Störningsreduktion (Noise reduction)

Denna insticksfil applicerar en störningsreduktionsalgoritm som kan förbättra en störningsfylld videos utseende. För att minimera artefakter (oönskade bilddefekter, som uppstår under bildbehandling) utförs  oljudsreduktion i områden av bildramen där mängden rörelse faller under en  bestämd nedre gräns (motion threshold).

Motion threshold (Rörelsetröskel): Detta reglage styr värdet för den nedre gränsen för rörelse. Genom att flytta regeln till höger stiger mängden rörelse som effekten tolererar. Därmed stiger också den proportion av bilden som kommer att påverkas. Samtidigt ökas också risken för att det uppstår oacceptabla ”artefakter” i videon.

Störningsreduktion (Noise reduction)