Volym- og balansverktyget

Pinnacle Studio 293 audio tool icon   volume and balance Volym  og balansverktygetJämfört med att justera ljud i Tidslinjen, ger Volym- och balansverktyget mer justeringsfunktionalitet samlat på ett ställe. Den har både höger-vänster- och surround sounds-balanskontroller. Verktyget fungerar nästan som en traditionell ljudmixer.

Tillgänglighet: Uppspelning med Surroundljud stöds endast i Studio Plus.

Pinnacle Studio image002 Volym  og balansverktyget

Volym- och balans-kontrollen ger möjlighet till individuell nivåkontroll av varje ljudspår: originalljud (till vänster i illustrationen), överlagringsljud, ljudeffekt och röstpålägg (voice-over), och bakgrundsmusik (höger). Kontrollerna för överlagringsljud visas bara när överlagringsspåren för video och ljud är öppna i Filmfönstret.

Kontrollen Balance control (balans), som finns på höger sida i verktyget, kan positionera ljudet till varje sekvens – eller en del av en sekvens – antingen i ett endimensionellt stereoläge eller i det ena av de två tvådimensionella surround sound-lägena. Läget väljs i rullgardinsmenyn ovanför kontrollen.

Pinnacle Studio 294 track volume panel Volym  og balansverktygetVarje ljudspår har sin egen uppsättning nivåkontroller. Sättningen för original audio-spåret visas till vänster.

De individuella kontrollerna och fönstren inkluderar en track mute-knapp Œ. När knappen är i down-position kommer inga ljudklipp från spåret att användas i din film. Track mute-knappens ikon har ett andra syfte: den identifierar vilket spår som nivåkontrollerna  hör till. Detta är den enda synliga skillnaden mellan de tre olika uppsättningarna kontroller (fyra om det pålagda spåret är synligt) .

Track level-knappen  höjer eller sänker volymen på allt ljud på spåret. Därför påverkar den vertikala positionen som volymjusteringslinjerna har på alla klipp på spåret, men ändrar inte vid deras kontur. Klicka på knappen och dra den medsols (upp till maxpositionen ”klockan 2”) för att öka volymen. Använd motsols rotation (ner till minimum ”klockan 6”) för att sänka volymen.

Pinnacle Studio 295 track volume knobs Volym  og balansverktyget

Nivåknappar, helt avstängd (V), standard (M) och helt uppskruvad (H).

Ett glidreglage, spårens fader Ž, sätter spårens nivå på en relative level-skala , vilken kalibreras i decibel (dB). 0 dB-märket motsvarar den nivå där klippet spelades in. Den aktuella nivån visas numeriskt på en separat avläsare .

Läget på fader-reglaget visar volymnivån på det aktuella uppspelningsläget i din film, relativt till originalnivån. Dra reglaget upp eller ner för att ändra nivån. Reglaget är “grått” (inaktiverat) om det inte finns något klipp på spåret vid det aktuella tidsindexet. Om spåret är stumt så är reglaget grått och draget till minimum. Justering av toningsknappen resulterar i att en volymjusteringsställare tilläggs på spåret, som beskrivs under Att justera ljud på Tidslinjen.

Ett spårs uppspelningsvolymskontur, eller envelope, kombinerar den övergripande ljudspårsnivån med den relativa nivån på varje punkt av spåret. Denna kombinerade nivå, som visas grafiskt med volymjusteringslinjerna på ljudklippen, appliceras på de egentliga ljuddata för att skapa spårets output-nivå, vilken representeras på level meter . Denna lyses upp under uppspelningen för att visa nivån på det aktuella tidsindexet. För att undvika ljud-”klippning”– det fula ljud som uppstår när man fösöker ställa in volymnivåer utanför räckvidden för den digitala signalen – se till att mätarnivån aldrig riktigt når ända upp. Clipping indicator lyses upp under och kort efter en klippning.

Fade-knapparna skapar en intoning från eller en uttoning till det aktuella läget i filmen. För en visuell bekräftelse av deras effekt, titta på beteendet i klippets volymjusteringslinje när fade-knapparna har tryckts in. Toningens varaktighet kan vaieras från noll till femtionio sekunder. Justera det i Project preferences-panelen (Setup Ø Project Preferences) under Volume fades. Toningar är inte tillgängliga för nära början eller slutet av ett klipp.

Balanskontrollern

Denna kontroll har tre lägen, stereo, surround och dialog, som du väljer från rullgardinslistan ovanför kontrollen. Läget kan ändras närhelst du önskar – till och med inom ett individuellt ljudklipp.

Pinnacle Studio image005 Volym  og balansverktyget

Tillgänglighet: Surroundljud stöds endast i Studio Plus.

Oavsett vilket läge som används så visas positionen på varje spår under hela filmen som en motsvarande högtalarikon. Ikonen matchar den som finns på det motsvarande spårets muting-indikator.

I stereoläge ställer du in spårets position genom att dra dess högtalarikon till höger eller vänster mellan ett par huvudhögtalare:

Pinnacle Studio image006 Volym  og balansverktyget

Placering av originalljudet i mitten av en stereomix med ljudeffektspåret (V) och spåret för påläggningar (H) på var sin sida. I detta exempel är musikspårsikonen (till höger om mitten) skuggad och indikerar antingen att spåret står på mute eller att det inte finns något klipp i det aktuella tidsindexet.

I surroundläge, kan du positionera varje spår framifrån och bakåt (“fade”) och från vänster till höger (“balans”). Varje spår kan var för sig placeras inom det rektangulära avlyssningsområdet som avgränsas av de fyra hörnhögtalarna.

Dialog-läge fungerar på ett liknande sätt, men omfattar mitthögtalaren i förgrunden av avlyssningsområdet. Genom att sända ut en viss del av ljudet från en sekvens genom mitthögtalaren blir det enklare att lokalisera var ljudet kommer ifrån i surroundinställningen. Samtidigt kan placeringen av ljudkällan flyttas runt fritt i de två dimensionerna, på samma sätt som i det konventionella surround-läget.

Pinnacle Studio image007 Volym  og balansverktyget

Surround- och Dialoglägen: Till vänster är musikspåret i Surroundläge placerat i den bakre delen av lyssningsområdet. Originalljudspåret på samma tidsindex är i Dialogläge och syns till höger. Dialogläget fokuserar det ursprungliga ljudet genom att inkludera mitthögtalaren i mixen.

Det finns två sätt att positionera ett spårs ikon på balanskontrollern. Antingen genom att klicka på något spårs ikon och dra den till önskad position, eller flytta den genom att dra i de triangelformade förflyttningsknapparna nedanför och till höger om kontrollern. Förflyttningsknappen under balanskontrollern justerar positionen i höger-vänsterriktning av det utgående ljudet från det för tillfället valda klippet, medan knappen på högersidan justerar ljudkällan framåt och bakåt.

Pinnacle Studio 299 dragging audio track icons Volym  og balansverktyget

Dra spårikonen direkt (V)eller med förflyttningsknapp (H).

Se volym och balanskonturer

Varje ljudklipp i ditt projekt har en konturlinje som visar antingen dess volym, vänster-högerbalans eller fram-bakbalans. För att välja vilken av de tre sorternas linje som ska visas, använd kommandona i ett ljudklipps högerknappsmeny (se Ett ljudklipps Anatomi”).

Konturlinjerna kan modifieras direkt i Tidslinjen med hjälp av justeringshandtag.

Volym- og balansverktyget