Verktyget Bild-i-bild

Bild-i-bild (Picture-in-picture, ofta förkortat “PIP”) – det vill säga att en extra videoruta visas inuti den vanliga videobilden – är en användbar effekt som de flesta känner till från professionella TV-produktioner.

Pinnacle Studio 180 pip demo Verktyget Bild i bild

Bild-i-bild med vald kant, skugga och rundade hörn (vänster). Splitscreeneffekter, som den vertikala “spliten” till höger, är en variant som visar hur användbart PIP-verktyget kan vara.

För att använda bild-i-bild startar du på vanligt vis med att dra några videoklipp till Filmfönstrets Tidslinje. Släpp de klipp du vill ha som bakgrundsvideo på videospåret. Förgrundsklippen – PIP-klippen – läggs på överlagringsspåret under huvudklippet.

Notera: Om du planerar en splitscreeneffekt som i illustrationen till höger, spelar det inte någon roll vilket av de två klippen som läggs på respektive spår.

Pinnacle Studio 180 video tool icon   pip and ck Verktyget Bild i bildMed klippen på plats, välj förgrundsklippet och öppna verktyget Bild-i-bild och Chroma key (PIP/CK). Det är det sjunde verktyget i Filmfönstrets videoverktygslåda. Vi refererar vanligtvis till de två egenskaperna hos verktyget separat som Bild-i-bild- samt Chroma key-verktyget.

Pinnacle Studio image003 Verktyget Bild i bild

Verktyget Bild-i-bild och Chroma key (PIP/CK) är egentligen två verktyg i ett. Eftersom de används var för sig, behandlar vi dem som två åtskilda verktyg. Denna illustration visar verktygets PIP-sida. Klicka på tabben Färgnyckel (Chroma Key) upptill på verktyget för att skifta.

Bild-i-bild-verktygets kontroller

Den vänstra sidan av PIP-verktyget är till största delen upptagen av ett interaktivt layoutområde (layout area) där du både kan se och modifiera dimensioner, placeringar och beskärningar av den överlagrade videon. De förändringar du gör återges i Players förhandsvisning medan du arbetar.

Layoutområdet har två lägen som du kan välja mellan med hjälp av radioknapparna Skalera (Scale) och Beskär (Crop).

Skalera: I detta läge motsvarar den grå, rutiga delen av layoutområdet det genomskinliga partiet av överlagringsrutan genom vilken alla underliggande videoklipp kan ses. Vid normal användning av PIP utgör detta den större delen av skärmen och överlagringen dimensioneras så liten att huvudvideoklippet inte i onödan skyms. Du kan utforma PIP-rutan på tre olika sätt:

·    Klicka på PIP-rutan och dra den inom layoutområdet till ett nytt läge i huvudvideorutan.

·    Använd de mittersta kontrollpunkterna på PIP-rutans kanter till att förändra dess dimensioner precis som du vill.

·    Använd kontrollpunkterna i PIP-rutans hörn till att förändra dess storlek men inte proportionerna (“aspect ratio”, bredd/höjdförhållandet).

Beskära: I detta läge motsvarar layoutområdet hela överlagringsrutan oavsett vilka dimensioner som angetts i Skala-läget. Den rektangel som avgränsas av kontrollpunkterna visar vilket parti av rutan som är synlig. Utanför den synliga ytan är rutan halvgenomskinlig så att det rutiga mönstret syns igenom.

Precis som i Skalera-läget ger kontrollpunkterna på sidorna möjlighet att fritt beskära rektangeln medan kontrollpunkterna i hörnen bevarar dess proportioner, höjd/breddförhållandet.

Pinnacle Studio image004 Verktyget Bild i bild

PIP-vektyget i lägena Skalera (V) och Beskära (H).

Förinställning (Preset): Genom att välja ett förinställt namn kan du ställa in alla PIP-kontrollerna på bestämda värden som i förväg kopplats till detta namn. Du kan välja en förhandsinställning som ungefärligen motsvarar dina önskemål och sedan justera värdena manuellt så att de passar exakt för dina behov.

Genomskinlighet (Transparency): Använd glidreglaget om du vill att den underliggande videon ska synas genom själva överlagringen. Att röra reglaget åt höger medför att överlagringen – med kanter och skugga – blir alltmer genomskinlig.

Pinnacle Studio image005 Verktyget Bild i bildKant (Border): Dessa kontroller reglerar färg, bredd och genomskinlighet (transparens) hos den kant som går runt den överlagrade rutan. Om du inte vill ha någon kant alls, sätter du bredden på 0 (för reglaget så långt åt vänster det går).

Glidreglaget Mjukhet (Softness) kontrollerar hur suddigt området utanför kanterna ska vara. När reglaget förs åt vänster görs kantområdet skarpt, när det förs åt höger blandas området runt kanten med bakgrundsvideon. Markera rutan Rundade hörn om du vill att PIP-rektangelns hörn ska avrundas.

Skugga: De här kontrollerna styr färg, omfång (width), vinkel och genomskinlighet (transparens) hos den hängskuggeeffekt som gör att överlagringsrutan ser ut att flyta ovanpå bakgrundsvideon. Sätt omfånget på 0 med hjälp av reglaget Avstånd (Distance) om du inte vill att det ska synas någon skugga.

Den skivformade kontroll som reglerar skuggvinkeln ger dig åtta valmöjligheter när det gäller skuggans placering i förhållande till rutan.

Aktivera bild-i-bild: I denna ruta kan du sätta på eller stänga av PIP-effekten.

Använd på nya klipp: Det här alternativet är bekvämt när du vill använda samma uppsättning av PIP-inställningar för en rad olika klipp. Så länge alternativet är förkryssat, kommer PIP automatiskt att användas på varje nytt klipp du drar till överlagringsspåret, och detta görs med samma inställningar som visades förra gången verktyget var öppet.

PIP-effektens gränssnitt

Om du hellre matar in dina PIP-inställningar numeriskt än grafiskt, kan du välja ett alternativt gränssnitt med hjälp av Videoeffekt-verktyget. Du kan också kombinera de båda metoderna genom att använda PIP-verktygets grafiska gränssnitt för att ange ingångsvärdena och sedan göra fininställningen med de numeriska effektparametrarna.

De tillgängliga parametrarna för Bild-i-bild-effekterna är nästan identiska med de som erbjuds av PIP-verktyget:

Pinnacle Studio image006 Verktyget Bild i bild

Parameterinställningar för effekten Bild-i-bild.

Position: Glidkontrollerna Horisontal och Vertikal reglerar positionen för PIP-ramens mittpunkt i förhållande till bakgrundsrutans mittpunkt.

Storlek: Med glidkontrollerna Bredd och Höjd bestämmer du PIP-rutans storlek i procent av ursprungsvärdet. Om du använder Beskärning kan du minska PIP-rutans slutliga storlek på skärmen ytterligare.

Beskärning (Cropping): De fyra glidreglagen i denna grupp gör det möjligt att kapa en viss procent av den ursprungliga PIP-videorutan. På så sätt kan du ta bort onödiga delar av bilden och fokusera på huvudmotivet.

Video: Med hjälp av glidkontrollen Genomskinlighet (Transparency) kan du i valfri grad göra bakgrundsvideon synlig genom PIP-överlagringen.

Kant (Border): Inställningarna i den här gruppen är de samma som kan göras i PIP-verktyget. Du kan välja överlagringens färger, tjocklek, genomskinlighet och kanternas “mjukhet”. Om du vill kan du också välja rundade hörn. En bonus i effektens gränssnitt är att det finns åtskilda kontroller för Bredd och Höjd för reglering av kanttjockleken, medan verktyget bara har en inställning.

Skugga: Precis som i Kant-gruppen är de här parametrarna samma som de i motsvarande PIP-verktyg, detta med undantag för parametrarna Horisontal förskjutning och Vertikal förskjutning som kan erbjuda något större flexibilitet när det gäller att placera skuggan än vad verktygets inställningar Avstånd och Vinkel kan göra.

Verktyget Bild-i-bild