Scenuppspåring

Automatisk scenuppspåring (Automatic scene detection) är en av huvudfunktionerna i Studio. Programmet känner automatiskt av naturliga avbrott i videomaterialet och delar upp det i scener under import. För varje scen som hittas, skapas en ny ikon i sektionen Video Scenes i Albumet.

Beroende på vilken importenhet du använder utförs automatisk scenuppspåring antingen i realtid under importen, eller som ett separat steg omedelbart efter det att importen är klar.

Du kan konfigurera scenuppspåringen med hjälp av alternativen i Scene detection during video capture i alternativpanelen Capture Source (Setup Ø Capture Source). Alla scenuppspåringsalternativ är inte alltid tillgängliga beroende på vilken typ av källa som används. Alternativ som inte passar till din utrustning kan inte väljas.

De fyra alternativen är:

·    Automatiskt baserat på tid och datum (Automatic based on shooting time and date): Denna inställning finns bara tillgänglig om du importerar från en dv-källa. Studio bevakar tidsmarkeringarna på kassetten och startar en ny scen vid varje tidsglapp.

·    Automatiskt baserat på videons innehåll (Automatic based on video content): Studio bevakar ändringar i videoinnehållet och skapar en ny scen när det finns stora förändringar i bilderna. Denna funktion kan vara olämplig om ljussättningen är skiftande. För att ta ett extremt exempel skulle en videofilm filmad på en nattklubb med stroboskop ge en ny scen varje gång ett stroboskop blinkade.

·    Skapa ny scen var X:e sekund (Create new scene every X seconds): Studio skapar en ny scen manuellt i en intervall som du bestämmer. Detta är ett användbart sätt att dela upp scener från en kassett som innehåller långa fortlöpande tagningar.

·    Ingen automatisk scenuppspåring (No automatic scene detection): Välj detta om du vill övervaka hela importen och själv bestämma när scener ska avbrytas. Tryck [mellanslag] varje gång du vill insätta ett nytt scenavbrott under importen.

Scenuppspåring