Textformatteringskontroller

Pinnacle Studio 260 text styling controls Textformatteringskontroller

Kontrollerna i den här klungan längst upp till höger i Titelredigerarens Redigeringsfönster bör se välbekanta ut för var och en som har använt ordbehandlingsprogram. Kontrollerna fungerar både på markerad text och på all ny text som skrivs tills inställningarna ändras igen.

Till vänster finns tre teckensnittsstilknappar, som markerar fet, kursiv eller understruken stil.

Kanske är det förvånande att knappen för understrykning är den enda av dessa kontroller som kan användas till alla typer av objekt, inte bara text (testa!). Detta gör det möjligt att använda understruken markeringsstil till knappar som skapats ur grafiska objekt: rektanglar, ellipser och bilder.

Pinnacle Studio image002 TextformatteringskontrollerDen fjärde knappen öppnar en poput-meny med textformatteringsval. Till skillnad från de andra kontrollerna i klungan, som styr hur individuella tecken framträder, påverkar valen i den här menyn all text i en viss textruta.

De tre justeringsvalen – Vänster, Centrera och Höger – påverkar placeringen av texten inom dess ruta (alltså inte placeringen av själva rutan i Redigeringfönstret. Det styrs av funktionen i objektjusterings-menyn Pinnacle Studio 261 object justification menu button Textformatteringskontroller).

Krymp för att passa, Expandera för att passa, Radplanering på och Radplanering av, är några valmöjligheter som fastställer hur din text ska behandlas när du ändrar storleken på textrutan. När Radplanering är – standardinställningen för en ny textruta – resulterar ändringar av boxens storlek i att texten formatteras om, och anpassas till den nya rutbredden (medan den nya höjden på texten i sin tur styr rutans höjd). När Radplanering står på av tas alla “mjuka” radbyten bort (radbyten som lagts in för att anpassa texten) och gör sedan rutan så bred som krävs för att kunna bibehålla texten. Radplanering-läget slås automatiskt på igen om du skriver in nya tecken i textrutan.

Med valet Expandera för att passa, sträcks texten ut vid storleksförändring för att passa rutdimensionerna. Med Krymp för att passa, förblir texten i originalstorlek så länge rutan inte görs mindre, då texten ändras på samma sätt som med Expandera för att passa. Inget av de två ”…för att passa”-kommandona ändrar raddelningen i texten.

Rullistan för teckensnitt och teckenstorleksväljaren gör kontrollergruppen för teckenformattering komplett.

Textformatteringskontroller