do niego. Oprogramowanie jest chronione właściwymi ustawami o ochronie własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i traktatami międzynarodowymi.

5. Prawnie zastrzeżone prawa własności innych firm. Niniejsze Oprogramowanie może zawierać elementy będące własnością innych firm, na które to elementy firmie Pinnacle udzielono licencji. Prawo użytkownika do używania oprogramowania jest wyraźnie uzależnione od wyrażenia przez niego zgody na zakaz usuwania jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności do oprogramowania innych firm.

6. Zabezpieczenia. Użytkownik uznaje i akceptuje fakt, że w celu ochrony integralności określonej zawartości innych firm firma Pinnacle i/jej licencjodawcy mogą dostarczać aktualizacje oprogramowania związane z zabezpieczeniami, które będą automatycznie pobierane i instalowane na komputerze. Tego typu aktualizacje mogą osłabiać Oprogramowanie (i wszelkie inne zainstalowane na komputerze oprogramowanie swoiście zależne od Oprogramowania), w tym uniemożliwiać kopiowanie i/lub odtwarzanie „bezpiecznej zawartości“, tj. zawartości chronionej funkcją zarządzania prawami dostępu do multimediów cyfrowych. W takim przypadku firma Pinnacle i/lub jej licencjodawcy podejmą uzasadnione starania zmierzające do natychmiastowego ogłoszenia w witrynie sieci Web firmy Pinnacle odpowiednich informacji opisujących aktualizację zabezpieczeń i zawierających instrukcje umożliwiające użytkownikom uzyskanie nowej wersji lub przyszłej aktualizacji Oprogramowania, które przywrócą dostęp do bezpiecznej zawartości i powiązanych funkcji.

7. Aktualizacje. Użytkownik uznaje i akceptuje fakt, że firma Pinnacle może sprawdzać automatycznie wersję Oprogramowania i/lub jego składników i może dostarczać aktualizacje lub poprawki Oprogramowania, które mogą być pobierane automatycznie na komputer. Aktualizacje dostarczane po zakończeniu okresu Ograniczonej gwarancji podanego w Sekcji 9 poniżej nie podlegają żadnym gwarancjom – jawnym, domniemanym ani ustawowym.

8. Okres umowy i jej rozwiązanie. Niniejsza Licencja zaczyna ob
owiązywać z chwilą zainstalowania Oprogramowania i ulega rozwiązaniu w jednej z następujących sytuacji (w zależności od tego, która nastąpi najwcześniej) (a) niezastosowanie się użytkownika do jakiegokolwiek z warunków tej Licencji; (b) zwrot, zniszczenie bądź usunięcie wszystkich kopii Oprogramowania będących w posiadaniu użytkownika lub (c) przekazanie Oprogramowania i niniejszej Licencji innej osobie, zgodnie z paragrafem 1(d). Prawa firmy Pinnacle i zobowiązania użytkownika pozostają w mocy w przypadku rozwiązania niniejszej Licencji.

9. Ograniczona gwarancja.

9.1. Odpowiedzialność bez ograniczeń:  Firma Pinnacle ponosi nieograniczoną odpowiedzialność:

·     za roszczenia o odszkodowanie z tytułu umyślnego wykroczenia bądź rażącego zaniedbania przedstawicieli, pracowników lub agentów firmy Pinnacle;

·     za roszczenia o odszkodowanie z tytułu szkody osobowej i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;

·     w zakresie, w jakim firma Pinnacle oszukańczo zataiła wadę Oprogramowania, która spowodowała szkodę, oraz zagwarantowała odpowiednią jakość Oprogramowania.

9.2. Odpowiedzialność za naruszenie kardynalnych obowiązków. Firma Pinnacle jest ponadto odpowiedzialna za roszczenia o odszkodowanie z tytułu istotnego naruszenia kardynalnego obowiązku firmy Pinnacle. Kardynalny obowiązek firmy Pinnacle to główne zobowiązanie kontraktowe, które w pierwszej kolejności umożliwia realizację tego kontraktu i które jest w zgodzie z uzasadnionym oczekiwaniem użytkownika. W takim przypadku odpowiedzialność firmy Pinnacle będzie ograniczona do szkód, których można się zwykle spodziewać podczas użytkowania Oprogramowania, tak jak określono w stosownej dokumentacji.

9.3. Ograniczenie odpowiedzialności: Wszelka dalsza odpowiedzialność firmy Pinnacle zostaje wyłączona.

9.4. Okres ograniczenia: Odpowiedzialność firmy Pinnacle określona w sekcjach 9.1 i 9.2 podlega odpowiedniemu ustawowemu okresowi ograniczenia, bez względu na postanowienia tych sekcji.

10. Wady.

10.1. Odszkodowania za wady: Po otrzymaniu od użytkownika powiadomienia firma Pinnacle przedstawi odszkodowanie za wady Oprogramowania (czyli wady jakościowe, a także wady prawne co do tytułu własności) w ciągu dwóch lat od momentu dostarczenia Oprogramowania. W tym czasie firma Pinnacle — zgodnie z wyborem użytkownika — naprawi wadę lub dostarczy Oprogramowanie wolne od błędów.

10.2. Brak odszkodowania: Jeśli firma Pinnacle nie przedstawi odszkodowania za wadę w stosownym czasie lub gdy naprawa lub dostarczenie produktu zastępczego nie powiedzie się z innych powodów, użytkownik może, według swojego uznania:

·     domagać się obniżenia ceny zakupu,

·     wymówić tę Licencję,

·     domagać się odszkodowania lub zwrotu niepotrzebnych kosztów.

Wszelkie roszczenia o odszkodowanie oraz zwrot niepotrzebnych kosztów podlegają sekcji 9.

10.3. Warunek: Brak odszkodowania za wadę można zakładać tylko w następujących przypadkach:

·     Firma Pinnacle zaoferowała adekwatną możliwość naprawienia Oprogramowania lub dostarczenia Oprogramowania wolnego od błędów, ale próba ta nie powiodła się.

·     Naprawa lub dostarczenie produktu zastępczego nie było możliwe.

·     Firma Pinnacle odmawia naprawy lub dostarczenia produktu zastępczego bądź nadmiernie je opóźnia.

·     Istnieją słuszne podstawy, aby wątpić w możliwość powodzenia.

Jakakolwiek naprawa lub dostarczenie produktu zastępczego nie jest akceptowane przez użytkownika ze słusznego powodu.

11. Postanowienia ogólne. Niniejsza Licencja podlega przepisom prawa kraju będącego stałym miejscem zamieszkania użytkownika i została utworzona zgodnie z tymi przepisami. Wyłącznym miejscem wszelkich postępowań sądowych wniesionych przeciw którejkolwiek ze stron niniejszej Licencji bądź wszelkich sporów wynikających z tej Licencji jest sąd właściwy stałego miejsca zamieszkania użytkownika. Niniejsza Licencja stanowi całość umowy między użytkownikiem a firmą Pinnacle i zastępuje wszelkie inne porozumienia dotyczące Oprogramowania. Wszelkie modyfikacje lub dodatki do tej Licencji stają się obowiązujące tylko po ich ustanowieniu na piśmie i sygnowaniu przez każdą ze stron. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Licencji okaże się nieprawidłowe lub niewykonalne, pozostałe postanowienia nadal obowiązują w pełnym zakresie.

12. Poszanowanie praw autorskich: Ten produkt jest przeznaczony do użytku
z zawartością, która jest własnością użytkownika, na którą użytkownikowi udzielono licencji lub którą użytkownik pobrał z domeny publicznej.
Użytkownikowi nie zezwala się na używanie tego produktu w sposób naruszający jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie. Podczas używania produktu należy przestrzegać praw właścicieli zawartości.

Umowa licencyjna