Filmfönstret

Filmfönstret (The Movie Window), där du bygger upp din film från råmaterialet i Albumet upptar den nedersta halvan av skärmen i Studios redigeringsläge (Edit mode). För att komma åt Filmfönstret måste du först skifta till Edit mode, om du inte redan är där:

Pinnacle Studio image001 Filmfönstret

Filmfönstrets titelbjälke innehåller flera viktiga kontroller och rutor. Knapparna för verktygslådan på vänster sida av titelbjälken öppnar Video-verktygslådan och Ljud-verktygslådan. Dessa diskuteras här.

På höger sida om verktygslådans knappar finns ett textområde där projektfilens namn visas.  Status och varningsmeddelanden visas också i detta område när detta krävs.

De kommande kontrollerna har koppling till klippmarkeringar, vilket är ungefär som bokmärken som fästs i klippen i ditt projekt. I ett nytt projekt är den enda synliga klippmarkeringsknappen Lägg till markering. När du lägger till din första markering visas fler kontroller.

Pinnacle Studio 085 first clip marker Filmfönstret

Knappen Lägg till markering (övre bilden) skapar en ny klippmarkering vid indikatorn på Tidslinjen. Efter att du lagt till en markering på ditt projekt blir kontrollerna för namngivning och markering synliga (nedre bilden). Se Klippmarkeringar för mer information.

Ännu längre till höger ligger knapparna Ljudindikatorn, Dela klipp och Radera klipp, därefter de tre knapparna för visningsläge (se Filmfönstervisningar), och slutligen en kompakt version av Volym och balans-verktygets nivåmätare.

Pinnacle Studio image003 Filmfönstret

Knappen för uppspelning av ljud (Audio scrubbing button)

Pinnacle Studio 085 scrub audio button FilmfönstretSom standardinställning, spelas ljudet i ditt projekts upp endast under uppspelning. Funktionen scrubbing i Studio, vilken slås på eller av med högtalarknappen, låter dig höra ljudet även medan du går igenom din film.

Audio scrubbing underlättar mycket när du ska fatta beslut angående en sekvens placering utifrån ljudet.

Dela klipp/scen-knapp (Split clip/scene) – Rakbladet (Razorblade)

Pinnacle Studio 085 razor blade button FilmfönstretKlicka på denna knapp för att dela upp den valda sekvensen i Filmfönstret eller den valda scenen i Albumet.

Ingen information går förlorad: Om objektet är en scen i Albumet, delas den till två kortare scener på den valda punkten. Om det är ett klipp i Filmfönstret (Movie Window) dupliceras det och ”trimmas” automatiskt ned till den valda punkten.

Rakbladsknappen kan användas tillsammans med knapparna för låsning av spår, i Filmfönstrets Tidslinje (Timeline), för att utföra speciella handlingar som t ex att infoga och redigera material där ljudet kommer före eller efter videon.

Pinnacle Studio 086 splitting a clip Filmfönstret

Att dela ett klipp: Placeringen av redigeringslinjen (edit line) i originalklippet bestämmer delningspunkten. När du använder rakblads-verktyget, duplicerar Studio klippet och trimmar bort det som finns efter delningspunkten i den första kopian och det som finns fram till delningspunkten i den andra.

Radera Klipp-knappen (Delete Clip button) – soptunnan (trashcan)

Pinnacle Studio 086 trash can button FilmfönstretDen här knappen raderar det valda innehållet i vilket som helst av Filmfönstrets visningslägen. Förhandsinställningen är sådan att när videoklipp på huvudvideospåret i ditt projekt raderas, oavsett visningsläge, fylls automatiskt de luckor som annars skulle uppstå, och klipp på andra spår förkortas eller flyttas om detta behövs för att hålla allt synkat.

Om du raderar klipp på andra spår, är förhandsinställningen däremot sådan att luckorna mellan dem inte automatiskt tas bort, så tajmningen av övriga klipp påverkas inte.

Om du trycker ned kontrolltangenten, Ctrl, samtidigt som du klickar på Radera-knappen (Delete), så kastas det förvalda beteendet om. Med andra ord: på huvudvideospåret lämnar Ctrl+Delete en lucka när klippet tas bort, medan luckan på andra spåren tvärtom fylls igen. Varken i det ena eller andra fallet påverkas övriga spår.

Du kan också nå raderingsfunktionerna via högerknappens kontextmeny för klipp på Tidslinjen.

Pinnacle Studio image008 Filmfönstret

Raderingsalternativen på högerknappens meny för Tidslinjeklipp är inte de samma för klipp på huvudvideospåret (V) som för dem på andra spår (H). I menyerna ges en översikt av tangentbordets kontextberoende snabbkommandon.

Placering: redigeringslinje (edit line), indikatorer (scrubbers)

Den nuvarande placeringen (current position) är den ram som visas i Spelaren när du arbetar med ett klipp i Filmfönstret (Movie Window). I Filmfönstrets Tidslinjevisning indikeras den av Redigeringslinjen (edit line). Den nuvarande placeringen kan ändras genom att antingen flytta indikatorn på Tidslinjen (Redigeringslinjen är kopplad till denna) eller indikatorn (scrubber) på Player.

Pinnacle Studio image009 Filmfönstret

När verktyget Klippegenskaper är öppet, visas en tredje indikator: trimningsindi
katorn, som används till justering av den aktuella placeringen inom klippet under trimning.

ð Filmfönstrets visningslägen

ð Verktygslådorna

Filmfönstret