Konfigurationer för Importkälla (Capture source)

Kom ihåg att alla ändringar du gör på denna panel påverkar all framtida import. Om du vill göra konfigureringar för endast en importsession, se till att återställa alla de gamla värdena innan du påbörjar nästa session.

Konfigurationerna är uppdelade i tre områden: Capture devices (importenheter), Scene detection during video capture (scenidentifikation under videoimport) och Data rate (datahastighet).

Importenheter

Studio undersöker vilken importmaskinvara du har installerad i ditt system för både video och ljud. Om du har fler än en tillgänglig importenhet i någon kategori, välj den som du vill använda för den aktuella importsessionen.

Pinnacle Studio image001 Konfigurationer för Importkälla (Capture source)

Video: Enheterna som är listade här kan inkludera både digital utrustning ansluten via en IEEE-1394-kabel, samt olika typer av analoga videokällor (Studio DC10plus, tv-kort, USB-ansluten kamera osv.). Ditt val avgör tillgängligheten för vissa andra konfigurationer för Capture  source (Importkälla) och för flera konfigurationer på panelen Capture format (Importformat).

Ljud: Ditt val av ljudenhet begränsas av vilken videoenhet som har valts. För de flesta analoga enheter kan du till exempel välja vilken ingång på ljudkortet du vill använda – inställningarna på din utrustning bestämmer vilken du bör använda.

Tv-standard: Välj den standard som är kompatibel med din importenhet och din tv- eller videomonitor (NTSC eller PAL). NTSC är den standard som används i Nordamerika och i Japan. PAL är den standard som  används på de flesta andra platser. Vissa importenheter kan även erbjuda ett alternativ till SECAM-standarden som används i Ryssland, Frankrike och i vissa andra länder. Om du har köpt din Studioprodukt i Nordamerika, är  detta alternativ permanent inställt på NTSC.

VCR-ingång: Detta alternativ, som är tillgängligt med vissa analoga inspelningsapparater, finns för att ta hand om den videoinstabilitet som kan uppstå om man använder gammal utrustning – inte nödvändigtvis men ofta typiskt en VCR – eller ett slitet videoband. När detta alternativ är aktiverat blir inspelningen mer tolerant gentemot A/V-synkroniseringsproblem i den inkommande signalen.

Importera förhandsgranskning: Detta alternativ styr om importerad videodata kommer att förhandsgranskas i spelaren under importen. På grund av att generering av förhandsgranskningen kräver mycket processorkraft, kan förhandsgranskning orsaka förlorade bildrutor under import på vissa system. Stäng bara av detta alternativ om du får problem med förlorade bildrutor.

Aspect ratio (bredd/höjdförhållande): Denna rullgardinsmeny specificerar om videokällan för framtida analoga importeringar bör tolkas som normalt  format (4:3) eller bredskärm (16:9).

Scenidentifikation vid videoimport

Effekten av dessa scenidentifikationsalternativ beskrivs här. Alternativen som i realiteten finns tillgängliga beror på importenheten som används, dvs. alla enheter stöder inte  alla lägen.

Pinnacle Studio image002 Konfigurationer för Importkälla (Capture source)

Det första alternativet, “Automatisk Scenidentifikation baserad på tid och datum för tagning”, är bara tillgängligt om du importerar från en dv-källa.

Din dv-kamera spelar inte bara in bilder och ljud utan registrerar även tid, datum och flera olika kameraexponeringskonfigurationer (se manualen till din videokamera för mer information). Denna information kallas data code  (datakod) och överförs genom IEEE-1394-länken tillsammans med videon  och ljudet.

Under den automatiska inställningen använder Studio  datakodsinformationen för att avgöra när varje ny scen börjar. Programmet skapar en ikon av första ramen från varje ny scen – ikonen visas i Albumet.

Datakod fungerar inte om bandet:

·    innehåller en eller flera tomma (oinspelade) delar

·    inte kan läsas på grund av skada på kassetten eller elektroniskt flimmer

·    spelades in utan att videokamerans tid eller datum var inställda

·    är en kopia av en annan kassett

·    spelades in på en 8 mm- eller Hi8-videokamera och nu spelas upp på en Digital8-videokamera.

Under sista alternativet – ”Ingen automatisk scenidentifikation” – skapas en  ny scen varje gång du trycker på knappen [Mellanslag] ([Space]).

Konfigurationer för Importkälla (Capture source)