Licensavtal

Pinnacle licensavtal för slutanvändare

Slutanvändarens licensavtal (“Licens”) är ett juridiskt avtal mellan dig och Pinnacle Systems (“Pinnacle”) vad gäller Pinnacles programvara och medföljande dokumentation (med samlingsnamnet “Programvaran”).  LÄS NOGA FÖLJANDE LICENS. ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN BETYDER ATT DU ACCEPTERAR DENNA LICENS.  OM DU INTE ACCEPTERAR ELLER FÖRSTÅR VILLKOREN I DENNA LICENS, skall DU INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN OCH OMEDELBART RETURNERA DENNA PRODUKT TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN.

1. Beviljad licens.  I enlighet med begränsningarna som anges nedan, beviljas du med denna Licens en icke-exklusiv, fortgående rätt att (a) installera programvaran på endast en dator; (b) använda eller auktorisera användning av programvaran på endast en dator; (c) göra en kopia av programvaran, i maskinläsbar form, endast för säkerhetskopiering; under förutsättning att du inkluderar alla meddelanden om upphovsrätt och annan äganderätt på kopian och (d) överlåta programvaran och denna licens till tredjepart om tredjepart samtycker i att acceptera villkoren och kraven i denna licens. Om du överlåter programvaran måste du samtidigt antingen överlåta samtliga kopior till samma tredjepart eller förstöra alla kopior som inte överlåtits.  Om du överlåter äganderätt av en kopia av programvaran till tredjepart, upphör licensen automatiskt att gälla.

2. Begränsningar i licens. Du får inte själv, och får inte låta tredjepart (a) hyra, ha leasingavtal på, sälja, låna eller på annat sätt överlåta programvaran eller några av dina rättigheter och skyldigheter under denna Licens; (b) installera programvaran på ett nätverk så att den kan användas av flera användare, utom när varje användare har köpt en licens; (c) dekonstruera, dekompilera eller disassemblera programvaran eller maskinvaran, helt eller delvis; (d) avlägsna eller förstöra eventuella meddelanden om upphovsrätt eller annan märkning som avser äganderätt till programvaran eller eventuell tredjeparts programvara; (e) modifiera eller anpassa Programvaran, kombinera programvaran till ett annat program eller skapa härledda verk baserade på programvaran; (f) göra kopior av eller distribuera programvaran, för vinständamål eller i annat syfte, utom när det uttryckligen anges ovan; (g) göra några ändringar, modifieringar, uppkopplingar, frånkopplingar, förbättringar eller justeringar av något slag och inte heller använda programvaran på annat än ursprungligen angivet sätt i medföljande dokumentation och i denna licens och inte heller (h) bevilja underlicens, överlåta eller tilldela denna licens eller någon av de rättigheter och skyldigheter som beviljats under denna licens, utom om det uttryckligen förutses i denna licens. Eventuell påstådd överlåtelse eller tilldelning kommer att vara ogiltig. Begränsningar i licens för Dolby Digital 5.1 Creator. Du får inte använda Dolby Digital 5.1 Creator-teknik för att koda innehåll som du har för avsikt att distribuera kommersiellt.

3. Begränsningar vid export.   Export och vidareexport av Pinnacles programprodukter regleras av United States Export Administration Regulations, och sådan programvara får inte exporteras eller vidareexporteras till ett land som USA har utfärdat exportförbud emot.  Pinnacles programvara får inte heller distribueras till personer som uppträder i Table of Denial Orders, Entity List eller List of Specially Designated Nationals.  Genom att överföra elektroniskt eller använda en av Pinnacles programvaruprodukter, intygar du att du inte är medborgare i ett land som USA har exportförbud mot och att du inte är en person som är uppträder i Table of Denial Orders, Entity List eller List of Specially Designated Nationals.

4. Äganderätt.  Den rätt som beviljas i detta dokument utgör inte en överlåtelse eller försäljning av äganderätt till eller av programvaran.  Förutom de licensrättigheter som beviljats ovan, behåller Pinnacle alla rättigheter, äganderätt och intressen för och till programvaran, inklusive all intellektuell äganderätt till programvaran.  Programvara skyddas av tillämpad lagstiftning om intellektuell äganderätt, inklusive upphovsrättslagstiftning i USA och internationella avtal.

5. Tredjeparts äganderätt.  Denna programvara kan innehålla egendom som tillhör andra för vilken Pinnacle beviljats licens.  Din användning av programvaran är uttryckligen baserad på att du samtycker till att inte avlägsna eventuella meddelanden om upphovsrätt eller annan märkning om äganderätt på tredjeparts programvara.

6. Säkerhet.  Som skydd för visst innehåll från tredjepart erkänner och samtycker du till att Pinnacle och/eller dess licensgivare, kan tillhandahålla säkerhetsrelaterade uppdateringar av programvara som automatiskt kommer att överföras elektroniskt och installeras på datorn i fråga.  Sådana säkerhetsrelaterade uppdateringar kan sätta programvaran ur funktion (och annan eventuell programvara på datorn som är särskilt beroende av programvaran), inklusive inaktivering av möjligheten att kopiera och/eller spela “säkert” innehåll, d.v.s. innehåll skyddat av hanteringsfunktion för digitala rättigheter.  I sådant fall skall Pinnacle och/eller dess licensgivare, med rimlig ansträngning, omedelbart anslå meddelanden på Pinnacles webbplats för att förklara säkerhetsuppdateringen och ge anvisningar till slutanvändare för att få nya versioner eller ytterligare uppdateringar av programvaran för att på nytt få tillgång till säkert innehåll och samhörande funktioner.

7. Uppdateringar. Du godkänner och accepterar att Pinnacle automatiskt kan kontrollera versionen av programmet och/eller dess komponenter som du använder, och kan förse dig med uppdateringar eller programfixar som kan laddas ner till din dator automatiskt. Uppdateringar tillgängliga efter den begränsade garantiperioden som beskrivs i sektion 9 nedan, täcks inte av någon garanti, varken uttryckligen, indirekt eller lagstadgad.

8. Giltighetstid och upphörande.  Denna licens skall gälla vid installation av programvaran, och skall upphöra att gälla när det första av följande inträffar: (a) när du inte uppfyller ett villkor i denna licens; (b) när samtliga kopior du har av programvaran återlämnas, förstörs eller tas bort eller (c) överlåtelse av programvaran och denna licens till tredjepart i enlighet med paragraf 1(d). Pinnacles rättigheter och dina skyldigheter skall fortsätta att gälla efter annullering av denna licens.

9. Begränsad garanti.

9.1. Ansvarsskyldighet utan begränsningar:  Pinnacle ska vara ansvarig utan begränsningar

·     Angående anspråk för skador orsakade av uppsåtlig vanskötsel eller grov försumlighet från Pinnacles representanter, anställda eller ombud,

·     Angående anspråk för skador baserade på personliga skador och produktsansvar, och

·     Om och i vilken utsträckning Pinnacle bedrägligt dolt defekterna i programmet som har orsakat skadan eller har garanterat respektive kvalitet i programmet.

9.2. Ansvarsskyldighet överträdelse av Avgörande Förpliktelse. Pinnacle skall därutöver vara ansvarstagare angående skadeanmälningar som är grundade på materialöverträdelse på en avgörande förpliktelse av Pinnacle. En avgörande förpliktelse av Pinnacle är en större kontraktsmässig förpliktelse som för det första gör upprättandet av detta kontrakt möjligt och som är överensstämmande med din berättigade förväntan. I sådana fall skall Pinnacles ansvarsskyldighet vara begränsad för skador som typiskt kan väntas från användaren av programmet som utsatt i en relevant dokumentation.

9.3. Begränsning av ansvarsskyldighet: All vidare ansvarsskyldighet från Pinnacles sida skall uteslutas.

9.4. Begränsningsperiod: Pinnacles ansvarsskyldighet som i sektion 9.1. och 9.2. skall vara ämne för respektive lagstadgad begränsningsperiod oaktat vadhelst som finns i dessa sektioner.

10. Defekter.

10.1. Kompensation för defekter: När du meddelar det kommer Pinnacle att kompensera defekter i programmet (dvs. defekter i kvalitet likväl som legala felaktigheter i titeln) inom två år med start från leveransen av programmet. För önskat resultat kommer Pinnacle att – enligt ditt val – antingen korrigera felaktigheten eller leverera ett felfritt program till dig.

10.2. Misslyckad kompensation: Om Pinnacle misslyckas med att kompensera defekten inom en rimlig tidsperiod eller om korrigeringen eller ersättningsleveransen misslyckas av andra skäl kan du välja mellan att

·     Kräva en reducering av inköpspriset

·     Upphäva licensen

·     Kräva skadeersättning eller ersättning av ickeskadesutgifter

Alla krav för skador och en ersättning av skadesutgifter skall behandlas enligt sektion 9.

10.3. Kvalifikation: Ett misslyckat försök att kompensera en defekt skall antas endast om

·     Pinnacle hade erbjudits en adekvat möjlighet att korrigera programmet eller leverera ett felfritt program och den önskade tillfredsställelsen inte uppnåddes

·     Alla sorters korrigering eller ersättningsmöjligheter är omöjliga

·     Pinnacle vägrar eller utan anledning fördröjer korrigeringen eller ersättningsleveransen

·     Det finns äkta tvivel om möjligheterna att lyckas. Detsamma gäller om någon korrigering eller ersättningsleverans accepteras av dig av ett eller annat legitimt skäl.

11. Allmänt. Denna licens skall styras av och konstrueras i enlighet med landets lagar där du är boende. Det exklusiva forumet för alla tänkbara juridiska förfaranden mot endera parten av denna licens, eller eventuella oegentligheter som uppkommer i samband med denna licens, skall vara en behörig domstol i orten där du är boende. Denna licens är den kompletta uppgörelsen mellan dig och Pinnacle och ersätter all annan kommunikation med hänsyn till programmet. Inga förändringar av eller lagändringar till denna licens kommer att träda i kraft såvida det inte undertecknas av båda parter. Om någon del av denna licens anses icke gällande eller icke kan träda i kraft, kommer återstoden av licensen att fortsätta gälla med full styrka och effekt.

12. Respektera upphovsrätten: Denna produkt är avsedd för användning med innehåll som du äger, har licens för eller har fått från den publika sfären. Du äger inte licens att använda denna produkt för att överträda några lagar, inklusive upphovsrätten. Var god respektera innehållsägarnas rättigheter när du använder denna produkt.

Licensavtal