Redigera klippegenskaper för bilder

Pinnacle Studio 214 video tool icon   clip properties Redigera klippegenskaper för bilderMed kommandot Verktygslåda Ø Ändra klippegenskaper (Toolbox Ø Modify Clip Properties) får man upp verktyget Klippegenskaper för det aktuella klippet. Den översta verktygssymbolen i verktygslådan kan också användas.

Med bitmappade bilder, exempelvis fotografier och bildfiler, och med diskmenyer, finns ett tredje sätt att nå verktyget – att dubbelklicka på klippet. När man däremot dubbelklickar på en titel, öppnas den i stället direkt i Titelredigeraren.

I alla versioner av Klippegenskapsverktyget kan du på följande sätt bestämma längd och namn på det aktuella klippet:

·    För att ställa in varaktigheten (tidslängd) för visningen av en stillbild, ändrar man värdet i Varaktighetsräknaren.

·    I Namntextfältet (Name text field) kan du tilldela klippet ett namn du själv väljer i stället för det förhandsval som gjorts av Studio. Klippnamnen används i Filmfönstrets Textvisning (Movie Window´s Text view), och kan också ses som en förbiflygande ”etikett” när du rör musen över ett klipp i Storybordvisning.

Redigering av fotografier och grafik

Med hjälp av Klippegenskapsverktyget för redigering av bitmappade bilder kan du använda flera viktiga tekniker för bildbehandling:

·    Zooma in i dina bilder och fotografier för att utesluta ointressant material och fokusera på bildens väsentliga parti;

·    Rotera bilden stegvis 90 grader för att kunna använda bilder i “porträttformat”;

·    Ta bort den “röda-ögon-effekt” som kan uppstå när en fotograferad person tittar direkt in i blixten;

·    I Studio Plus kan “pan-and-zoom-animeringar” skapas genom att en högupplöst bild betraktas som en följd av mjukt hopfogade närbilder i varierande förstoringsgrader. Denna teknik är nära förknippad med den välkände dokumentärfilmaren Ken Burns.

Pinnacle Studio image002 Redigera klippegenskaper för bilder

Verktyget Clip properties tool for photos (Klippegenskapsverktyg för fotografier) har pan-and-zoom-kontroller (panorera-och-zooma-kontroller) som gör det möjligt att fokusera på ett intressant parti av bilden. I Studio Plus kan pan-and-zoom animeras för att skapa effekten av en åkning från ett parti i bilden till ett annat. Animerad pan-and-zoom i andra varianter kan du få tillgång till genom att uppgradera till Studio Plus.

Pinnacle Studio image003 Redigera klippegenskaper för bilderOm en bild ska roteras 90 grader så att den görs om till “landskapsformat” (mer bred än hög) börjar man med att klicka på en av knapparna bildrotation (image rotation). Om det behövs, klicka på knappen en gång till tills den får rätt orientering.

Om du vill ändra bildutsnittet klickar du direkt på verktygets förhandsvisningsfönster och drar bilden i önskad riktning till rätt läge samtidigt som du håller vänstra musknappen nere. Släpp knappen och manövern är klar. Därefter kan du använda zoomreglaget för att förstora eller minska bildstorleken efter önskemål. Justera läge och förstoringsgrad med dessa kontroller tills bilden är beskuren och utvald som du vill ha den.

Återställningsknappen tar bort alla förändringar av läge och zoomningsgrad som du gjort och återställer bilden till det ursprungliga utsnittet.

Pinnacle Studio image004 Redigera klippegenskaper för bilderFunktionen röda-ögon-reducering gör det möjligt att återskapa ett naturligt utseende i fotografier där en persons ögon har färgats röda. (Detta problem orsakas av att ljus från blixten studsar från ögats näthinna när den avfotograferade personen tittar direkt in i kameran.)

Röda-ögon-reduktionen aktiveras med ett klick på vänstra knappen i röda-ögon-gruppen (red eye group). Knappen blir kvar i nedtryckt läge. Klicka nu med vänstra musknappen på den förhandsvisade bilden, ovanför och till vänster om det område där röda-ögon-funktionen ska användas. Samtidigt som knappen hålls nere drar du nedåt och åt höger tills hela området är inneslutet. När du släpper musknappen genomförs röda-ögon-reduktionen omedelbart inom den rektangel du valt.

Det brukar inte vara nödvändigt att vara särskilt noggrann när området för röda-ögon-reduktion avgränsas. Faktum är att en större rektangel till och med kan ge ett bättre resultat än en mindre som enbart täcker ögonen. Om röda-ögon-reduktionen inte skulle rätta till problemet helt och hållet vid första försöket, kan du försöka igen med en annan storlek på rektangeln.

Studios algoritm för röda-ögon ger ett utmärkt resultat med ett brett urval av fotografier. Vissa fotografier kan dock vara mer lämpade än andra.

Röda-ögon-reduktion kan efter att den utförts tas bort med hjälp av ett klick på den högra knappen i röda-ögon-gruppen.

Animera Panorera-och-zooma i Studio Plus

Om du har Studio Plus – eller skaffar en aktiveringsnyckel genom att klicka  på knappen activate (aktivera) på panorera-och-zooma-kontrollerna – kan du skapa effektfulla animeringar från dina fotografier och grafiska bilder. Anv
änd bilder med högsta möjliga upplösning när du använder denna teknik eftersom de gör det möjligt att välja högre grader av förstoring utan synliga förluster av bildkvalitet.

Pinnacle Studio image005 Redigera klippegenskaper för bilderNär du ska skapa en panorera-och-zooma-animering börjar du med att klicka på kontrollrutan Animera från början till slut (Animate from start to end) och på så sätt aktivera animeringsfunktionen för det aktuella klippet. Därigenom får du tillgång till knapparna Välj början (Set start) och Välj slut (Set end) med Välj början som markerat val. Använd kontrollerna för panorera-och-zooma för att välja det bildutsnitt du vill ha i början av klippet. Slutligen klickar du på knappen Välj slut och använder kontrollerna för att välja det bildutsnitt du vill ha i slutet av klippet.

När klippet spelas upp kommer Studio att skapa de mellanliggande bildrutor som behövs för att knyta ihop den första och den sista bilden i en mjuk animering.

Den procedur som beskrivs ovan är den enklaste formen av panorera-och-zooma-animering. Några andra effektfulla möjligheter är:

·    Att röra sig genom ett fotografi som fyller hela bildrutan till en detalj av en person eller ett föremål någonstans i bilden. Resultatet påminner om en inzoomning i en videotagning. Denna teknik kan användas för att förbereda tittaren på en sekvens av tagningar där motivet som ses i närbild sedan utforskas i flera bilder, eller för att följas upp med ytterligare närbilder av andra delar av samma scen.

·    Att röra sig från en detalj i motivet till en bild som fyller hela rutan, ungefär som när man zoomar ut med en videokamera. I scenariot ovan förs tittaren tillbaka till det ursprungliga sammanhanget på ett sätt som kanske avslutar ett kapitel eller en episod i din film.

·    Att panorera tvärs över ett brett sceneri för att gå in i den ena detaljen efter den andra. Den här tekniken kan användas för att framkalla en upptäckarkänsla när en dramatisk eller rolig detalj hamnar i synfältet.

Komplexa panorera-och-zooma-animeringar

När du i tur och ordning använder panorera-och-zooma på flera kopior av samma bild, är det som att ta med åskådaren på en guidad tur. I själva verket berättar du en historia som utvecklar sig gradvis allteftersom nya detaljer drar till sig uppmärksamheten.

Att berätta en historia kan vara svårt eller lätt, men att låta din berättelse ta form i Studio är mycket enkelt. När du väl har valt ut ditt första klipp med den första kamerarörelsen i panorera-och-zooma, kan du kopiera det så ofta det behövs och välja ett nytt slut för varje klipp.

Man vill så gott som alltid att den första rutan på ett klipp ska matcha slutrutan på det föregående klippet, så att hela sekvensen binds ihop till en mjuk rörelse. I det andra klippet, och alla de följande, kan du klicka på knappen Matcha föregående klipp (Match previous clip) överallt där du vill ha kontinuitet.

Om du vill att filmen ska stanna till på varje detalj en stund efter att du har panorerat fram till den, kan du infoga en icke-animerad kopia av bilden mellan varje rörelse. Anknyt sedan dessa stillastående klipp till resten av sekvensen med hjälp av knappen Matcha föregående klipp.

Pinnacle Studio 220 pz demo Redigera klippegenskaper för bilder

Här har kontrollerna för panorera-och-zooma använts till att i tur och ordning fokusera på fyra vinjetter i den satiriska målningen “Ett underhållande val” av den engelske konstnären William Hogarth. I en femte blick från längre håll visas så mycket av duken som ryms i bredbild utan svart avmaskning på sidorna. Verktyget skapar automatiskt en mjuk rörelse från en bild till nästa med samtidig panorering och zoomning om så önskas.

Animering av pan-and-zoom med keyframes

Studio Plus-användare har ännu en möjlighet att animera sina pan-and-zoom-produktioner: keyframing. Genom att använda denna funktion blir det mojligt att skapa en rad individuella pan-and-zoom-rörelser som hör ihop med en särskild sekvens, istället för att ha en enstaka rörelse på varje klippsavsnitt.

Gränssnittet för effekten panorera-och-zooma

Som ett alternativ till att panorera-och-zooma med verktyget Clip properties (Klippegenskapsverktyget), kan du mata in dina val för start- och slutram numeriskt med videoeffekten Pan and zoom. Detta alternativa gränssnitt finns tillgängligt i verktyget Video Effects. Du kan också kombinera de båda metoderna genom att använda verktygets grafiska gränssnitt till att ange ingångsvärdena för att sedan fininställa dem med de numeriska effektparametrarna.

Effekten Pan and zoom finns i gruppen Fun Effects. Parametrarna för panorering och zoom motsvarar precis de i verktyget: Du kan använda glidreglaget för att ställa in Zoom, Horisontal position (vågrätt) och Vertical position (lodrätt). Kontrollen för “röda-ögon-reduktion” har dock inte motsvarande parametrar.

Tips: Användare av Studio Plus kan använda keyframing för att skapa Pan and zoom-bildvisningar genom att använda effektparametrar.

Pinnacle Studio image007 Redigera klippegenskaper för bilder

Parameterinställningar för effekten Panorera-och-zooma.

Redigera klippegenskaper för bilder