Trimma videosekvenser med verktyget Klippegenskaper

Pinnacle Studio 121 video tool icon   clip properties Trimma videosekvenser med verktyget KlippegenskaperTrots att det är möjligt att trimma videoklipp direkt på Tidslinjen (Timeline) med noggrannhet ner till bildramnivå, så går det oftast snabbare och enklare att uppnå precis trimning med verktyget Klippegenskaper (Clip properties). För att komma åt verktyget ska du välja det klipp du vill ändra och sen använda menyn Toolbox Ø Modify Clip Properties (Verktyg Ø Ändra klippegenskaper), eller klicka på en av verktygsknapparna överst till vänster i Filmfönstret (Movie Window). Klicka på samma knapp igen för att stänga verktyget.

När det gäller videoklipp (eller alla klipp förutom titlar), kan du också öppna och stänga verktyget Klippegenskaper (Clip properties) genom att dubbelklicka på klippet från varje Filmfönstervisning (Movie Window view).

Verktyget Klippegenskaper (Clip properties) kan användas för att ändra alla sorters klipp. Det erbjuder en passande uppsättning verktyg för varje typ.

Textfältet Namn: De flesta kontroller för videoklipp gäller trimning. Enda undantaget är textfältet Namn (Name), som gör det möjligt att ange ett nytt namn i stället för det standardnamn som Studio har tilldelat klippet.

Namnfältet finns i verktyget Klippegenskaper (Clip properties) för alla typer av klipp. Klippnamn används i Filmfönstrets Textvisning (Movie Windows Text view) och kan också ses som “etiketter” på klipp när du rör musen över dem i Storybordsvisningen.

Pinnacle Studio image002 Trimma videosekvenser med verktyget Klippegenskaper

Områden för förhandsvisning (Preview areas): Separata förhandsvisningsområden visar ingångs- och utgångs-bildramarna för det trimmade klippet, tillsammans med en räknare och jogknappar. Uppbyggnaden på varje område för förhandsvisning är väldigt lik Spelaren (the Player) under normal redigering.

Inställning av uppspelningsposition (Setting playback position): En indikator i botten av verktyget gör det möjligt att bestämma uppspelningspositionen var som helst i klippet. Du kan även använda räknaren eller jogknapparna som finns mellan de två områdena för förhandsvisning för att bestämma uppspelningspositionen.

Använda räknarna (Using the counters): De tre räknarna är alla relativa till början av klippet, position 0:00:00.0. Som med räknaren i Spelaren (the Player) kan du justera räknarna i verktyget Klippegenskaper (Clip properties) genom att klicka i ett av de fyra fälten (timmar, minuter, sekunder, bildramar) för att välja det och sedan använda jogknapparna. Om inget av fälten är valt styr jogknapparna fältet för bildramar.

Transportkontroller (Transport controls): Medan verktyget Klippegenskaper används kommer transportkontrollerna i det mittersta området att ersätta de som normalt visas i Spelaren (the Player). Dessa speciella transportkontroller inkluderar en knapp för Loop-uppspelning/Paus (Loop play/Pause) Pinnacle Studio 123 loop button Trimma videosekvenser med verktyget Klippegenskaper som kan användas för att spela upp den trimmade delen av klippet upprepade gånger medan trimpunkterna justeras.

Ställ in trimpunkter (Setting the trim points): Knappen Vänsterparentes (Left bracket) Pinnacle Studio 123 left bracket button Trimma videosekvenser med verktyget Klippegenskaper bredvid räknaren i det vänstra området för förhandsvisning och knappen Högerparentes (Right bracket) Pinnacle Studio 123 right bracket button Trimma videosekvenser med verktyget Klippegenskaper bredvid räknaren i det högra området för förhandsgranskning, ställer in respektive trimpunkter till den aktuella positionen.

Du kan även justera trimpunkterna genom att:

·    Skriva in ett värde direkt i dess räknare

·    Justera ett räknarfält med jogknapparna

·    Dra i motsvarande trimmätare

Textfältet Längd (The Duration text field): Detta fält visar längden på det trimmade klippet i timmar, minuter, sekunder och bildramar. Om du ändrar detta värde, antingen genom att ändra siffrorna direkt eller genom att klicka på de tillhörande jogknapparna, ändrar du klippets utgångspunkt. Naturligtvis kan man inte minska längden till mindre än en bildram, eller öka den över gränsen för ursprungsscenen.

Tips: Om du vill byta från trimning av ett videoklipp på videospåret till ett annat, klicka bara på det nya klippet medan verktyget Klippegenskaper (Clip properties) är öppet, eller dra indikatorn på Tidslinjen över det nya klippet.

Trimma videosekvenser med verktyget Klippegenskaper